KHKlı ve atanmayan doktorların 450 gün sonra çalışabilmesini öngören yasa resmileşti

KHKlı ve atanmayan doktorların 450 gün sonra çalışabilmesini öngören yasa resmileşti
5.12.2018 - 08:18
609
0

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kamu görevinden çıkarılan devlet hizmeti yükümlüsü doktorlar, çıkarma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren 450 gün sonunda mesleklerini icra edebilecek.

Kanunla terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla  irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan ve güvenlik soruşturması sonucunda  kamu görevine alınmayan devlet hizmeti yükümlüsü doktorlar, çıkarma veya göreve  alınmama kararının verildiği tarihten itibaren 450 gün sonunda mesleklerini icra  edebilecek.

Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların  hizmet süreleri bu süreden düşürülecek.

SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNELNMESİ

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri  sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince  yakalanacak ve gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına sevk  edilecek. Cumhuriyet savcısı adli işlemleri yerine getirecek. 

Bu suçların soruşturmasında, kolluk tarafından müşteki, mağdur veya  tanık olan sağlık personelinin ifadeleri iş yerlerinde alınacak. Bu hükümler,  özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri  sebebiyle kasten işlenen suçlar hakkında da uygulanacak.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre birlikte kullanım protokolü  yapılmış sağlık tesislerinde çalışacak üniversite personeli ile maddenin  yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde bu kanun kapsamında sözleşme  yapılacak.

TÜTÜN ÜRÜNLERİ İÇİN KAPSAMLI DÜZENLEME

Televizyonda yayınlanan program, film ve dizilerde, müzik kliplerinde,  reklam ve tanıtım filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde tütün  ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek. Ayrıca internet,  topluma açık olan sosyal medya veya benzeri ortamlarda ticari gaye ile veya  reklam amacıyla tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek.

Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve  üniversite yerleşkelerinde tütün ürünlerinin satışı yapılamayacak.

Tütün ürünleri paketleri ile nargile şişelerinin üzerine, zararlarını  belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarı veya mesajların konulacağı alan yüzde  65'den yüzde 85'e çıkarılacak. Bütün tütün ürünlerinin üzerindeki yazı ve  şekiller aynı olacak.

Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri; markanın yazım  şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi,  diğer yazı, ibare ve şekiller dahil olmak üzere, aynı şekilde tasarlanan düz ve  standart paket biçiminde piyasaya arz edilecek.

SİGARA PAKETLERİNİN ÜZERİNDE MARKANIN LOGOSU OLMAYACAK

Marka, paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde 5'ini aşmayacak  şekilde yazılacak. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair  işaretleri konulamayacak. Bu kurallar, birden fazla paketi bir arada bulunduran  tütün ürünleri kutuları için de geçerli olacak.

Tek tip olarak tasarlanan sigara paketleri ile ilgili hususlar, Sağlık  Bakanlığının uygun görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan  yönetmelikle düzenlenecek.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye'de üretilen  veya ithal edilen tütün ürünleri, 7 ay içinde, Tütün Ürünlerinin Zararlarının  Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun'un kuralları ve yasakları düzenleyen  maddesine uygun hale getirilecek. Bu süre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 6  aya kadar uzatılabilecek. 

ŞAHSİ KULLANIM İÇİN YURTTIŞINDAN İLAÇ SAĞLANABİLECEK

Kanunla birlikte Türkiye'de ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olup  piyasada bulunmayan ilaçların, reçeteli olarak şahsi kullanım için Sağlık  Bakanlığının izniyle Türk Eczacıları Birliğince (TEB) yurt dışından temininde  yaşanan sıkıntılara çözüm getirildi.

Buna göre, TEB'in yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Sağlık  Bakanlığı tarafından uygun görülen kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla şahsi  kullanım için yurt dışından ilaç sağlanabilecek, doğrudan hastalara  verilebilecek.

Hastanelerin yurt dışından toplu olarak getirdiği ilaçların temini de  bu şekilde sağlanabilecek.

Bu ilaçlar için yurt dışı ilaç listesine girdiği tarihten itibaren 3  yıl içinde izin ve ruhsat sahibi tarafından ruhsat başvurusunda bulunulacak,  başvuru tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde ruhsat alınacak.

