Yıldıray OĞUR

Karar gazetesiBookmark and Share

100 yıl sonra perde-i zulmet açılırken…


25.4.2015 - Bu Yazı 2465 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

"Bahçelerde mor meni/ Verem ettin sen beni/ Ya sen İslam ol ahçik/ Ya ben olam Ermeni.”

“Ahçiği yolladım u-rum eline

eser bad-ı sabah zülfün teline

aman o ahçik

civan o ahçik

gel seni götürem İslam eline.”

Ahçik Ermenice kız demek.  İlki Gaziantep, ikincisi Harput yöresinden bu yasak aşk türküleri çok milletli bir imparatorlukta Ermenilerle Müslümanların yüzler e yıl süren hikayesini her şeyden çok daha iyi anlatıyor. Yan yana ama çok iç içe girmeden yüzlerce yıl birlikte yaşamayı başarmanın hikayesi bu.

19. yüzyılın sonralarına kadar süren mutlu bir hikaye…

Sonra Diyarbakırlı âlim Ali Emiri Efendi’nin (Divan-ı Lügati-t Türk"ü bulup  yayınlayan, 15 bin kitaplık Millet Kütüphanesi’ni kuran) 1918’de yazdığı Osmanlı Vilâyât-ı Şarkiyyesi  kitabındaki tespitiyle “Aile-i Osmaniye'ye nifak giriyor”

 Süleyman Nazif (İstanbul işgal edildiğinde Kara bir Gün yazısıyla Malta’ya sürülen Mehmet Akif’in Tek kara gün dostu siye şiir yazdığı şair, yazar, gazeteci) 1909’da yazdığı yazıda Ermeni Ayaklanmaları’nı “Zavallı Ermeniler bir zaman oldu ki adalet talebinden de vazgeçtiler. “Zulmetmeyin!” diye yalvarıyorlardı!” diye tarif etmişti.

Herkesin kafasında artık şu soru vardı diye de eklemişti: “Ermeniler maksad-ı umumide bizimle itilaf edecek mi?”

 Tam tersi oldu. ‘İstibdad’a karşı 1908 Devrimi’ni İttihatçı-Taşnaksütyun ittifakı birlikte yaptı.  Öylesine bir siyasi yoldaşlıktır ki bu Tevfik Fikret, 2. Abdülhamit’e Taşnakların bombalı suikastını “Ey yüce  patlama” diye selamlamıştı…Kader birliği zor zamanlar da sürdü. 1909 31 Mart Vakası’ndan kaçan İttihatçıları evinde Zohrab Efendi  saklamıştı.

Ne olduysa o altı yılda oldu.  Çok yazık oldu. 31 Mart’tan sonra 1909’da Erzurum’a vali olarak atanan Mehmet Celal Bey Türkler, Kürtler ve Ermeniler arasındaki muhabbeti şöyle anlatıyor:

 “Farklı gruplar arasında esaslı bir çatışma yok, bilakis Türkler ve Kürtler ile Ermeniler arasında asırlardan beri oluşmuş bir dostluk, karşılıklı bir güven mevcut. Hamallık, bekçilik etmek üzere İstanbul’a, İzmir’e giden Kürtler çoluk çocuğunu komşusu Ermeni’nin koruması altına ve ticaret için Rusya’ya, Amerika’ya giden Ermeniler de ailelerini Türk ve Kürtlerin korumasına tevdi ediyorlar ve iki taraf da bu emanetleri iyi bir şekilde muhafazaya çalışıyor”

Esas travmatik kırılma Balkanların kaybıyla başladı. İttihatçı liderlerin doğduğu topraklar kaybedilmekte, kaybedilen topraklardan kaçabilen, katliamlardan kurtulan Müslümanlar ayaklarındaki terliklerle Anadolu’ya doğru göç etmekteydiler.

Bunun ne denli bir öfkeye neden olduğunu, beka kaygısının nasıl İttihatçıların en ilkel hislerini tahrik ettiğini  Aka Gündüz’ün (İttihatçı gazeteci-siyasetçi, 1932-46 arası Ankara milletvekili) 21 Eylül 1912’de Tanin’de çıkan yemininden daha iyi hiçbir şey anlatamaz:

  “Bastığım toprakların her tutamından kan fışkıracak.. Taş üstünde taş bırakırsam, arkada kalan ocağım sönsün.. Gülistanları süngümle kabristan edeceğim.. Tarihe dümdüz bir harabe bırakacağım ki, üstüne, on asır bir medeniyet kuramasın.. Dal üstünde yaprak, burç üstünde bayrak bırakırsam, iman tahtamın ortasına kara damga vurulsun.. Nefesimden yangın, silahımdan ölüm, adımımdan uçurum saçacağım.. Her beyaz renge bir pençe barut lekesi, her barut lekesine bir avuç kan bulayacağım.. Merhameti yatağanımın ağzına.. mefkûreyi tüfeğimin kapsülüne.. medeniyeti atımın arka nalına asacağım.. Dağların kovukları, ormanların gölgeleri, harabelerin buruşuk çehreleri ebediyete ‘buralardan geçen Türk hikâyesini’ söyleyecek.”

4 Ekim 1912’de Sultanahmet Meydanı’nda “savaş, savaş” sloganlarının atıldığı mitingde kürsüde ateşli konuşmalar yapan İttihatçı liderler arasında Talat Bey’le birlikte, Türk Ocağı’mın kurucularından profesör Agop Boyacıyan da vardı.

 3 ay sonra “Edirne’yi Bulgarlara bırakacak “propagandasıyla Enver Paşa ve adamlarının Babıali’yi basıp başına silah dayayıp istifa ettirdikleri sadrazam Kamil Paşa kabinesinin Dışişleri Bakanı’nın adı da Gabriel Noradunkyan’dı.

1915 Nisan’ın ilk günleri Türk Ocağı’nda aralarında  Talat Paşa’nın da olduğu İttihatçıların doldurduğu salonda piyanosunun önünde coşkuyla alkışlanan Ermeni müzisyen de Gomidas Vartabed’di.

 O konserden sadece iki hafta sonra 24 Nisan 1915’te İstanbul’da Cumhuriyet Caddesi üzerindeki evinden alınıp tutuklanarak  tehcir edilen 250 önde gelen Ermeni’den biri olacaktı Gomidas.

 2 Haziran gecesi ise Circle d’Orient Kulubü’nde yakın arkadaşı Talat Paşa ve Halil Menteşe ile kağıt oynayan Zohrab Efendi, masadan kalktığında Talat Paşa onu yanağından öpüp yolcu etti. Yolcu ettiği  arkadaşının sadece iki gün önce tutuklama kararını imzalamıştı.. O gece Zohrab Efendi’nin evi basıldı, Diyarbakır’a doğru tehcir yürüyüşü başladı.

 Tehcirin ne olduğunu da  İttihat Terakki’den yakın arkadaşı Halil  Menteşe’nin anılarından bizzat Talat Paşa anlatsın:

 “Eve girdiğimde Talat’ı telefon başında buldum. Halinde anormal bir vaziyet gördüm. Yüzü simsiyah, gözleri kan çanağına dönmüş. ‘Aman Talatçığım ne oldu? Pek anormal bir hal içinde görüyorum seni’ dedim. ‘Sorma. Tahsin’den (Erzurum Valisi) Ermenilere dair birtakım telgraflar aldım, sinirlerim bozuldu. Sabaha kadar uyuyamadım. İnsan yüreğinin dayanacağı bir şey değil, fakat ben onlara yapmasaydım, onlar benimkine yapacaktılar. Nitekim yapmaya da başlamışlardı. Milli mevcudiyet kavgası’ dedi.”

Kararın en sert ve acımasız uygulandığı yer kafilelerin geçtiği 50 bin Ermeni’nin yaşadığı Diyarbakır’dı.. İttihatçı doktor vali Reşid’e 1917 yılında yine İttihatçıların önde gelen isimlerinden Mithat Şükrü Bey’ (Bleda) bunun sebebini sordu, anılarına koydu:

 “Siz hekimsiniz ve bir hekim sıfatıyla can kurtarmakla vazifeli bir insansınız. Nasıl oldu da, bunca mâsumun sürü sürü yakalanıp ölümün kucağına atılmasına sebep oldunuz?.

Dr. Reşit: Ermeni eşkıyası, bu vatanın bünyesine musallat olmuş birtakım zararlı mikroplardı. Hekimin vazifesi de mikropları öldürmek değil midir?”

Ama bütün valiler onun gibi düşünmemekteydi.

 Onlardan biri 1909’dan 1915’e kadar en çalkantılı yıllarda en kritik şehirler Erzurum, Halep ve Konya’da Valilik yapan Mehmet Celal Bey’di.  Yaşadıkları 1918 yılında Vakit Gazetesi’nde bir yazı dizisi halinde yazdı.

 Tehciri bir de ondan okuyalım:

“Ermeni vatandaşlarımız da itiraf ederler ki harbin başlarında henüz hiçbir Ermeni'nin burnu kanamamış olduğu bir zamanda, Ermeniler çeteler teşkil ederek ordunun erzak kollarını vurmakta ve İslam köylerini yakıp yıkmaktaydılar. Mebus Garo Pastırmacıyan [Armen Garo]'ın Rusya'da teşkil ettiği çeteyle adeta Rus askerine öncülük ettiği ve bizim askeri hareketimizden Rusların daima Ermeniler vasıtasıyla haberdar olduğu inkâr edilemez. Ermeniler tarafından yapılan Van kıtalinin tehcir teşebbüsünden hayli önce olduğu da muhakkaktır. Harpte bulunan bir millet her şeyden evvel ordularının selametini düşünür ve bu gibi tecavüzlerin meydana geldiği yerlerde şiddetli ve zalimce de olsa gerekli tedbirleri almaktan çekinmemesi icap eder. Bu açıdan bakılırsa pek çok günahsızlar bulunmakla beraber, Şark harp mıntıkasındaki Ermenilerin tehcirleri hakkındaki karar ve tehcirden dolayı, belki kendilerini müdafaa edebilirler. Ancak kararın her tarafa yayılmasından ve icra suretinden dolayı mesuliyetten kurtulamazlar.

