Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de kapitalizmin gelişme diyalektiği- 4

  • 4.11.2013 00:00

 

SINIFSAL YAPI, SINIF DENGELERİ- İLİŞKİLERİ

Şimdi soru şu: Adına Jöntürkler, ya da Kemalistler dediğimiz Osmanlı Devlet sınıfının uzantısı- tarihsel devrimci o bir avuç insan ne yapmıştır-nasıl yapmıştır da kurulmuştur bu yeni Devlet-Cumhuriyet? Bu işler olup biterken toplumun diğer sınıf ve tabakaları ne durumdaydılar? Onların katkısı ne olmuştur-nasıl olmuştur bu sürece; yani, nasıl olmuştur da sonuçta ortaya böyle bir sentez çıkmıştır?

Osmanlı burjuvazisinin büyük ölçüde, gayrımüslim tüccar, banker ve aracılardan ibaret sayılabileceğine daha önce işaret etmiştik. Bu, azınlıkların tamamının şehirli burjuva olduğu, veya hepsinin ticaretle uğraştığı anlamına gelmez. Örneğin, İmparatorluktaki Ermenilerin büyük çoğunluğu Doğu Anadolu’da Müslüman köylülerle benzer şartlarda yaşıyordu. Ayrıca, Karadeniz kıyılarında ve Orta Anadolu’da geleneksel tarımla uğraşmaya devam eden Rum toplulukları da vardı. Ege kıyılarında yaşayan Rum köylülerin çoğunluğu ise ihracata yönelik meta üreticisiydiler. Kentlerdeki ücretli nüfusun büyük bir bölümünü de Rumlar oluşturuyordu. Ama yine de, 19.yy’ın son yarısında, İstanbul, Selanik ve İzmir başta olmak üzere bütün önemli şehirlerdeki ticaret burjuvazisinin ezici çoğunluğu gayrımüslimdi. Ermenilerin iktisadi öneminin yadsınamayacağı Doğu’daki şehirler bir yana, iç kesimlerdeki Bursa, Konya, Kayseri, Sivas ve Ankara gibi geleneksel şehirlerde bile ticari faaliyet açısından  önemli konumlar azınlıkların elinde idi[4].

1906 sayımına göre, Türkiye’nin bugünkü sınırları içindeki nüfus takriben 15 milyondu ve bu nüfusun yüzde 10’u Rum, yüzde 7’si Ermeni, yüzde 1’i de Museviydi. Müslümanlar yüzde 80’in üstündeydiler. 1914 ile 1924 arasında bu nüfusta önemli bir azalma olduğu gibi, nüfusun bileşimi de ciddi bir değişikliğe uğradı. 1927 nüfus sayımına göre Türkiye’nin nüfusu 13,6 milyondu. Bu nüfusun içinde gayrımüslimlerin oranı ise sadece yüzde 2,6 idi. Bunların 120 bini Rumca, 65 bini de Ermenice konuşanlardı. Soykırımın ve mübadelenin dışında nüfustaki değişmenin bir nedeni de savaşın getirdiği yıkımdı kuşkusuz.  Örneğin Müslüman nüfusun yüzde 18’inin 1914 ile 1922 arasında ölmüş olduğu tahmin edilmektedir. Ermeni nüfusun bir bölümü 1915’teki tehcir-soykırımı sırasında ölmüş, bir bölümü ise Suriye’ye, Ermenistan’a ve başka ülkelere göç etmişti. Rum nüfusu içinde ölenlerin sayısı daha azdı. Yunanistan’daki 1928 sayımına göre Türkiye’den gelen mültecilerin sayısı yaklaşık 1,2 milyondu. Bunun yanında şüphesiz başka ülkelere göç eden Rumlar da vardı. Demek ki Türkiye’nin 1913’teki nüfusunun dörtte birinden biraz fazlası 1925’e gelindiğinde artık yoktu. Müslüman nüfusun beşte bire yakını ölmüş, gayrımüslimlerin ise sadece sekizde biri ülkede kalmıştı. Başka bir ifadeyle, Birinci Dünya Savaşından önce Türkiye’nin bugünkü sınırları içinde yaşayan her beş kişiden biri gayrımüslimdi; savaştan sonra ise bu oran kırkta bire düştü.