Cumhurbaşkanı, ruhsat başvurusu yapılmayan veya ruhsatı alınmayan  ilaçların bu şekilde teminine devam edilmesine karar verebilecek.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU DA CEZA UYGULAYABİLECEK

Kanunla, Ecza Ticarethaneleriyle Sanat Ve Ziraat İşlerinde Kullanılan  Zehirli Ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun'da  değişiklik yapıldı.

Cezaların zamanında ve gecikmeden tesis edilebilmesi için mahalli  mülki idarelere göndermeden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna da ceza  uygulayabilme yetkisi verilerek, caydırıcılığı sağlamak için fiilin niteliği ve  önemine göre para cezalarının alt ve üst sınırı yeniden belirlendi.

Kanunda belirtilen kurallara ve yasaklara uymayan eczane sahipleri  veya mesul müdürü ile sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir  madde satıcılığı yapanlara, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu veya mahalli mülki  amir tarafından 2 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek.  Fiilin bir yıl içinde tekrarı halinde ceza bir kat artırılacak.

Yurt dışından sağlanan ilaçlar için ruhsat başvurusunda bulunma  süresi, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte başlayacak.

Eczacı olmayanların, eczacı mesul müdür atayarak eczane açabileceği  kuralı şirketler için de uygulanacak, böylece muvazaalı ortaklıklar ortadan  kaldırılacak. Diplomalı eczacı olmak şartıyla ortaklardan birinin ticarethane  işlerinden mesul müdür gösterilmesi şartı kaldırılacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce oral patoloji alanında doktora  eğitimi yapmış veya doktora eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini başarı ile  bitiren diş hekimlerine, oral patoloji dalında uzmanlık belgesi verilecek.

Diş hekimlerinden, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tıbbı  patoloji ve tümör patolojisi alanlarında doktora eğitimi yapmış olup yurt içinde  veya yurt dışında en az iki yılı eğitim kurumlarında olmak üzere üç yıl süreyle  oral patoloji alanında araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar,  belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel  yayınlarını ibraz ederek, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay  içerisinde uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığına başvurabilecek.

Tıpta Uzmanlık Kurulu, başvuru süresinin bitiminden itibaren 6 ay  içerisinde başvuruları değerlendirecek. Çalışmaları yeterli görülenlere oral  patoloji dalında uzmanlık belgesi verilecek.

Oral patoloji, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Ana Dalları ve Eğitim  Sürelerine Dair Çizelge'ye diş hekimliğinde uzmanlık ana dalı olarak eklenecek.

Tıbbi cihazların ruhsatlandırma süreçlerinin daha kısa sürede  yapılabilmesini sağlamak amacıyla ruhsatlandırmaya esas tahliller, Sağlık  Bakanlığının yanı sıra Bakanlıkça yetkilendirilen laboratuvarlarda da  yaptırılabilecek.

Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis veya tedavi ettiği  beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar 1  yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

TABİP ODASINDAN İZİN ALAMAYACAKLAR

Tabiplerin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için tabip  odasından izin almaları şartı kaldırılacak. 

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı için tahsis edilen döner  sermaye miktarı, her bütçe yılında Cumhurbaşkanı tarafından ihtiyaca göre  artırılabilecek. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı için tahsis edilen döner  sermaye miktarı 10 milyar lira olacak. 

Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermaye işletmelerinin muhasebe  hizmetleri Bakanlıkça yürütülecek ancak Bakanlık tarafından teklif edilen ve  Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen döner sermaye işletmelerinin muhasebe  hizmetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilebilecek. 

EMBRİYO VE ÜREME HİCRESİ BAĞIŞLAYANA CEZA

Kanuna aykırı şekilde embriyo ve üreme hücresi bağışlayan, aşılayan,  bulunduran, kullanan, saklayan ve nakledenlerle bunların alım ve satımını  yapanlar, alım ve satımına aracılık edenler veya komisyonculuğunu yapanlar veya  bu fiilleri özendiren, bunlara yönlendiren, bunlara yönelik ilan, reklam veren,  yayınlayan kişiler hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil  etmediği takdirde 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin günden 2 bin güne kadar adli  para cezası uygulanacak. 

Bakanlıktan izin almadan organ nakli ve üremeye yardımcı tedavi  merkezi açılamayacak. Kanuna ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı  şekilde faaliyet gösteren sağlık kurum ve kuruluşlarının, fiilin niteliği ve  tekerrürü halinde faaliyeti durdurulacak veya faaliyet izni iptal edilecek.