Evet, birtakım Ermeniler düşmana yardım ettiler. Bazı Ermeni mebusları da çeteciliği mebusluğa tercih ederek birçok cinayetlerde bulundular. Hükümetin vazifesi, failleri yakalamak ve yalnız onları cezalandırmak ve bu suretle mümkün değilse o havalideki Ermenileri düşmanca değil, dostça ve muvakkaten başka yerlerde iskân etmekti. Bir çeteci her şeyi yapabilir. Çünkü çetecidir. Yakalansa kendisini bekleyen akıbeti evvelden bilir. Hükümetse, yalnız kabahat erbabını takip eder. Fakat teessüf olunur ki o zamanın hükümet ileri gelenleri komitacılık ruhunu asla kaybetmemiş olduklarından bu tehciri en cüretkâr ve hunhar çetecilerin de yapamayacağı bir tarzda tatbik ettiler. O zamanki hükümet erkânı, Rusların Sakarya vadisine taarruzda bulunacaklarını ve Ermenilerin kendilerine yardım edeceklerini tahkik ettiklerinden, ihtiyat olmak üzere tehciri Ankara, Konya ve Eskişehir'e kadar yaydıklarını söylüyorlardı. Haydi bu ihtimali de kabul edelim. Acaba Bursa, Edirne ve Tekfurdağı'daki (Tekirdağ) Ermeniler niçin çıkarıldı? Bunlar da Sakarya havzasına mı dahildi? Halep'te vilayet nüfusunun yirmide biri derecesinde bile olmayan Ermenilerden ne istendi? Doğru, yanlış, vatanın selameti için Ermenilerin bulundukları yerlerden çıkarılmaları lazım addedilmişse iş bu tarzda mı tatbik edilir?" Ermenileri Zor'a sevk edin" diye emir veren hükümet bu biçarelerin oralarda Arap göçebe kabileleri arasında meskensiz, gıdasız nasıl barınabileceklerini düşündü mü? Düşündüyse soruyorum: Oralara ne kadar gıda maddesi gönderdi? Göçmenlerin iskânı için kaç ev yaptırdı? Ve Ermeniler gibi asırlardan beri yerleşik bir hayat süren bu kavmi, ağaçtan, sudan ve her türlü inşaat malzemesinden mahrum olan Zor çöllerine sevk etmekte maksat neydi? Maalesef meseleyi inkâr ve tevile imkân yok. Maksat imhaydı ve imha edildiler. Gene gizlemesi ve saklaması mümkün değildir ki, bu kararı İttihat ve Terakki Merkezi Umumisi'nin bazı önde gelen mensupları aldı ve o Merkezi Umumi'nin tabii azası olan hükümet tatbik etti.”

 

Mehmet Celal Bey, Birinci Dünya Savaşı başlarken Halep Valisi’ydi. Daha sonra tehcire sebepler arasında gösterilecek ayaklanmanın merkezi Zeytun (bugün Adıyaman sınırları içinde bir belde) onun vilayeti sınırları içindeydi. Dinlemeye devam edelim:

“Harbin başlamasında Halep Valiliği'nde bulunuyordum. Vilayetin umum nüfusuna nazaran pek az olan Ermeniler, sükûn ve emniyet içinde iş ve güçleriyle meşgul oluyorlardı. Hiçbir fertte Osmanlılığın menfaatlerine aykırı küçük bir hareket görülmüyordu. Yalnız Zeytun'da yirmi-otuz kadar Ermeni asker firarisi vardı. Bunlar vatan vazifelerini yerine getirmek için davet edildikçe gizleniyorlar, Zeytunlular da kendilerini gizliyorlardı. Bu mesele hakkında Sis Gatoigosu ve Maraş Ermeni delegesiyle görüştüm. Ve firarilerin Yemen ve sair uzak yerlere sevk edilmeyerek askerlik hizmetlerinin yakın vilayetlerde yerine getirilmesine müsaade edilmek şartıyla teslim olmalarını temin etmiştim. O sırada Maraş'a yeni bir mutasarrıf tayin olundu. Ve bu zat Zeytun'da birkaç asker kaçağının mevcudiyetine siyasi bir renk vererek bizzat oraya kadar gitti ve hatırımda kaldığına göre kırk-elli kadar Ermeni tevkif ve idareten Maraş'ta hapsedildi. Üç-dört asker firarisinin iki jandarma ile üzerine hücum ederek birini yaralaması ve diğerini telef etmesi yaklaşık olarak bu tarihe rastladı. Tevkif olunan Ermenilerden evvelce haklarında gıyabi hüküm çıkmayanlarını tahliye ettirdim. Meselenin iyi surette halledileceği bir sırada Maraş sancağının Halep'le bağı kesilerek müstakil liva kabul edildi. Ve vilayetin Zeytun üzerine müdahale hakkı kalmadı. Hiç lüzum yokken Zeytun'a asker sevk edilerek oradaki ahali çoluk-çocuklarıyla beraber çıkarılıp Konya'nın ağır havasıyla meşhur olan Sultaniye (Karapınar) kazasına nakledildi. Her taraftan Ermeni tehciri başladı. Başlangıçta öteden beriden gelen Ermenileri Konya'ya gönderiyorduk. Sonradan bunların Konya'ya değil Deyrizor'a gönderilmelerine dair emir aldık. İtiraf ederim: Ben bu emirlerin, bu icraatın Ermenileri mahva yönelik olduğuna kani değildim. Çünkü hiçbir hükümetin kendi tebaasını ve memleketin en büyük serveti sayılması gereken insan sermayesini bu suretle imhayı gerekli göreceğine ihtimal vermiyordum. Bu olayı, harbin zorunlu zaruretlerinden olarak Ermenilerin geçici olarak harp sahasından uzaklaştırılmak istenilmesinden ibaret bir tedbir zannediyordum. Bunun için Dahiliye Nezareti'ne yazdığım telgrafnamelerde sevk edilecek Ermenilere mesken yaptırılmak üzere tahsisat istedim.  Talep edilen tahsisata mukabil İskân ve Muhacirin memuru namıyla hakikatte çoluk-çocuğuyla Ermenileri sevk vazifeleriyle mükellef bir memur gönderdiler.”

Ama İstanbul bu fazla iyiniyetli Halep Valisi’ne daha fazla katlanamazdı:

 “Adana ve sair yerlerden art arda Ermeni kafileleri geliyordu ve neşrolunan tehcir kanunu gereğince vilayet dahlindeki Ermenilerin de çıkarılması için pek şiddetli emirler veriliyordu. Antakya'daki Ermenilerin tehciri hakkında iş'arı (emri),vilayet valisi sıfatıyla Halep vilayetinde hiçbir Ermeni'nin cebren meskeninden çıkarılarak uzak diyarlara sürülmesini icap ettiren bir kabahat işlemediklerini bildiğim için infaz etmedim. Bu itaatsizlik, Halep'ten Ankara'ya naklime ve üç-dört gün sonra da Konya'ya gönderilmeme sebep oldu. Salahiyettar olanlara şu icraatın zararlarını anlatmak üzere İstanbul'a gelmek istedim. Ve gözlerimin tedaviye muhtaç olduğundan bahsederek Konya'da işe başladıktan sonra İstanbul'a geleceğimi haber verdim.”

Celal Bey bir vesileyle İstanbul’a gelip hükümeti uyarmak, bunu durdurmak istiyordu:

“Ermeniler hakkında yapılan muamelenin her bakımdan mukaddes vatanın yüce menfaatlerine aykırı olduğunu mütemadiyen telgraf ve yazışmalarla Bab-ı Âli'ye yazmakta idim. Bunlar arasında mensup olduğum Nezaret'in nazırına yazdığım gizli ve hususi bir yazıda ‘Ermeni kavmi nüfusu memleketin ehemmiyetli bir kısmıdır. Umumi servetin belki dörtte biri Ermeniler elindedir ve memleketin teşebbüs kuvvetinin yarısına yakını miktarına bunlar sahiptir. Mahvlarına çalışmak memleket için asırlarca telafisi mümkün olmayacak derecede büyük bir zarardır. Bütün dünyadaki düşmanlarımız toplanıp aylarca düşünseler bize bundan büyük bir fenalık edemezler’ demiştim. Görüşlerimin hiçbiri dikkate alınmadı. Konya'da iki gün kaldıktan sonra İstanbul'a geldim. Salahiyet sahibi olanlara bu teşebbüsün zararlarını anlatmaya çalıştım. Maalesef kimseye meramımı anlatmak mümkün olmadı.”