Bu dramatik gelişme, savaş yılları içinde Türkiye’nin ticaret sınıfının çok büyük bir bölümünü kaybetmiş olduğuna işaret eder. Burjuvaziden arta kalan kesim ise bürokrasiye-Devlet sınıfına karşı özerk bir tavır alabilecek bir sınıf oluşturamayacak kadar zayıftı. Üstelik, İttihat ve Terakki öncesinden kalan tüccar sınıfı eskisinden de büyük ölçüde İzmir ve İstanbul’da yoğunlaşmıştı ve harpten sonra bu iki şehir eski şaşaalı günlerine nazaran pek sönük kalmışlardı. İktisadi dönüşümün ve kültürel uyanmanın ancak 19.yy’ın sonunda başlamış olduğu taşra şehirlerinde ise bu hareketlilikten  eser bile yoktu,  bu şehirler varlıklarını yeniden uyuşuk idari merkezler olarak sürdürür olmuşlardı. Gayrımüslim  burjuvazinin büyük kısmının ülkeden çıkarılması, onların yarattığı ve desteklediği bütün kültürel kazançları da silip süpürmüştü. Doğmakta olan sivil toplum henüz meyve vermeden boğulmuş ve bir kez daha Devletin katı hakimiyetinin her şeyin üstüne çıkması tehlikesi başgöstermişti. Bu gelişmenin etkileri şehirlerdeki nüfus eğilimlerinde de görülebilir. Örneğin, İstanbul’un nüfusu 1,2 milyondan 700 bine, İzmir’i de içine alan ve savaş öncesinde halkının yüzde 30 kadarını Rumların oluşturduğu Aydın Vilayeti’nin nüfusu 1,6 milyondan 1,3 milyona düşmüştü. 19.yy’ın sonunda şehir nüfusunun toplam nüfusa oranının yüzde 25 olduğu, bu oranın savaştan hemen önce daha da yüksek olacağı tahmin edilmektedir. 1927 nüfus sayımında ise bu oran yüzde 18 idi. Bu genel kırlaşma eğilimi içinde tüm şehirlerin, özellikle de ticari bakımdan önem taşıyan şehirlerin nüfusu azalmıştı; tabi bütün gelişmesini bürokrasinin yeni merkezi olarak seçilmesine borçlu olan başkent Ankara bu gelişmenin istisnasıydı.

Eğer Anadolu’ya Türkçe konuşan Müslüman muhacirler gelmemiş olsaydı, bu nüfus eğilimleri ve bu eğilimlerin toplumsal yapı üzerindeki etkileri çok daha olumsuz olabilirdi. Bu muhacirlerin çoğu Rusya’nın ele geçirdiği eski Osmanlı topraklarından gelmişti. Kırım Savaşı sonrasında Anadoluya gelen Kırımlıların sayısının yarım milyon kadar olduğu tahmin ediliyor. 1877-78 savaşında da bir milyon kadar muhacir geldi. Bunlara ek olarak 1880-1923 arasında Kuzey’den gelen yarım milyon muhacir bugünkü Türkiye topraklarına yerleştirildi. Göç 1920’lerde de sürdü. Ayrıca, Balkan Savaşları sırasında ve Yunanistan’la yapılan nüfus mübadelesi sonucunda yarım milyona yakın Müslüman ülkeye geldi. Bu göçler Anadolu’nun Müslümanlaşmasına katkıda bulunduğu gibi, eski gayrımüslim tüccar sınıfının çoğunluğunun artık ülkede bulunmamasının yol açtığı iktisadi kaybı da hafifletti. Özellikle Rusya’dan gelen göçmenlerin çoğunluğu köylü olmasına rağmen, bunların arasında önemli sayıda Müslüman tüccarlar da vardı. Oğulları Rusya’da ve Avrupa’da üniversite eğitimi görmüş olan bu burjuva aileleri siyaset hayatına da önemli katkılarda bulundular. Bekleneceği üzere yeni edindikleri statü nedeniyle milliyetçi girişimleri desteklemeye ve gayrımüslim burjuvazinin yerini almaya çok hevesliydiler. Bu eğilim nedeniyle bu grubun büyük bölümü milliyetçilik bayrağı altında Devlet sınıfıyla özdeşleşti ve rakip bir siyasi sınıf oluşturamadı[5].