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI

Kanuna göre, doğal yollarla çocuk sahibi olunamadığı veya tıbbi  gereklilik bulunduğu hallerde, kadın veya erkeğin üreme hücrelerinin tıbbi  yöntemlerle döllenmeye elverişli hale getirilmek ve vücut içinde veya dışında  döllenmesini sağlamak suretiyle üreme hücreleri veya embriyo anne adayına  uygulanabilecek. Bu yöntem sadece evli olan eşler arasında gerçekleştirilecek.

Bu tedavi uygulamaları, yalnızca Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş  hekimler tarafından ve bakanlıkça ruhsatlandırılan üremeye yardımcı tedavi  uygulama merkezlerinde yapılabilecek.

Eşlerden biri veya her ikisinden alınan üreme hücreleri ve bu  hücrelerden elde edilen embriyonun, başka kişilere uygulanması yoluyla çocuk  sahibi olmak ve taşıyıcı annelik yapmak yasak olacak. Başkasına ait üreme hücresi  veya embriyonun kullanılması suretiyle donasyon işlemi yapılması ve bu amaçla  üreme hücresi veya embriyo bağışlanması, satılması, bulundurulması, kullanılması,  saklanması, taşınması, ithalatı, ihracatı ve bu işlemlere aracılık edilmesi de  yasaklanacak.

ORGAN NAKLİNİ KİMLER YAPABİLECEK?

Canlıdan organ nakli alıcının en az 2 yıldan beri evli olduğu eşi ile  dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dahil) kan ve kayın hısımlarından  yapılabilecek. Organ nakli gereken hastalığın evlilikten sonra teşhis edildiği  durumlarda, eşlerin en az 2 yıllık evli olması şartı aranmayacak. 

Organ nakli hizmeti sunan hastanelerin bulunduğu her ilde, Organ Nakli  Değerlendirme Etik Komisyonu kurulacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilecek öğretim elemanı  kadroları, temel bilimler hariç olmak üzere, birlikte kullanılan eğitim ve  araştırma hastanesinin eğitim birimleri, ihtiyacı ve nitelikleri dikkate  alınarak, Sağlık Bakanlığının talebiyle, rektörün önerisi üzerine Mütevelli  Heyeti tarafından il bazında belirlenecek ve öğretim üyesi atamaları bu kadrolara  yapılacak. 

Diş hekimlerinin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için  Tabip Odasından izin almalarına ilişkin düzenlemeler yürürlükten  kaldırılacak. 

Kanunla, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin  tıp ve diş hekimliği alanında lisans, uzmanlık eğitimi veren kurulların birlikte  kullanımı hususunda uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik  düzenleme yapıldı.

Buna göre, birlikte kullanıma konu sağlık tesisleri için birden fazla  üniversiteyle protokol imzalanabilecek.

Tabipler devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya yükümlülüğünü  tamamlamadan ana dallarda uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavına  katılabilecek ve uzmanlık eğitimine başlayabilecek. Ancak yan dalda veya birden  fazla uzmanlık dalında eğitim yapmak üzere asistanlık sınavına girebilmek için  devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az süre kalmış olması  ve uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için de devlet hizmeti yükümlülüğünün  tamamlaması şart olacak.  

VAKIF ÜNİVERSİTESİ "EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ" AÇABİLECEK

Kanun ile aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının çalışma yaş  ve süreleri belirtilerek vakıf üniversitelerinin de "eğitim aile sağlığı merkezi"  açmasına imkan sağlanıyor.

Kamu görevlisi olmayan ve aile hekimi ile aile sağlığı elemanı olarak  çalışanlara, İşsizlik Sigortası Kanunu hükümleri uygulanabilecek.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen süre sonunda kişiler aile hekimlerini  değiştirebilecek veya sağlık hizmet planlamasına uygun olarak Sağlık Bakanlığı da  kişilerin aile hekimini değiştirebilecek.

Her bir aile hekimi için kayıtlı kişi sayısında, coğrafi şartlar,  sağlık hizmet planlaması gibi kriterler esas alınacak.

Kanun, çocuk sahibi olamayan evli çiftlere SGK desteğinin kapsamını  genişletiyor. Buna göre, kadındaki yaş sınırı "23 yaşından büyük, 40 yaşından  küçük" olarak düzenleniyor.