Çaresizce Konya’ya döndü. Ama ilk istasyona varmıştı ki hayatı boyunca hiç unutamayacağı bir manzarayla karşılaştı:

 “Ermeniler hakkında tatbik olunan siyasetin mukaddes vatanımızın hayati yüce menfaatlerine tamamıyla aykırı olduğu kanaatinde bulunan namuslu bir adam, tabiatıyla bu icraata iştirak edemezdi. Bu bakımdan Konya'daki Ermeniler de çıkarılacak ise oraya bu gibi işleri yapabilecek başka bir adam göndermelerini söyledim. Çıkarmayacaklarını temin ettiler. Bu teminat üzerine Konya'ya dönmek üzere trene bindim. Vilayetin ilk istasyonu olan Akşehir'e vardığımda kasabadaki Ermenilerin evlerinden çıkarılarak sevk edilmek üzere istasyonda toplanmış olduklarını gördüm. Ilgın ve diğer istasyonlarda da aynı hali müşahede ettim. Bu biçarelerin cümlesini evlerine gönderdim. 

Ilgın'da gördüğüm feci bir manzarayı ömrüm oldukça unutamayacağım: Sevk edilmek üzere istasyonda toplanmış ve günlerden beri tren bekleyerek açıkta bırakılmış olan kadın, erkek, genç ve ihtiyar yüzlerce nüfus arasında kuyruk sokumu hizasından itibaren iki bacaktan mahrum bir biçare de vardı. Altına bir meşin parçası bağlamış ve ellerine bir nalın geçirmiş, boynuna boyacı kutusu asmış oylan bu zavallı, hayatını dilencilikle ve müşteri bulursa kundura boyamakla kazanıyordu. Uğradığı muamelenin sebebini katiyyen anlayamayan bu talihsiz de sürülecekler, kovulacaklar arasına dahil edilmişti. Vilayet merkezine vardığımda Konya Ermenilerinin de bu biçimde istasyona indirilmiş olduğunu ve bundan başka İzmit ve Eskişehir ve Karahisar'dan gelen binlerce halkın açıkta ve bezden, yorgandan, keçeden yapılmış çadıra benzeyen örtüler altında ve yürekler yaralayacak derecede mahrumiyet ve sefalet içinde geleceklerini beklemekte olduklarını gördüm. Diğer yerlerden gönderilenler hakkında doğrudan doğruya bir şey yapamazdım. Yalnız Konyalıları evlerine iade ettim ve diğerlerine göçmenler tahsisatından yevmiye verdirmeye başladım.”

Ama yapabileceği şey daha fazlası değildi:

“Benim Konya'daki hâlim elinde hiçbir tahliye vasıtası olmadığı halde nehir sahilinde duran adamın hâline benziyordu. Nehirde su yerine kan akıyor ve binlerce masum çocuklar, kabahatsiz ihtiyarlar, aciz kadınlar, kuvvetli gençler bu kan akıntısı içinde yokluğa doğru akıp gidiyorlardı. Ellerimle, tırnaklarımla tutabildiklerimi kurtardım ve diğerleri zannederim bir daha dönmemek üzere akıp gittiler.”

Onu n bu davranışları İttihat Terakki merkez komitesi tarafından “milli mefkûreye” aykırı bulunmuştu.

 Celal Bey’in sesi bu felaketi bütün bir toplumun, ırkın, ülkenin üzerine yıkmaya çalışan ırkçıların sesini de bastırıyor:

 “Hangi milli mefkûre? Türkler ve Müslümanlar icra edilen bu cinayetlerden dolayı kan ağlıyorlar. Fakat önlenmesine çare bulamıyorlardı. Böyle zulümlere milli mefkûre demek millet için en büyük bühtan ve hakarettir.”

 

Celal Bey bir süre sonra görevden alınıp, İstanbul’a çekildi. Ama olan bitene itiraz eden tek devlet adamı o değildi.

Tam o sıralarda Kütahya’ya vali olarak atanan Faik Ali Bey’e kardeşi Süleyman Nazif bir mektup yazmıştı. Nazif, mektupta kardeşinden “pasif de olsa bu işlere katılmamasını, aile şereflerine leke sürmemesini” istiyordu.

 Öyle de yaptı. Gomidas’ın memleketiydi Kütahya. Faik Ali Bey şehre varır varmaz, şehrin önde gelen İttihatçı liderlerini topladı ve onlara Ermenilerden hakkında yazılı fikirlerini bildirmelerini istedi. Hepsi olumlu şeyler yazdılar. Tehcir kararına işte o yazılı belgelerle direndi. “Gâvur mutasarrıfa” adı çıktı.

 Faik Ali, şehirde Ermenilerden kaynaklanan bir sorun olmadığı için tehcire lüzum olmadığını anlattığı Talat Paşa’yı ikna edemeyeceğini anlayınca son kozunu oynamıştı:

"Bu cinayeti işleyemeyeceğime göre istifamı kabul buyurun, halefimi tayin edin, emirlerinizi uygulasın" dedi. Talat Paşa pes etmişti artık: "Madem öyle, al Ermenilerini ve yerinde otur."

Ermeni kafilelerinin geçiş yeri olan Kütahya bir kurtuluş kapısı olmuştu artık. Şehirdeki Ermeni ailelerin sayısı 450’den 1000’e çıkmıştı. Faik Ali Bey, yığılma olmaması, dikkat çekmemesi için gelen Ermenileri köylere dağıtmaya başladı. Ermeni Cemaatini de uyardı: "Bu bir gemi. İstiap haddini aşarsak birlikte batarız."

 Bir ara İstanbul’a gittiğinde polis müdürü arkasından Ermenileri karakola çağırdı. Tehlikeyi anlayan cemaat din değiştirmek için müftülüğe dilekçe bile verdi, Hilali Ahmer için 500 altın toparlardı. Rivayet odur ki tam sünnete sıra gelmişti ki Faik Ali yetişti, dilekçelerini yırttırdı, toplanan parayı bekleyen kafilelerden birine dağıttırdı. Ermenilerin yeni okullar açmasına izin verdi.

 1918’e kadar Kütahya’da kaldı. Gelibolu’ya tayini çıkınca istifa edip İstanbul’a döndü. Ermeniler şükranlıklarını göstermek için Kütahya Kilisesi’nde onun için bir kitabe diktiler. Bu jeste teşekkür için 1919 yılında Tasvir- Efkar gazetesinde yayınlanan bir mektup yazdı. Neredeyse bugüne yazılmış bir mektuptu bu:

 “… Teşekkür ederken, sizlere içinde bulunduğunuz durumda yapılmasını gerekli gördüğünüz tüm görevlerden daha önemli bir yükümlülüğünüz olduğunu hatırlatmak isterim: Gelişmekte olan feci olaylarda sizleri zarar görmekten korumayı resmî ve insanî anlamda görev bilerek çalıştığım dönemde, Kütahya’nın merkezi ve dahil olan bölgenin Müslüman ahalisinin tümü benimle aynı fikirdeydi ve hatta benimle ortak duygular beslemekle kalmayıp, başka iller ve kasabalardan, hadiseler selinin önünde düşe kalka topraklarınıza sığınan sayısızca Ermeni ailesine rehber ve koruyucu oldular. Yerli ve yabancı olmak üzere hepiniz malınız, canınız ve namusunuzun mutlak dokunulmazlık içinde kaldığını gördünüz. İşte bunu hiçbir zaman unutmamalısınız.

Ama hayır, unutmamak yetmez! Gelişen tüm olayların ve fecaatin milletin kastiyle gerçekleşmediğini, ancak bazı nankör vatan haramilerinin işlediği cinayetler olduğunu ve de Türk vatandaşlarınızın bu suça katılmayacak kadar yüksek duygular beslediğini dünya medeniyetlerine ve tüm insanlığa en gür sesinizle ilan etmeniz de, aynı zamanda vicdani yükümlülüğünüz olmalıdır. Evet, Ermenilerin de Türkler kadar mağdur, Türklerin de Ermeniler kadar mağdur ve mazur olduğunu siz de bizimle beraber ilan ediniz.

 

Bu savaş ve kitlelerin dahil edildiği katliamın vebali ve de günahı, buna sebep olan bazı şahısların irade ve işlevi olmaktan çıkararak tüm insanlığın suç hanesine kayıt ve mal edilecek olunursa, hem gerçeğin hem de adaletin ruhu ayaklar altına alınmış olacağı gibi, aynı zamanda genele mal edilen bu musibetin bir parçası birkaç veya birkaç yüz kişinin eseri olan Ermeni vakasından da bir topluluğun milyonlarca masum ferdinin sorumlu ve muhatap tutulmak istenmesi, hepimizin büyük bir azim ve özlemle gözleyerek beklediğimiz insani ve de ilahi adaletin yara alarak güçleşmesine sebep olur.

Sizlere duyduğum sonsuz saygının kabulüyle gönül muhabbetinizin devamını dilerim.

 İşte bu gerçeği siz de bizimle birlikte kararlılıkla ilan ederseniz, adalete sadece bireysel olarak muhtaç ve talepkâr değil, adalete mutlak taraftar ve onun üstünlüğüne inanmış olduğunuzu da göstererek bir kez daha haklı ve de buna layık olduğunuzu kanıtlanmış olursunuz.

Sizlere duyduğum sonsuz saygının kabulüyle gönül muhabbetinizin devamını dilerim.

Dostane hürmetlerimle efendim.”

Faik Ali Bey, Celal Bey de yalnız değillerdi.

 Yozgat Mutasarrıfı Cemal Bey,  Erzurum Valisi Tahsin Bey de onlar gibi emirlere uymadı. Emirlere uymayı reddeden Lice Kaymakamı Hüseyin Nesimi Bey, Basra Valisi Ferit Bey, Gazeteci İsmail Mestan, öldürüldü. Malatya Belediye Başkanı Mustafa Ağa, Savur Kaymakamı Sıtkı Bey evinde insanları sakladı.