Devam ediyoruz:

Öte yandan, bir kısım Müslüman tüccarların ve toprak sahiplerinin davaya bağlanmasıyla  “milliyetçi hareket” güçlü bir toplumsal taban  kazanmıştı; bunun nedeni, bunların büyük ölçüde ülkeden ayrılmış veya kovulmuş  gayrımüslim burjuvaziye karşı olan muhalif  konumlarıydı. Bu grupta yer alan insanların Devletin-Devlet sınıfının toplum üzerinde vesayet kurma çabasıyla  bir problemleri  yoktu. Bunlar sadece  İttihat ve Terakki dönemindeki  siyasal kayırmalardan yararlanarak  elde ettikleri ayrıcalıklı konumlarını devam ettirmek istiyorlardı o kadar. Ayrıca, Ermeni tehciri sırasında ve Kurtuluş Savaşı yıllarında önemli miktarda servet de el değiştirmişti. Ermeniler mülklerini düşük fiyatlarla satmaya mecbur kalmışlardı. Köyleri terkeden nüfusun elindeki topraklara yörenin eşrafı ve toprak sahipleri el koymuştu. Savaş sırasında Ege kıyılarından ve Trabzon yöresinden iç bölgelere gönderilen Rum nüfus ile, savaş bitmeden önce Yunanistan’a göç etmeyi tercih edenler de geride arazilerini bırakmış veya gerçek fiyatlarının çok altında satmışlardı.  Müslüman eşrafın eline geçen bu servetlerin “milliyetçi davayı” desteklemek  için güçlü bir saik oluşturduğu tahmin edilebilir. Yunan ordusunun yenilmesinden sonra bir milyon Rum’un (ki aralarında hali vakti yerinde çiftçi ve şehirliler de vardı) ülkeden ayrılması sonucu gerçekleşen servet transferi de buna eklenince, bütün bunların bir kısım Müslüman eşrafa milliyetçi zaferden beklenebilecek maddi ödülleri sağladığı açıktır. Mütarekeden sonra Fransızların himayesinde eski topraklarına geri dönmeye çalışan Ermenilere bu eşrafın örgütlediği yerli çetelerin nasıl karşı koydukları da düşünülürse, bu grupta yer alan kişilerin el koydukları Ermeni-Rum mallarını  elden kaçırmamak için  Kurtuluş Savaşı’na nasıl dört elle sarıldıkları daha iyi anlaşılabilir.

Zaten, Kurtuluş Savaşı’nın bitmesinden sonra Lozan’da pazarlık konusu yapılan ilk konu ülkede kalan Rum nüfusunun statüsüydü. Zorunlu nüfus mübadelesi hükümlerine göre, ülkeden ayrılanların geride bıraktıkları mülk kamulaştırılmış sayılacak ve ülkeye gelen muhacirlere verilecekti. Aslında savaşlar sırasında bir milyon kadar Rum kaçmış ve mübadele hükümlerine göre 150 bin Rum daha ülkeden ayrılmıştı. Kaba bir hesapla, Rumların ülkeden ayrılmasıyla Batı Anadolu’daki en iyi toprakların en azından beşte birinin Müslüman toprak sahiplerinin eline geçtiği tahmin edilebilir. Şehirlerde geride bırakılan mülk ve servet ise  şüphesiz çok daha büyük orandaydı. Savaşta geride bırakılanların bölüşümünden kimin yararlanacağına çoğu zaman siyasi otorite karar verirdi. Toprağın bir bölümü Rusya’dan ve Yunanistan’dan yeni gelen muhacirlere dağıtılmıştı. Her ne kadar millileştirilen toprakların nasıl bölüşüldüğünü kesin olarak bilmiyorsak da, Kurtuluş Savaşı’na katılan adayların ve iktidara yakın eşrafın büyük topraklar ele geçirdiği anlaşılıyor. Toprak bölüşümünden en çok yararlananlar ise şüphesiz “milliyetçi davaya”  erken katılan kasabalılar olmuştur; daha önce de belirttiğimiz gibi bunlar aynı zamanda İttihatçıların millileştirme politikalarından en çok kazanç sağlayan gruptu. Yeni Devlet ile bu yerli tüccar sınıfı arasındaki sembiyotik ilişkinin ilk örneği terkedilmiş mülk ve ticarethanelerin yeniden temellükü sırasında görüldü.

