Hakikat Bilgisi

Hakikat Bilgisi
15.04.2022 - 18:52
Haber Merkezi
625Tarikatler öncesi tasavvufun kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan Keşfu’l-Mahcûb, tasavvufun nazarî ve amelî esaslarını konu edinen Farsça ilk eser olmasının yanında, Hücvirî’nin üslûbu ve dili sayesinde klasik Farsça metinlerinin de önde gelen örneklerinden birisidir.

İngilizce, Arapça ve Urducaya tercüme edilen bu önemli eser Süleyman Uludağ’ın titiz bir çalışmasıyla ilk defa Türkçeye kazandırılmış olmaktadır.

Hücvirî, eserinde sûfilerin hal tercümelerine, hal ve makamlarına, tasavvufun âdâb ve erkânına genişçe yer vermiştir. Keşfu’l-Mahcûb’u önemli kılan bu özellikler yanında, onu biricik yapan başkaca hususiyetleri de vardır: Bu hususiyetlerden biri, tasavvufî fırkaları ve görüşleri taksim ve tasnife tâbi tutması, esas aldıkları tasavvufî ıstılahları açıklaması ve özelliklerini belirtmesi; diğeri de iman esasları ve ibadetlerin tasavvuf açısından ifade ettikleri manaların vuzuhla belirtilmesidir.

Tercümenin baş kısmında, Hücvirî’nin dönemi, hayatı ve eserleri ile Keşfu’l-Mahcûb’u tanıtan ve tahlil eden geniş bir “Giriş” yer almaktadır

Hakikat Bilgisi/Keşfu'l-mahcûb


Editör: M. AKAY