 Konyalı Mevleviler gibi Trabzonlular, Kastamonulular, Süryaniler, Dersimli Kürt aşiretler, Der Zor’daki Arap aşiretler, Resul Ayn’daki Çeçenler göç eden Ermenilere yardım ettiler, onları korudular.

 Bediüzzaman Said Nursi’nin Tarihçe-i Hayat’ında o günler anlatılır: “O muharebeler esnasında, Ermeni fedâileri bazı yerlerde çoluk-çocuğu kesiyorlardı. Buna karşı Ermenilerin çocukları da bazan öldürülüyordu. Bediüzzaman'ın bulunduğu nahiyeye binlerle Ermeni çocuğu toplanmıştı. Molla Said, askerlere ‘Bunlara ilişmeyiniz!’ diye emretti. Daha sonra bu Ermeni çoluk çocuğunu serbest bıraktı; onlar da, Rusların içerisindeki ailelerinin yanına döndüler.”

Nazım Hikmet’in Akşam Gezintisi şiirinde de

“Bakkal karabetin ışıkları yanmış

affetmedi bu ermeni vatandaş

Kürt dağlarında babasının kesilmesini

fakat seviyor seni çünkü sen de affetmedin

bu karayı sürenleri Türk halkının alnına” (Şiirin bu satırları daha sonra Genco Erkal ve Fazıl Say’ın yaptığı oratoryoda sansürlenmişti)

Tehcir sırasında 1673 kişi Divan-ı harbi Örfilerde yargılanarak işledikleri suçlar yüzünden ceza aldı. Bunların 67’si idam, 524’ü hapis cezasıydı. Mütareke yıllarındaki Divan-ı  Harb yargılamalarında ise kaçmayan İttihatçı liderler mahkemeye çıkarıldı. 86 sanıktan 13’ü idam cezasında çarptırıldı. Refik Halid, Süleyman Nazif gibi tehciri eleştiren yazarlar yargılanmalar için “sonunda işte bu memlekette bir gün bugün adaletin gür sesi işitildi” diye yazdı.

1919 yılında İstanbul’da Ermeni cemaati ilk kez tehcirde ölenleri ayinle andı. Ayin-i Ruhani’de konuşan Patrik Zaven Efendi şöyle dedi: “Bütün o hayatlarını kaybedenler toprakta öldürülen buğday taneleridir. Onlar büyümeyecek, mahsul vermeyecek.” Ölenler için İstanbul Gezi Parkı’na bir anıt dikildi.

Faik Ali, Kütahya’dan İstanbul’a döndü. 1919’da Diyarbakır Valisi’yken Kurtuluş Savaşı’nı desteklemesine rağmen Atatürk’le anlaşamayınca şehrinden Erzurum Kongresi’ne heyet göndertmedi. Cumhuriyetle görevden alındı. 150’liklere girmesi son anda engellendi. Yoksul ve münzevi bir hayat yaşadı. Celal Bayar’dan destek gördü. 1950’de öldüğünde Ankara bozkırında gömülmemeyi, Abdülhak Hamit’in ayak ucuna gömülme vasiyet etmişti. 1950’de vefat ettiğinde Amerikan gazetelerinde kurtardığı Ermenilerin mektupları, yazıları yayınlandı. O yıllarda yazdığı “Ermeni Çocuğun Gözyaşları” şiirini ise oğlu imha ettiği için bilemiyoruz.

Mehmet Celal Bey, 1922’ye kadar İstanbul Şehreminliği yaptı. Kurtuluş Savaşı’na destek verdi, Ankara hükümetiyle birlikte çalıştı. İstanbul’da reji müdürlüğüne getirildi. 1926’da vefat ettiğinde cenazesine katılan on binlerce İstanbul Ermenisi yüzünden hayatın durduğu söylenir. Mezarı bugün Swissotel’in olduğu Taşlık’taki aile mezarlığına gömüldü. Belediye üzerinden yol geçirdiği için mezarı bile yok artık. Ondan geriye kalan 1993 doğumlu torununun büyük büyük dedesi için yaptığı bu internet sitesi: http://www.mehmetcelalbey.com/tr/biyografi.php

Mehmet Celal Bey’in Son ana kadar kurtarmaya çalıştığı Zohrab Efendi ise o kadar bile şanslı değil. 31 Mart’ta sakladığı ittihatçı arkadaşları tarafından çıkarıldığı sürgün yolculuğu sırasında kafilesi Urfa-Diyarbakır arasında Şeytan Deresi mevkiinde çetelerin saldırısına uğradı. Zohrab Efendi’nin başı kesildi.

Çankırı’ya sürgün edilen Gomidas için vatan şairi Mehmet Emin Yurdakul, Halide Edip, hatta dostu İttihatçıların ideoloğu Ziya Gökalp devreye girdiler. Onunla birlikte 5 kişi İstanbul’a getirildi.. Gördükleri ve yaşadıkları kaldıracak kadar güçlü değildi Gomidas. Önce Şişli’deki Lape Hastanesi’ne kaldırıldı ardından 1917’de önce Fransa’ya götürüldü, 1919’da ise orada bir akıl hastanesine yatırıldı. 1935 yılında son nefesini verene kadar bir daha piyanosunun başına geçmedi, şarkı söylemedi, beste yapmadı. (2005’te 1915’in 90. Yılında Fransa’da heykeli dikilince Hürriyet heykelinin dibine işeyen bir köpek photoshopuyla  haberi verdi. )

1921’de Fransa’ya göç etmeden önce son bestesini yapan Kemani Sarkis Efendi’nin Nihavend şarkısında ise şöyle deniyordu:

“Kimseye etmem şikâyet, ağlarım ben hâlime

Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime

Perde-i zulmet çekilmiş korkarım ikbalime

Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime”

Perde-i zulmetin açılması çok uzun sürdü.

Göçler, acılar, terör, inkâr, soykırım kelimesi etrafındaki siyaset üzerinden yıllar kaybedildi. Türkeş’in 90’lardaki sınıra karşılıklı üzgünüz diyen anıt dikelim önerisi dışında 2000’lere kadar mesele sandıklardan hiç çıkarılmadı. Hrant Dink öldürüldü.

Ölü sayan, Talat Paşa kadar bile olanlara üzülmeyen savunulamaz bir inkârcı pozisyonla topyekûn bir toplumu suçlayan hiçbir pedagojik kaygısı olmayan kırbaçlı bir entelektüel pozisyon arasında hakikat ve adalet sıkıştı.

Ta ki 99 yıl sonra İttihatçıların değil, Mehmet Celal Beylerin, Faik Ali Beylerin, Süleyman Naziflerin, Bediüzzamanların torunları çıkıp büyük bir özgüvenle kaybedilenler için bir taziye yayınlanana kadar…

 
Kısa kaynakça:
İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu/Taner Akçam/İmge/ 2011.
Sarkis Seropyan “Vicdanlı bir Türk Valisi: Faik Ali Ozansoy”, İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri, Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011.
Osmanlı’nın sıradışı bürokratı Faik Áli Ozansoy /Aergat Yedig/Ersin Kalkan/ http://www.hurriyet.com.tr/index/ArsivNews.aspx?id=6378058
“Türkler ve Müslümanlar, bu cinayetlerden dolayı kan ağlıyor”, Agos, 30 Temmuz 2010 (Rrober Koptaş/Ari Ekeryan)
Halil Menteşe’nin Anıları /İsmail Arar/ Hürriyet Vakfı/1986
İmparatorluğun Çöküşü : İttihat ve Terakki Katibi Umumisi Mithat Şükrü Bleda'nın Anıları/Mithat Şükrü Bleda/ Remzi/ 1979.