Yeni kurulan Devletin kanatları altında büyümekte olan bu   Devletçi burjuvazi 1920’lerde Devletle hiçbir siyasi ve kültürel çatışmaya girmedi, minnetini dile getirmekle yetindi ve çekingenlikle parasal kazanç getirecek talepler-ara sıra-ileri sürdü. Bu burjuvazi, savaş öncesi dönemde tomurcuklanmaya başlayan burjuva kültürel gelenekleri de sürdürmedi. Bir başka deyişle, sivil toplum kurma hakkından vazgeçerek karşılığında para kazanma ayrıcalığını aldı. Bunların, bazı taleplerini öne sürmelerine izin verecek siyasi koşullar  olduğunda bile  iktidarı karşılarına almamayı tercih etmeleri ilginçtir. Bu durum Osmanlı tüccarlarının Saray karşısındaki boynu bükük konumunu hatırlatmaktadır. İşte bu geleneksel  ilişki  yerli bir burjuvazi yaratmayı amaçlayan İttihat ve Terakki’nin-daha sonra da Kemalistlerin politikalarında yeni bir ifade biçimi bulmuştu.[6]

Yukarıdaki satırlar olayı çok güzel anlatıyor aslında, ve ilk bakışta sanki bunlara ekleyecek fazla birşey de yokmuş gibi görünüyor! Ama var!

Tamam, gayrımüslim burjuvazinin durumu açık. 19.yy’ın başlarından sonra içine girilen sürecin sonucu bu. Sonuçları da ortada..  

Muhacirlerin konumu ve psikolojileri de açık. Düşünsenize, milyonlarca insan sırf Müslüman oldukları için sürülmüşler-kovulmuşlar yaşadıkları topraklardan. Binlercesi, onbinlercesi yollarda telef olmuşlar bunların ve ennihayet “vatan toprakları” diyerek gelebilmişler bu ülkeye. Bir an için olup bitenleri bu insanların gözüyle görmeye çalışın! Bunlar öyle bir sarılmışlar ki toprağa! Tabi, yeni kurulmaya çalışılan Devlet-Cumhuriyet için bulunmaz bir nimet-kitle temeli oluşturuyor bu psikoloji.  Dikkat ederseniz, zaten Devlet kurucu o Jöntürk-Kemalist kadronun büyük çoğunluğu da bu gruba dahil. Yani, Balkan göçmeni çoğu. Bütün bunlarda anlaşılamayacak birşey yok.

Ancak tam da burada çok ilginç bir nokta var: Nasıl olmuştur da, Osmanlı toplumunun ve ekonomisinin çok önemli bir parçasını oluşturan gayrımüslim burjuvazi devre dışı kaldıktan-bırakıldıktan sonra da çarklar halâ dönmeye devam edebilmiştir?. Özellikle de Kurtuluş Savasından sonra, nasıl olmuştur da yeni Devlet-Cumhuriyet (“kayıp burjuvaziye” rağmen) ekonomik olarak ayaklarının üzerinde kalabilmiştir? Sadece bir avuç Devletçi burjuvazinin, ya da  göçmenin gayretiyle mi dönmüştür çarklar?