Kadının primer overyan yetmezliği ve erkeğin azoospermisi olması  halleri hariç olmak üzere, son 3 yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç  alınamamış olduğunun yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları  tarafından belgelenmesi, uygulamanın yapıldığı tıbbi merkezin kurum ile sözleşme  yapmış olması, eşlerden birinin en az 5 yıldır genel sağlık sigortalısı veya  bakmakla yükümlü olunan kişi olup 900 gün genel sağlık sigortası prim gün  sayısının olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde veya sağlam çocuk  sahibi olan çiftler hariç olmak üzere kurumun belirlediği kalıtsal bir hastalığı  olan veya bu hastalık için taşıyıcı olduğu bilinen evli çiftin sağlam çocuk  sahibi olması için SGK tarafından finansman sağlanacak.

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ ÜRETİM YERLERİ

Kan ve Kan Ürünleri Kanunu'nda değişiklik yapılarak kan ve kan  ürünleri üretim yerleriyle ilgili yaptırımlar ihtiyaçlara ve günün şartlarına  göre yeniden düzenlendi.

Buna göre, ruhsat almadan faaliyet gösterenler valilikçe faaliyetten  men edilecek ve 10 bin lira idari para cezasıyla cezalandıracak. Saklanması  zorunlu tutulan belge ve örnekleri saklamadığı tespit edilenlerle mevcut ruhsatı  kapsamı dışında faaliyet gösterenlere 10 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Bu ihlallerin 2 yıl içinde tekrarı halinde idari para cezası bir kat  artırılacak. İhlalin üçüncü tekrarında artırımlı idari para cezası uygulanarak,  bu yerlerin faaliyeti 10 güne kadar durdurulacak. Dördüncü tekrarda ise kan ve  kan üretim yerlerinin faaliyetleri süresiz durdurulacak.

Halk sağlığının korunması amacıyla gıda ve takviye edici gıdaların  etiketinde, tanıtımında veya reklamında "sağlık beyanı" kullanılabilmesine  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından izin verilecek.

Farmasötik formda olan takviye edici gıdalarla özel tıbbi amaçlı diyet  gıdaların üretimi, ithalatı, ihracatı ve kontrolüne ilişkin görev ve yetki,  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda olduğundan bu konuda idari yaptırım  uygulama yetkisi, mahalli mülki amir ile birlikte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz  Kurumuna da verilecek.

KAYNAK SULARI İÇİN YAPTIRIM

Kaynak suları, içme suları, doğal mineralli sular ve tıbbi amaçlı  sular bakımından belediyelere ve il özel idarelerine de müeyyide uygulanmasına  imkan sağlanacak.

Kanunla, entegre şehir hastanelerinde yüklenici şirketin sözleşme  kapsamında yer alan miktara bağlı tıbbi destek hizmetleri içinde bulunan piyasa  testinin 10 yılın sonunda gerçekleştirilmesi hususu yeniden düzenleniyor. Buna  göre, ihtiyari hizmetlerde sözleşmede yer alan miktara bağlı tıbbi destek  hizmetleri 10 yılı geçmemek üzere dönemsel piyasa testi ile güncellenecek.  İşletme dönemindeki teminat miktarı her yıl, Türkiye İstatistik Kurumunca  belirlenen yurt içi üretici fiyat endeksindeki artış oranında artırılacak.

Halen müfettiş, denetmen, denetçi, aktüer ve kontrolör istihdamında  yabancı dil şartı bulunmadığından, mevcut müfettiş yardımcısı, denetmen  yardımcısı, denetçi yardımcısı, aktüer yardımcısı ve stajyer kontrolör olarak  çalışanların belirtilen kadrolara atanmalarında da yabancı dil şartı aranmayacak.

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan ve şiddete  uğrayan personel için uygulanan hukuki yardım, devlet ve vakıf üniversitelerinde  sağlık hizmeti sebebiyle şiddete maruz kalan sağlık çalışanları için de  uygulanacak. Bu yardımın usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından  belirlenecek.

Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin misyonunu gerçekleştirebilmesi  ve daha efektif hizmet verebilmesi için yurt dışında sağlık kuruluşu açmak,  işletmek, ortaklık kurmak ve iş birliği yapmak, sağlık ve eğitim amacına yönelik  bina inşa etmek, ettirmek, ilaç, cihaz ve tıbbi malzeme tedariki yapmak, sağlık  meslek eğitimi turizmine yönelik faaliyetlerde bulunmak, yurt içindeki eğitim  kurumlarına yurt dışından öğrenci teminine aracılık etmek, yurt dışında eğitim  kurumu açmak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak da görevlerine dahil edildi.

ANKARA/AA

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Marmara Yerel Haber (www.marmarayerelhaber.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.