Facebook Yorumları

reklam
19.10.2019
Geçmiş olsun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti!
16.10.2019
“Evlatlık Ferhat” nasıl “General Mazlum” oldu?
14.10.2019
Anavatan’ın havasından uzak kalınca....
12.10.2019
Gerçekten esas sorun ‘algı’da mı?
9.10.2019
Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviy...
7.10.2019
Peki devlet hakkında vatandaşın aklında kalan şüphe?
5.10.2019
“Tayyip” ten “Ekrem”e; bir ziyaretin hatırlattıkları...
2.10.2019
Hiçbir şey olmadıysa bile kesinlikle bir özür dilemelisiniz!
30.09.2019
İstanbul’un bir III. Napolyon ve Haussmann’a ihtiyacı var
28.09.2019
İstanbul’un yıkıcı siyasi fay hatları
26.09.2019
Atmosferdeki nefret salınımını artıran küçük kız...
24.09.2019
İspanya’dan Youtube’a yüklediği videolarla Mısır’ı ayaklandıran müteahhit...
22.09.2019
‘Anayasayı açıklama, yoksa partiyi kapatırız’
16.09.2019
Fırsatçılar için ‘fırsat’larla dolu bir dönem...
11.09.2019
Ankara’da çorak bir tarlaya bakarken...
10.09.2019
Adaletsizlik değil, seri adaletsizlik....
4.09.2019
Söz konusu olan teferruatlar üzerine...
2.09.2019
Bugün o konuşma yapılabilir miydi?
31.08.2019
Sokağın ‘huzur’unu bozan bir yazarın ardından...
28.08.2019
Dede Korkut’tan hediye hikayeleri...
26.08.2019
Türkiye’de kanaat sahibi olmanın dayanılmaz hafifliği
25.08.2019
Beynimizin o lobu ne işe yarar?
21.08.2019
Bunu bir yerlerden hatırlıyoruz ama...
20.08.2019
Bazıları devlet sever
14.08.2019
Rusyacılık vatanseverlik mi?
13.08.2019
Süleymaniye’de bir bayram sabahı göçmenler...
11.08.2019
Ağızlarda kalan o ekşimiş tat...
7.08.2019
Milli bir spor dalı: Batı karşıtlığı
5.08.2019
Türkiye’yi aramızda paylaşabilir miyiz?
3.08.2019
Ankara bir zamanlar televizyona da direnmişti...
1.08.2019
1071’inci imzacı Ali Kemal Bey olabilir mi?
29.07.2019
Cumhurbaşkanlığı Sistemi: Neye niyet, neye kısmet!
28.07.2019
Uzungöl’ün uzun hikâyesi
24.07.2019
Çankırılı, Oxford mezunu bir Trump
17.07.2019
“Demokrasi öpücüğü”ne ne oldu?
15.07.2019
Cihat’tan adalete bir 15 Temmuz hikayesi...
10.07.2019
Neyi kaybettiğimizi hatırlamak...
8.07.2019
Paylaşılması dikkat çekecek bir yazı...
3.07.2019
Ümmet için de demokrasi...
1.07.2019
Adaleti “bireysel” dağıtmak...
29.06.2019
Canan Kaftancıoğlu ile Şevki Yılmaz arasında nasıl bir benzerlik var?
26.06.2019
Seçim bitti, şimdi işimize bakalım mı?
24.06.2019
Evet, bir şeyler oldu...
22.06.2019
Bir seçim uğruna Ya Rab...
20.06.2019
Adaylardan biri sıkılıp saatine baktığında...
17.06.2019
Adaylardan biri sıkılıp saatine baktığında...
15.06.2019
Demokratik tövbeler bozuldu mu?
12.06.2019
Haydi televizyonda tartışalım çünkü çaldılar...
10.06.2019
Bana arkadaşını söyle sana suçlu olup olmadığını söyleyeyim!
8.06.2019
Neneme Atina’nın Yunanistan’ın başkenti olduğunu söylemeyin...
5.06.2019
Son söz Yüksek Seçmen Kurulu’nun...
3.06.2019
Bazen sadece gerçeği söylemek en büyük vatanseverliktir...
1.06.2019
Buz ile ateş, havf ve reca arasında...
27.05.2019
Komünist başkan nasıl neo-liberal başkan oldu?
25.05.2019
İptal gerekçelerini kim çaldı?
22.05.2019
“Bunu hangi edebe, hangi adaba, hangi kaleme sığdırabilirsiniz?”
20.05.2019
Her şey neden çok güzel olmadı?
20.05.2019
Her şey neden çok güzel olmadı?
18.05.2019
Aynı vapurun yolcularıyız...
15.05.2019
Hıncını dava zannetmek...
13.05.2019
Demokrasinin buruk doğum günü kutlaması...
11.05.2019
Oy hırsızlığı iddiaları nasıl “murdar” oldu?
8.05.2019
İftarda milli iradeyi yemek...
6.05.2019
Orada birileri bir şeyler yapacak mı?
4.05.2019
Ankara’nın adları bilinmeyen hakimleri...
29.04.2019
Adaletten kötü muamele görmek...
27.04.2019
Sabri Bey’in suçu...
24.4.2019
99 yıl sonra buraya mı gelecektik?
22.4.2019
Evet, bir beka sorunumuz var
20.4.2019
Mahkum vatandaşın peşinde...
17.4.2019
Helal olanı murdar etmek...
13.4.2019
Dersimiz yine demokrasi
10.4.2019
Yapmayın, tarih sizi affetmez!
8.4.2019
Kemal Bey’in hakkı Kemal Bey’e...
6.4.2019
O pankartı hatırlamak...
4.4.2019
Demokratik olgunluk sınavı...
1.4.2019
Sandıktan çıkan “Mağrur olma” sesi...
30.3.2019
Açılan sandıklardan gelen ilk sonuçlar...
27.3.2019
Viyana kapılarında kimler kimlerle beraberdi?
25.3.2019
Ve devlet bütün arşivlerini açar
23.3.2019
Hepimiz Yenizellandalı mıyız?
20.3.2019
Büyük devlet nasıl olunur?
18.3.2019
16.587 kilometre uzakta değil...
17.3.2019
“Hristiyan terörü” diyerek rövanşı almış olur muyuz?
13.3.2019
Medya özgürlüğünün ekonomiyle ne ilgisi olabilir?
12.3.2019
1.36 saniyelik bir videonun bize yaptığı...
9.3.2019
Marc isimli şahısla irtibatlı olmak...
6.3.2019
Hayır, öyle anlaşılmamaktadır
4.3.2019
Belki de sıra sizde...
27.2.2019
411 el kimin elleriydi?
25.2.2019
Hayatın en eski kanunu işlerken...
23.2.2019
2019 yılında bu delillerle hapse giriliyor
20.2.2019
Devletin hikmetinden kim sual edecek?
18.2.2019
Halkımız koyun mu? Emin misiniz?
17.2.2019
20 yıl sonra hala bilmiyoruz...
15.2.2019
Türkiye’nin hakikatle bitmeyen didişmesi...
11.2.2019
Devlet tezgâhın arkasına geçtiğinde...
6.2.2019
Onlar meğer öyleymiş..
4.2.2019
Beka mı? Belediye mi? Cevap: Belediye...
3.2.2019
Bir “teyit yanlılığı” deneyi...
30.1.2019
Emperyalist kış oyunları...
28.1.2019
Evinin balkonundan kendisini bekleyenlere konuşma suçu...
26.1.2019
Hepimiz- neyse ki- Maduro değiliz
23.1.2019
Erkek erkeğe yerel seçimlere giderken..
22.1.2019
Meclis’te gece yarısı eski filmler kuşağı...
19.1.2019
“Cebir ve şiddet”in 80 yıllık hikayesi...
16.1.2019
Bir pazar gecesi konser çıkışı cafe’de otururken...
14.1.2019
Emin misiniz Leyla Hanım?
13.1.2019
Bir büstün başına gelenler...
9.1.2019
İngilizce bir makaleden görünen Türkiye...
8.1.2019
“Bizim bilmediğimiz şeyler olabilir”
5.1.2019
Bir katilden hakim adayı yaratan karanlık...
2.1.2019
Başkasının mutluluğundan mutsuzluk duymak...
31.12.2018
Mehmet Akif, 2018 Türkiye’sinde yaşayabilir miydi?
26.12.2018
O programın banttan tekrarını izlerken...
24.12.2018
Başlığı okuyarak karar vermeyin lütfen!
22.12.2018
Kartlar bu kez sahiden yeniden dağıtılırken...
20.12.2018
İster portakal, ister mandalina, istersen narenciye ol...
18.12.2018
Bir zamanların konuşan Türkiye’sini hatırlamak...
16.12.2018
“Soruşturmanın sonucu tespit edilememiştir”
13.12.2018
Bir de böyle okuyalım
10.12.2018
Rus Radyosu’nun imdadına yetiştiği ilahiyatçı!
2.12.2018
Bir davanın uzun hikayesi..
29.11.2018
Sahip olduğunuz tek şey çekiçse...
27.11.2018
Bazen bir puro sadece bir purodur...
22.11.2018
İyi ki bağlayıcı
20.11.2018
Facebook postu olabilecek iddialarla tutuklanmak...
17.11.2018
Bu ülkeyi utandırıyorsunuz!
15.11.2018
Bunlar çok tuhaf şeyler doğrusu...
13.11.2018
Ana muhalefet lideri Atatürk
11.11.2018
İlle de bir şeye “batıl” denilecekse...
6.11.2018
Sayıştay’ın tırnak kontrolü
4.11.2018
Yerel seçimler için rakamların söylediği...
1.11.2018
Van Kalesi’nden bakınca görünenler...
30.10.2018
Sizin Cumhuriyetiniz kaş kişilik?