“Osmanlı İmparatorluğu’ndaki gayrımüslim burjuvazi, yabancı sermaye ile yerli üretim arasında aracılık konumunda olmasına rağmen, bol kazançlı girişim alanlarını elinde tutabilecek güçte bir yerli burjuvazi niteliğini de taşıyordu. Bu nedenle, ülkede yabancı sermayenin daha büyük rol oynaması karşısında bir engel  oluşturuyordu bunlar. A.Emmanuel, beyaz kolonyalizmi ile yabancı sermayenin biribiriyle çatışan projeleri yüzünden rekabet içinde olduklarını  ileri sürer. Osmanlının bu gayrımüslim yerli ticaret burjuvazisiyle ilgili olarak da benzer bir tez ileri sürülebilir. Çünkü, herşeye rağmen,   bu gayrımüslim ticaret burjuvazisinin bağımsız gelişme potansiyeli, yabancı sermayeyi beraberinde getiren emperyalizme tarihi bir alternatif oluşturuyordu. Bunların-yani Hristiyan burjuvazinin- gitmesiyle ekonomide yabancı sermayenin rolünün artması bu teze kanıt oluşturdu. 1920’lerde yabancı sermaye, sadece ticari girişimler yoluyla değil, aynı zamanda, bankalar aracılığıyla ve kredilerin dağılımına doğrudan katılarak, ihracata yönelik tarımın teşvikinde ve özendirilmesinde de doğrudan bir rol oynadı. Yabancı tüccarlar ihracatın son aşamasını zaten ellerinde tutuyorlardı. 1920’lerde ise üretici ile yabancı alıcı arasındaki bağlantıyı geleneksel olarak ellerinde tutan aracıların yerine başka mekanizmalar koyma çabasına giriştiler. Bankaların da aktif desteğiyle doğrudan doğruya sözleşme yapmaya başladılar ve üreticilerin gittikçe daha fazla borca girmesinden yararlanarak üreticiler üzerindeki hakimiyetlerini tamamlamaya koyuldular. Bu yöntemin özellikle tütün ve pamuk üretiminde başarıya ulaştığı anlaşılıyor.Yabancı sermayenin Hristiyan burjuvazinin yerini almasının bir başka örneği de, yabancı bankaların faaliyetlerinin yaygınlaşması ve bu yaygınlaşma içinde en önemli payın dış ticarete yönelik kredilere ait olmasıydı. Bütün kredilerin üçte iki ila dörtte üçü, yeni kurulan Türk bankalarıyla rekabet içinde olan yabancı bankalarca verilmekteydi. Yabancı sermaye yeni kurulan sanayi şirketleri içinde de önemli bir yere sahipti. 1923 ile 1929 arasında sanayi şirketlerine yapılan yatırımlar içinde yabancı sermayenin payı Türklerin payının tam iki katıydı. Ayrıca bazı yabancı firmalar devletten belli malları ithal etme ve iç pazarda satma tekelini de almışlardı. Bütün bu faaliyetler, yerli (Rum ve Ermeni) sermayenin daha güçlü olduğu Osmanlı dönemine göre, yabancı sermayenin ekonomideki öneminin arttığını ve farklı bir nitelik kazandığını gösterir”.[7]

Müthiş birşey değil mi! Şimdiye kadar  bize anlatılan o anti emperyalist-anti kapitalist hikâyelere de hiç uymuyor bunlar!  Tabi,  işin bir ucu da Kurtuluş Savaşı olayına dokunuyor burada!. Hani öyle, “yedi düvele karşı savaşarak kurduk biz bu Cumhuriyeti” hamasetini bir yana bıraktığımız zaman ortada kalan şudur: Kurtuluş Savaşımız büyük ölçüde bir Türk-Yunan savaşıdır. Evet, Yunanlıları kışkırtarak Anadoluyu işgale yönelten İngilizlerdir,  ama daha önce de belirttiğimiz gibi, Kurtuluş Savaşında ne öyle  İngilizlerle, ne de diğer Batı’lı ülkelerle  kayda değer bir çatışma falan olmamıştır. Yani,  Cumhuriyet’in kuruluşu öyle antiemperyalist-antikapitalist bir ulusal savaşın sonucu falan değildir. Bir yerde, dönemin konjönktürüne uygun bir olay olarak tarih sahnesinde yerini almıştır yeni Devlet. Hatta öyle ki,  böyle bir oluşumun ortaya çıkması bir yerde o Batılı devletlerin de işine gelir. Burada, yeni Devletin Sovyetlere karşı bir tampon olarak tasarlanmasını falan tartışmayacağım. Benim üzerinde durmak istediğim asıl nokta, o batılı devletlerin, Osmanlıdaki işbirlikçileri olan gayrımüslim burjuvazi tasfiye edilirken neden öyle tepkisiz kaldıklarıdır. Tamam biraz gürültü yapmışlardır ama  öyle fazla da ileri gitmemişlerdir!..