29.10.2018
Hiç bu kadar yakından tanımamıştınız...
25.10.2018
Türkiye vatandaşı olmaktan gurur duyduğumuz gün...
23.10.2018
Avrupa’nın son duvarının söylediği...
22.10.2018
Andımız değil.
18.10.2018
Onların bir Trump’ları yok
16.10.2018
Dua, Göktaşı, Ateş, Serhat, Kılıç. Kama...
14.10.2018
Kaşıkçı ailesinin tanıdık hikayesi
11.10.2018
Hukukun temel ilkesizliklerine giriş
9.10.2018
Amerikan bayrağını neden sallamıştı?
7.10.2018
Ekmeğin dolarla ne ilgisi var?
4.10.2018
Türkiye’den geçen bir şanson...
2.10.2018
Ey insanlar!
30.9.2018
Uzaya doğru giderken..
26.9.2018
Devletin psikolojik sorunları
25.9.2018
Devlete karşı işlenmiş suçlar...
23.9.2018
Hititler duysa çok üzülürdü!
20.9.2018
“Dünya da çok bozdu” tezi üzerine...
18.9.2018
Hür düşünce ve eleştiri olmadan bilim ve hukuk olmaz
17.9.2018
Ankara’da bir davanın düşündürdükleri...
16.9.2018
Bir ihbarın hikayesi...
11.9.2018
Söz, devlet sözü...
9.9.2018
“Biz daha çok” değiliz...
6.9.2018
Devlet hep 18 yaşında
4.9.2018
Aynı bazdan sinyal vermişiz biz!
30.8.2018
İstismar bunun neresinde?
28.8.2018
Ey müminler TL’ye dönün
26.8.2018
Arşivden belgesiz tasfiyeler...
23.8.2018
Nostaljide kaybolmak
21.8.2018
Aynı gemide seyahat etmenin kuralları
19.8.2018
İthal edilmiş milli bir spor
14.8.2018
Öyle mi burjuva bey?
12.8.2018
Vatanseverlik yapmaya çalışırken...
9.8.2018
Türk Lirasını ‘aslanlar gibi’ korumak için...
7.8.2018
Casus filmine pek benzemiyor
5.8.2018
Amerika’da deşifre olan kaos planları...
2.8.2018
Sarı saçlarından sen suçlusun!
29.7.2018
Atılan taşlar ürkütülen kurbağalara değdi mi?
26.7.2018
İfade özgürlüğü yerine tutuklamada eşitlik...
24.7.2018
Türkiye’yi ne uçurur?
22.7.2018
Danimarkalı Gelin” neden tutuklandı?
19.7.2018
Kast, olası kast, bilinçli taksir, bilinçsiz taksir?
17.7.2018
Devleti kurtarıp, evine dönen halkın hakettiği...
15.7.2018
Baştabya neresi, nasıl gidilir ‘artık’ biliyor musunuz?
11.7.2018
Meclis şimdi ne yapacak?
10.7.2018
Kanaat notuyla ihracınıza...
8.7.2018
Bodrum’un keşfinin tuhaf ve hüzünlü hikayesi...
6.7.2018
“Bize neler oluyor?”
2.7.2018
Üniversiteden atılmış genç bir doçente veda ederken...
30.6.2018
Türkiye, sen de bizi seviyor musun?
30.6.2018
MHP bölgedeki oylarını nasıl artırdı?
28.6.2018
CHP: Yanlış teşhis kurbanı bir hasta adam...
28.6.2018
Mesajı önceden alabilmek için...
26.6.2018
Gökten düşen kızıl elmalar...
24.6.2018
Oy verirken hayırla yad edilecek bir hayat...
19.6.2018
Sadece haberler mi yalan?
17.6.2018
‘Köylü’ler yine mi haklı çıkacak?
12.6.2018
Yine mi ‘takiyye yapıyorlar’ yine mi ‘samimi değiller’
10.6.2018
Telefonlarımızdan aplikasyonlar bir bir silinirken...
8.6.2018
"Sizin görüşünüz farklı olabilir, saygı duyarım ben böyle düşünüyorum"
5.6.2018
Fillerin altında ezilen çimler...
3.6.2018
Meclis Cumhurbaşkanı’nın maaşını kesebilir mi?
31.5.2018
Yerde ters dönmüş haldeki lokum kutusu...
29.5.2018
Bir zamanlar “Tayyip” manşetleri atan bir medya vardı...
27.5.2018
‘Dış güç’lere gerek var mı?
24.5.2018
Seçim kampanyaları, listeler ne diyor, ne diyemiyor?
22.5.2018
Halkın teveccühüne yön vermeye çalışma suçu...
20.5.2018
“Biz onlara yapmasaydık, onlar bize yapacaktı”
18.5.2018
Köy’ümüzden çıkmak...
15.5.2018
Hapishaneden sandıkla çıkmak...
12.5.2018
O şarkı Tunus’ta söylenmeye devam ediyor
8.5.2018
Aynı yoldan geçmişiz biz”den, “Ez oğlum”a..
6.5.2018
Mebus namzeti sayısı artarken...
1.5.2018
‘Oslo görüşmeleri’nden notlar...
29.4.2018
Herkes evine dönerken...
26.4.2018
Yine ‘tarihi seçim’ yine mi ‘şer ittifakı’?
24.4.2018
Hattımızda bir izleyicimiz var...
22.4.2018
Erken seçimlerden geç kalmamış tavsiyeler
19.4.2018
Diyojen-Trikopis ittifakı seçimlere mi giriyor?
17.4.2018
Bana Suriye hakkında ne düşündüğünü söyle...
15.4.2018
Türkiye’yi boğan o dalgaların sonu...
12.4.2018
Sandıktan çıkan Hünyadi Yanoş
8.4.2018
Anadolu Ajansı’nın geçtiği bir haberden sonra olanlar...
5.4.2018
Hıncını dava zannetmek..
3.4.2018
Bir hatırattan öğrendiklerimiz...
1.4.2018
Rahibi katille yargılamak...
29.3.2018
Bir fotoğraf karesinin hikayesi...
27.3.2018
Bir gün gazetelerden okuruz...
22.3.2018
Demokrasiyi trollemek
19.3.2018
Larda yüzen alsancak...
15.3.2018
Vatan ve millet için dolandırılmak...
13.3.2018
Tarihsel bağlam değişince...
11.3.2018
Yerli, milli sarıklı bir ihtilalci
10.3.2018
Bütün Batılılar ikiyüzlü ve kötü mü?
6.3.2018
Faydalı yalanlar, faydasız gerçekler
4.3.2018
300 koyunu alıp gitmek...
1.3.2018
“Savunan adam”ı savunan adam...
27.2.2018
Üç sayfada anlatılamayacak kadar...
22.2.2018
Mahallenin törelerine ihanet edince...
20.2.2018
“Adalet yerini buldu” diye diye..
18.2.2018
Zehirli ağacın meyveleri
15.2.2018
Ne halkların ne demokratik bir kongre
13.2.2018
Esad kazanınca siz de kazanmış sayılacak mısınız?
11.2.2018
Unutmanın bahanesini bulamayınca; unutturuldu...
8.2.2018
‘Haçlı İttifakı’nın sonu
6.2.2018
CHP’nizi nasıl alırdınız?
4.2.2018
İhbar et, kapat, yakala kurtul
31.1.2018
Saatleri bir kere daha ayarlamak...
30.1.2018
Hatasız kullar, anakronik ahlaksızlıklar arasında...
28.1.2018
Boğaz’dan Silivri’ye devam eden karanlık gece
25.1.2018
Konuşmasak da aklımızda bulunsun
21.1.2018
Bu bölüm dizide yok
18.1.2018
Yıldıray Oğur - Karar.comYıldıray OğurAdı Resmi Gazete’de yayınlanmış ama kimsenin tanımadığı bir adamın hikayesi...
15.1.2018
Kanaat notuyla tutukluğun devamına...
10.1.2018
Herkesin canlı yayında izleyebildiği değerler eğitimi...
7.1.2018
Mahmut Hoca, Kazım Efendi, Yaşar Usta’dan daha gerçek bir kahramana veda...
3.1.2018
Her iktidar kendi muhalefetini seçer
2.1.2018
Post-travmatik 2017’ye veda...
28.12.2017
Meclis’in faydaları üzerine...
25.12.2017
İsrailli gazeteciden tokat gibi sözler
24.12.2017
‘Araplar bizi neden arkadan vurmuştu’?
19.12.2017
Hamasetten taharet, setr-i avret...
17.12.2017
New York’taki davanın uzun hikayesi
13.12.2017
Dünya tam olarak öyle bir yer değil
7.12.2017
Ambargoyu ‘delme’nin uzun hikayesi
6.12.2017
Has ipek kendini kırdırmaz
28.11.2017
Midilli açıklarında batan bir tekne üzerine...
23.11.2017
Ne yaptıklarını biliyor muyuz?
21.11.2017
Milli ve yerli Rusçuluk
20.11.2017
Tabelalara sığmayan bir adam
16.11.2017
Adalete açılan bir kapı
13.11.2017
Atatürk haklı mı çıktı?
8.11.2017
Yeni Türkiye’nin alternatifi ‘Eski Türkiye’ mi?
6.11.2017
Devam filmi: Büyükada-2
2.11.2017
Doğu ve Batı arasında...
29.10.2017
Türkiye’de hukukun genel ilkelerine giriş
26.10.2017
Mutfakta biri mi var?
23.10.2017
Milli sporumuz; ajan yakalamaca...
22.10.2017
Bir bilmecem var çocuklar
17.10.2017
‘İrtibat görevlisi’nin irtibatları...
15.10.2017
‘Haşhaş’tan ‘haşhaşi’ye bir krizin hikayesi...
10.10.2017
“Büyükada casusları” deşifre oldu
8.10.2017
Üç tarz-ı siyaset
5.10.2017
Bir algı operasyonu daha deşifre oldu
3.10.2017
Belki de papazdır
1.10.2017
O bayrağı neden salladılar?
26.9.2017
‘Kuzey Irak’, referandum ve gazetecilik
26.9.2017
Bölgede istikrar vardı da...
24.9.2017
Onlar bunu çok iyi biliyor
21.9.2017
Görünmez kralın sürekli uzayan burnu...
19.9.2017
Görünürde suç unsuruna rastlanılmayan
18.9.2017
Bir 'korktuğunun başına gelmesi' hikâyesi
14.9.2017
Güçlü ve büyük bir Türkiye için..
12.9.2017
İnsansız araçlar ve insanlı sorular...
9.9.2017
İkinci sezonu şimdi kim yazacak?
8.9.2017
Dicle'den Naf Nehri'ne akan sular
7.9.2017
Dicle'den Naf Nehri'ne akan sular
5.9.2017
Dünyada bizden başka insanlar da olabilir mi?
3.9.2017
Bayram ziyaretleri için faydalı bir rehber
31.8.2017
Bu coğrafyanın dertleriyle biten bir ömür
29.8.2017
Hikayeleri tektipleştirmek...
27.8.2017
Tarihi fotoğraftan adam çıkarmaca...
24.8.2017
Karanlık bir gecenin sonunda..
22.8.2017
İstanbul trafiğine takılan darbe
20.8.2017
Yalova iskelesine yanaşan bir tekne
17.8.2017
Köprünün karşı tarafındakiler
13.8.2017
Havasına, suyuna, taşına ve marşına...
10.8.2017
12 bin TL'yle Meclis kürsüsünden neler söyleyebilirsiniz?
7.8.2017
O binbaşı ihbar için neden MİT’e gitmişti?
6.8.2017
Büyükada'da aksayan vapur seferleri üzerine...
3.8.2017
Ehliyet, liyakat sadakat, Diyanet
1.8.2017
Hürriyet, müsavat, uhuvvet, adalet...
27.4.2017
FETÖ’den ‘soruşturulan’ ilk bakan
24.4.2017
Atatürk’e babasından miras kalan kitap
22.4.2017
Atı alıp Üsküdar’da biraz dinlenmek...
15.4.2017
15 Temmuz iddianamelerinden öğrendiklerimiz -11
13.4.2017
15 Temmuz İddianamelerinden öğrendiklerimiz -10-
10.4.2017
15 Temmuz İddianamelerinden öğrendiklerimiz -9-
8.4.2017
Âdeta bir iddianame ve herkes için adalet
5.4.2017
15 Temmuz İddianamelerinden öğrendiklerimiz -8-
4.4.2017
15 Temmuz iddianamelerinden öğrendiklerimiz -7-
2.4.2017
15 Temmuz iddianamelerinden öğrendiklerimiz -6-
19.3.2017
15 Temmuz Çatı İddianamesi’nden öğrendiklerimiz -5-
16.3.2017
15 Temmuz Çatı İddianamesi’nden öğrendiklerimiz -4-
14.3.2017
15 Temmuz Çatı İddianamesinden öğrendiklerimiz -3-
10.3.2017
15 Temmuz Çatı İddianamesi’nden öğrendiklerimiz -2-
9.3.2017
15 Temmuz Çatı İddianamesi’nden öğrendiklerimiz...
6.3.2017
Millî Referandum Tarihi -3-
2.3.2017
Millî Referandum Tarihi -2-
28.2.2017
Millî referandum tarihi
20.2.2017
Taksim’e caminin uzun hikâyesi...
18.2.2017
94 yıllık bir tartışmanın tarihi -6-
14.2.2017
94 yıllık bir tartışmanın tarihi 5
12.2.2017
94 yıllık bir tartışmanın tarihi 3
6.2.2017
94 yıllık bir tartışmanın tarihi
31.1.2017
94 yıllık bir tartışmanın tarihi -2-
26.1.2017
94 yıllık bir tartışmanın tarihi -1-
17.1.2017
Darbeciler Meclis’i neden bombalamıştı?
7.1.2017
Saldırıyı DEAŞ yapmış olabilir mi?
5.1.2017
Cuma hutbesinden katliam çıkarmak
2.1.2017
Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz 2017
27.12.2016
Elçiye nasıl zeval olduğunun kısa tarihi -2-
24.12.2016
Elçiye nasıl zeval olduğunun kısa tarihi
19.12.2016
Bir kere daha Guernica düşerken...
12.12.2016
Akdeniz’de bir geminin başına gelenler...
8.12.2016
Türkiye Suriye’de neden geç kaldı?
1.12.2016
Şanghay’a giderken…
26.11.2016
Tenis Kulübü’nden Boks Kulübü’ne...
22.11.2016
Franca Viola’nın ahı...
16.11.2016
Make America-Turkey relations great again?(*)
14.11.2016
Avrupa bizi sürecin dışına zorluyor
12.11.2016
İntihar bombacıları neyiniz olur?
10.11.2016
Darbeyi önceden hisseden Amerikalı bilim adamları...
5.11.2016
Peki ama neden susuyorlar?
30.10.2016
Bu nasıl bir cumhuriyet?
27.10.2016
Komisyondan al haberi...
23.10.2016
Leyli meccani ve maalesef acıklı...
21.10.2016
Bastırılmış darbenin direnişçisi çok olur
16.10.2016
Rezil olan Hurşit Külter mi? -2-
13.10.2016
Rezil olan Hurşit Külter mi?
8.10.2016
Muzdan çıkmış bir savaştan öğreneceklerimiz
4.10.2016
Amerikalı diplomatın günlüklerindeki Lozan...
27.9.2016
Pantolonu hep ütülü darbeci...
24.9.2016
At izini kaybetmemek için…
20.9.2016
55 yıl sonra kazılan tünel
18.9.2016
Pardon o darbeyi biz yapmıştık...
13.9.2016
Pardon, o darbeyi biz yapmıştık -4-
10.9.2016
Pardon, o darbeyi biz yapmıştık -2-
6.9.2016
Pardon, o darbeyi biz yapmıştık
30.8.2016
Bir terfi uğruna…
27.8.2016
Suriye’yi bu hikâyeden çıkarabilir miyiz?
23.8.2016
Ak sakallı tuğgeneralin ibretlik hikâyesi...
21.8.2016
Darbecilerin PKK’ya vaatleri
18.8.2016
“Kore istihbaratı” Türkiye’de nasıl manşet olur?
16.8.2016
Yurtta ‘abiler’ konseyi
13.8.2016
Darbeyi önceden hisseden Amerikalı bilim adamları...
8.8.2016
Sen de haklısın
2.8.2016
Bir New York Times başyazısı olarak Yurtta Sulh Konseyi bildirisi
29.7.2016
Dört saatlik istihbarat zaafının 40 yıllık hikâyesi -3-
26.7.2016
Dört saatlik istihbarat zaafının 40 yıllık hikâyesi
26.7.2016
Dört saatlik istihbarat zaafının 40 yıllık hikâyesi
24.7.2016
Bir kışlanın önünde cesedi bulunmuş 16 yaşındaki bir çocuk...
15.7.2016
Bizi öldüren çifte standartlarımız
12.7.2016
Muhacirlikten mülteciliğe bir yüzyıl...
9.7.2016
Çankırı’dan Londra’ya bir Türkiye Hikâyesi -3-
7.7.2016
Çankırı’dan Londra’ya bir Türkiye hikâyesi -2-
5.7.2016
Çankırı’dan Londra’ya bir Türkiye hikâyesi...
30.6.2016
Leviathan böyle istedi
26.6.2016
Seni ve fikirlerini sevmiyorum o hâlde tutuklanabilirsin
20.6.2016
Bir zamanlar Kadıköy’de…
16.6.2016
Bir zamanlar Türkiye’de...
13.6.2016
Olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo
10.6.2016
Antropolojik bir sorun olarak PKK
7.6.2016
Muhammed Ali İstanbul’dan geçerken...
3.6.2016
PKK'nın yedinci kez yenilmesi
30.5.2016
Bir timsah tarafından yutulan adamın hikâyesi...
29.5.2016
Her ağacın kurdu özünden olur
19.5.2016
PKK’nın gömüleceği büyük krater
17.5.2016
İbretlik bir dost kazığı hikâyesi...
14.5.2016
Pelikan'ın inine doğru...
9.5.2016
O gece radyoda olanlar...
4.5.2016
Benden selam olsun Pelikan Bey’ine!
3.5.2016
Erdoğan laikliği nasıl kurtardı?
27.4.2016
Börteçine bizi Ergenekon’dan nasıl çıkarmıştı?
18.4.2016
Askerî okullara girişte paralel yollar...
17.4.2016
Türkiye’ye atış serbest!
12.4.2016
Buzdolabında bekleyen raf ömrü uzun bir ürün...
5.4.2016
Washington’dan Londra’ya paralel bir dava hikâyesi...
1.4.2016
“Kore istihbaratı” Türkiye’de nasıl manşet olur?
29.3.2016
Cemiyetin ödülünü hak eden esas haber...
23.3.2016
Boğaziçi’nde Yaşayan Simonlar -2-
21.3.2016
Boğaziçi’nde Yaşayan Simonlar…
20.3.2016
Yarın bir canlı bomba saldırısında ölseniz arkanızdan yazılacaklar
14.3.2016
Rukiye Hanım’a yardım etmek...
8.3.2016
ABD Büyükelçiliği’nden beklenen esas açıklamalar
4.3.2016
Tırların arkasında ne vardı-4
3.3.2016
Tırların arkasında ne vardı -3-
2.3.2016
Tırların arkasında ne vardı? -2-
29.2.2016
Tırların arkasında ne vardı?
23.2.2016
Türkiye neyiniz olur?
18.2.2016
Bir şöhretli şarkıcının hüzün verici hikâyesi...
13.2.2016
Sen Abdülhamit’i savundun!
11.2.2016
Nobel barış ödüllü Obama Türkiye’deki barışı nasıl sabote etti?
8.2.2016
Ayasofya nasıl müze olmuştu?
28.1.2016
Televizyondaki bir evlilik programında dedeni görmek gibi…
25.1.2016
Bir zamanlar Ankara’daki Amerika...
23.1.2016