Ne var ki, yabancı sermayenin ekonomi içinde dallanıp budaklanması bu arada Müslüman tüccar bir sınıfın hızla gelişmesini de engellememiştir!. Bir kısım Müslüman tüccarlar, Hristiyanlar karşısındaki ikincil konumlarına rağmen, İttihat ve Terakki döneminde gördükleri himaye sayesinde zaten önemli bir ivme kazanmışlardı. İttihatçıların bir Müslüman burjuvazi oluşturma çabaları, özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında ve kapitülasyonların kaldırılması sonucunda belirli bir başarıya ulaşmıştı. Bu ilk hız, Rumlar ve Ermeniler sahneden çekildiğinde Müslümanların rollerin çoğunu üstlenebilmelerine yetecek örgütsel yetenek birikimine yol açmış olmalı. Maddi birikim açısından, Ermeni tehciri, Rumların ülkeden ayrılması ve nüfus mübadelesi çifte önem taşıyordu. Bu sayede ortaya çıkan olanaklarla beraber oluşma sürecindeki Müslüman burjuvazi 1914-23 dönemindeki birikimi de kullanarak Cumhuriyet’in ilk yıllarında daha fazla kar elde etme ve genişleme fırsatını bulmuştu.

Müslüman tüccarların bürokrasiyle vardığı zımni anlaşmanın  en önemli unsuru, ayrıcalıkların ve konumların yeni Cumhuriyet vatandaşlarının eline geçmesiydi. Bu dönemde henüz paylaşılmamış kaynaklar da mevcut olduğundan, bürokrasi ile Müslüman tüccarlar arasındaki ilişki bölüşüm üzerinde bir çatışmaya yol açmadan devam edebildi. Bürokratlar kendi içlerinde bölünmüş olmaları ve üstlendikleri reformcu görev nedeniyle bu  yeni tüccarların çeşitli taleplerine müsbet cevaplar verdiler. Ne var ki, “milli burjuvaziye” gösterilen bu hüsnü kabul, yabancı sermayeye karşı olumsuz bir tavır takınılması biçimini almadı.  Daha önce de söylenildiği gibi 1920’lerde yabancı sermaye  ağırlığını arttırırken bu yıllarda  yabancılara çeşitli ticaret  imtiyazları da verildi. Zaten, o dönemde Türk tüccarların başlıca örgütü olan İstanbul Ticaret Odası da yabancı sermayenin dışlanmasında ısrarlı değildi. Buna bir iki ufak istisna vardır, örneğin, o sırada halâ Yunanlı armatörlerin elinde bulunan kıyı denizciliğinin hükümet eliyle millileştirilmesi. Zaten, Türk tüccarlar yutabilecekleri lokmadan daha fazlasıyla başa çıkamazlardı, bu yüzden de yabancı sermayenin örgütlediği ve yabancı sermayeyi kayıran bir iş bölümünün alıcı tarafında kalmakla yetiniyorlardı. Ülkeden ayrılan Hristiyan aracıların yerini alabilecek ölçüde birikim yapabilmekten memnundular; bu birikim devletin daha aktif müdahalesini gerektiren bir düzeye erişmediğinden bürokrasinin çekimser tavrından da şikayetleri yoktu[8]

“Cumhuriyet kurulduğunda 1913 tarihli Teşvik-i Sanayi Kanunu halâ yürürlükteydi.  Ne var ki, 1923 İzmir İktisat Kongresi’ne katılanlar sanayii teşvik için daha kapsamlı bir program yapılmasını önermişlerdi. Sanayicilerin hazırladığı rapor, “Türkiye’nin  yolunda ilerleyebilmesi için” Devletten büyük ölçekli sanayiin kuruluşuna yönelik gerekli koşulları sağlamasını israrla istiyorlar ve özel yatırımcıların yapamayacağı bazı yatırımların Devletçe üstlenilmesini öneriyorlardı. Kongrenin tamamınca onaylanan nihai metinde, hükümetin 1913 tarihli kanunu sanayicilerin gereksinimlerine uygun biçimde değiştirmesi isteniyordu. Önerilen değişiklikler, kanunun tanıdığı ayrıcalıkların yabancı firmalara uygulanması, hangi hammaddelerin serbestçe ithal edileceğine sanayicilerin kendilerinin karar vermesi ve hükümetin harcamalarında yurt içinde üretilen mamul malların- ithal malarına oranla %20 daha pahalı olsalar bile-yabancı mallara tercih edilmesiydi. Ne var ki, yeni kanun ancak 1927 Mayıs’ında Meclisten geçti. Kanunun getirdikleri arasında vergi muafiyeti, toprak bağışı, yatırım mallarının gümrüksüz ithal izni, taşıma ücretlerinde indirim, Devlet kurumlarının teşvik edilen firma ürünlerini %10’a kadar fiyat farkı durumunda bile satınalması bulunuyordu. Tanınan ayrıcalıklardan yararlanabilecek işyerleri ise ayrıntısıyla belirtilmişti. Genel olarak, belirli bir makinalaşma (en az 10 B.G kadar mekanik gücün varlığı) ve ölçek (bu, çalıştırılan işçi sayısıyla belirleniyordu) düzeyi gerekliydi. Her ne kadar  küçük işyerlerinin  bazı ayrıcalıklardan yararlanması olanaklıysa da, bürokratik işlemlerin çokluğu yalnızca büyük firmaların teşvik belgesi alması sonucunu getiriyordu. 1930 kongresinde sanayicilerin ortak şikayeti, başvuru yapıp bu belgeyi elde etmenin son derece güç olduğu ve sadece büyük firmaların teşvik kanunundan yararlanabildiğiydi. Bütün raporlarda, orta düzeydeki küçük sanayi diye adlandırdıkları işyerlerinin de kanunun getirdiklerinden yararlandırılması isteniyordu. Herşeye rağmen, 1923’ten önce kanundan yararlanan işyerlerinin sayısı 341 iken, 1926 yılında listeye 299 yeni firma daha girdi ve 1927-1929 yılları içinde 435 firma teşvik belgesi aldı”..[9]

DEVAM EDECEK

PEKİ AMA HEPSİ BU KADAR MI?

Evet, hepsi bu kadar mı, yani, bu Devleti-Cumhuriyeti kuranlar sadece Jöntürk gelenekli Osmanlı Devlet sınıfı uzantılarıyla,  İttihatçıların döneminden kalma Devletin kayırdığıbir avuçDevletçi Müslüman burjuva mıydı? Ve bir de tabi mülteciler-göçmenler mi idi?[1]Gerçi Jöntürklük, yani ideolojik devrimcilik-toplum mühendisliği- bu, yani bazılarının kafasında mutla-ka bu türden batılı bir Cumhuriyet ideali falan vardı, ama bu ayrı bir konu..

[2] Bununla Kuvayımilliye olayını küçümsemiş falan olmuyoruz! Elbetteki Türkiye’nin dörtbir yanında di-reniş grupları da vardı. Örneğin, bir Yeşil Ordu olayı, ya da diğer “çeteler”-gerilla grupları.. Ama bunlar hiçbir zaman mahalli direniş grupları olmanın ötesine geçemediler.  Birleştirici olan,  kurucu-öncü güç Devletçi kadrolar olmuştur bu açık.  

[3]Ah o “iç dinamikler”! Onların başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir  bu ülkenin tarihinde! Evet, iç dinamikler harekete geçerler ama,  bu kez de Devletin bu yeni sahipleriyle boğuşmak  zorunda kalınır! Ne de olsa II.Mahmut’  un torunlarıdır bunlar da!..

[4]Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, Çağlar Keyder, s.103

 

[5] a.g.e  s.104

[6] a.g.e. s.106-7

[7]a.g.e s.120

[8]a.g.e s.122

[9]Ç.Keyder, “Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye”  s.88, Yurt Yay.

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Marmara Yerel Haber (www.marmarayerelhaber.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hack Forum Hacker Forum Hack Forumu Warez Forumu Hacker Sitesi Hacking Forum illegal forum illegal forum sitesi warez scriptler nulled forum crack forumu hacking forumu illegal hack forumu hacking forums