Başka ne olmasını bekliyordunuz ki?
16.1.2016
O eski aydınları özlerken...
14.1.2016
Bu kez PKK’nın yenilmesine izin vermek...
10.1.2016
Cuma’dan Pazar’a nasıl gelmiştik?
9.1.2016
Fikirleri X-ray cihazlarını öttürecek aydınlar üzerine…
4.1.2016
2016 için bir dost tavsiyeleri... (1)
28.12.2015
ODTÜ Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği
26.12.2015
'Yetersiz yoldaşlıklar ve sahte dostluklar'
20.12.2015
Dinle neyden...
16.12.2015
‘Çifte referandum yapalım’ önerisi!
14.12.2015
Bitaraflık Bayramı kutlu olsun!
12.12.2015
Zizek hakkında konuşmamız gerek
10.12.2015
Hendeği taşerona kazdırmak…
8.12.2015
Cumhuriyet’in acıklı Sindirella hikâyesi…
1.12.2015
Sessiz kalabalıkların sesini duymak
29.11.2015
Dört ayaklı minare ne zaman düşecek?
28.11.2015
Kaçakçılık ve organize haberler dairesi...
26.11.2015
Hayır diyebilen hatta jet düşürebilen Türkiye
20.11.2015
Havalar daha da soğumadan bir balkona çıkmaya ne dersiniz?
16.11.2015
İnsanlığın dünkü tarihi…
14.11.2015
“Farqîn direniyor” vs “Silvan için ses ver”
12.11.2015
Artık ne öz yurdunda garipsin ne de öz vatanında parya
10.11.2015
Bildirideki bir imzanın hatırlattıkları…
6.11.2015
Koyun sürüsü, zebra sürüsü ve çakal sürüsü
3.11.2015
Fetret Devri’nin sonu...
28.10.2015
Kimin tarafından kandırıldığını bilemeyecek kadar kandırılmış olmak...
26.10.2015
Peki o enseler nasıl kararmıştı?
22.10.2015
Yalanla flörtün tarihçesi
19.10.2015
Elinize tutuşturulan tapelerin manası…
16.10.2015
Cinayetten iki gün önce
15.10.2015
Peter Pan’ın kulağını çekmek…
12.10.2015
Alçaklığın dünkü tarihi...
10.10.2015
Savcı’nın yakaladığı kayıp halka
6.10.2015
Sevgili arkadaşım Sözcü…
01.10.2015
Otomatik pilot modunda dış politika analizinde irtifa kaybı…
29.9.2015
Davutoğlu'ndan terör mesajı
28.9.2015
Adına da Tahşiye derler…
22.9.2015
AK Parti’nin seçimlerdeki en büyük kozu
20.9.2015
90’lara dönen siz olmayasınız?
18.9.2015
Failler yine hesabı ödemeden kapıdan çıkıp gitti
15.9.2015
“Emrindeyiz ya Hüseyin” afişinin altında olan bitenler…
9.9.2015
Bu Dağlıca için de marş besteleyip düğünlerde çalacak mısınız?
8.9.2015
Kürtlere rağmen, Kürtler için
5.9.2015
''Mesih soluklu'' tembel aydınlar...
2.9.2015
Reyhanlı katliamı bağıra bağıra gelmiş
1.9.2015
Silvan Mücadele gazetesi yazıyor…
30.8.2015
PKK’ya açık mektup
26.8.2015
Serhat’ın kaç yaşında olduğunu da sordunuz mu Pervin Hanım?
23.8.2015
90’lı yıllar; sizin de bildiğiniz gibi değil…
17.8.2015
PKK’nın fantezileri, Kürtlerin gerçekleri
16.8.2015
Şehrin en popüler kafesinde patlayan bomba...
12.8.2015
Şimdi söz sırası kronolojide
9.8.2015
Hiç atanamamış bir öğretmenin bize anlatmaya çalıştığı...
7.8.2015
Peki ya bir bebekten canlı bomba doğuran karanlık?
5.8.2015
Türk entelijansiyası nasıl kafayı yedi?
4.8.2015
Kürdistan İşçi Partisi'nden Kürtleri ve işçileri korumak...
30.7.2015
Silah bırakmak için öldüren bir örgütün çok acıklı hikâyesi...
28.7.2015
Lizbon’da 32 yıl önceki o acı günün hatırası için....
26.7.2015
Radikal ama artık hiç şık değil
23.7.2015
Akın var akın ölüme akın...
21.7.2015
İslamcı delikanlılar ne zaman nargileyi bırakır?
19.7.2015
İki salla, bir bağla, üç salla, bir eğil ve aman unutma!
18.7.2015
Katı olan her şeyin buharlaştığı bir ramazan
13.7.2015
Kesin baraj altında kalacak silahlar…
11.7.2015
Dinleme iftiraları bir bir çökerken…
8.7.2015
“Eee barajı geçtik şimdi ne yapacağız?”
7.7.2015
Bağımsız Jüri’nin en büyük ödülü…
5.7.2015
Açık renkli, tenteli, spor arabanın şoförü
2.7.2015
Siyasi tekfircilik de öldürür…
29.6.2015
“Çok yakışıksız iddialar” üzerine...
25.6.2015
Yemin ederken ayağını kaldıranlar koalisyonu…
23.6.2015
Aşırı yalan söylemekten kaynaklanan ölümler…
21.6.2015
“Seni Başbakan yaptıracağız”
19.6.2015
İslamköy’den gelip, İslamköy’e dönmek…
14.6.2015
Frank Underwood’un aklındaki muhtemel koalisyon…
10.6.2015
Seçimler sonucunda ortaya çıkan seçimler üzerine...
7.6.2015
Zorunlu bir teşekkür yazısı…
4.6.2015
Aşırı platonik bir aşk hikâyesi…
2.6.2015
Deşifre edilmeyi bekleyen gerçekler…
30.5.2015
Bir gün bir adam bir ağaçtan düşmüş…
28.5.2015
Açılmayan sandıklardan çıkan ilk sonuçlar…
24.5.2015
İlk çok partili seçimlerde çocuklar gibi şendik…
23.5.2015
Hiç komik değil
22.5.2015
Habertürk’te soruldu: AK Parti'yle koalisyon yapar mısınız?
21.5.2015
Cemil Bayık Samsun’a da çıkacak mı?
19.5.2015
Bir zamanlar laiklik tehlikedeyken…
17.5.2015
Başına gelecekleri öğrenmek ister misin Sisi?
14.5.2015
Yoksa Evren’in cenazesine ABD elçiliği bir çelenk dahi göndermedi mi?
13.5.2015
Yeni Türkiye’den eski bir darbeciyi uğurlarken…
11.5.2015
Yıkık bir minarenin büyük direnişi…
4.5.2015
Yirminci yüzyılın 98 yılının hikâyesi…
1.5.2015
Laiklerin demokrasiyle imtihanı
30.4.2015
Nusaffigu Cemian
28.4.2015
Hüseyin Albay’ı ‘yargıdan’ kurtarmak/Filmin başı…
26.4.2015
“Bu İttihatçı tayfası bizim neyimiz oluyor?”
25.4.2015
100 yıl sonra perde-i zulmet açılırken…
24.4.2015
HDP bildirisinin baskı sırasında kaybolmuş sayfaları…
21.4.2015
Ah işte tam yaşanacak bir Türkiye...
19.4.2015
70 yıllık bir Ankara polisiyesi…
18.4.2015
Biz Türkiye’nin haysiyetli insanları…
16.4.2015
Erozyona karşı mücadele eden silahlı bir izci örgütü
8.4.2015
Seçimin şimdiden kaybedenleri…
06.04.2015
“Tanrım bu son çılgınlık olsun”
04.04.2015
Başınızdaki beyaz bereler…
02.04.2015
Laiklerin demokrasiyle imtihanı
31.03.2015
Özel bir mesele
29.03.2015
Edirne mahreçli bir ajans haberi üzerine…
28.03.2015
803 bin 875 kişinin hakkına girmek…
24.03.2015
Dağlar, insanlar hatta ölüm bile yorulduysa…
22.03.2015
Çamurlar içinde tertemiz bir şeyi ararken…
19.03.2015
Yaklaşıyor yaklaşmakta olan…
16.03.2015
“Altın nesli” çalmak…
13.03.2015
Kadavralar laiktir laik kalacak…
09.03.2015
Komşusunun evinin yangınında yumurtasını pişirmeye çalışanlar...
08.03.2015
İnce Memed’in ‘resmi’ tarihi
05.03.2015
Siz neden burada değilsiniz Ahmet Bey?
02.03.2015
Dokunan sadece yanmıyormuş demek...
01.03.2015
1000 yıl sürecek bir 28 Şubat…*
26.02.2015
Havan ve obüslerin barışa hizmet ettiği an…
24.02.2015
Dost ve kardeş Rojava…
22.02.2015
Şiddetin tarihine bir katkı…
21.02.2015
9 canlı çözüm sürecinin kalp atışları…
19.02.2015
Bir eski Türkiye hatıra müzesi olarak Pakistan…
18.02.2015
Sanki biri yalan söylüyor…
17.02.2015
“Durumlar kötü, IŞİD bize yaklaştı”
15.02.2015
Demokrasiyi kurtaran adamın ardından...
12.02.2015
Siyaset > istihbarat!
10.02.2015
Cumhuriyet’in Diva’sına veda…
08.02.2015
Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana…
03.02.2015
Bir “sızıntı” hikâyesi…
01.02.2015
'Kısmen' bile adil olmayan bir rapor
29.01.2015
Alexis’i alıp, Yunanistan’ın borçlarını kapatmak
27.01.2015
Cumhuriyet’in “Bir Numarası” kim?
25.01.2015
Bir eski Türkiye hikâyesi…
22.01.2015
Hrant Dink cinayetiyle Ergenekon arasında nasıl bir ilişki vardı? -3-
20.01.2015
Hrant Dink cinayetiyle Ergenekon arasında nasıl bir ilişki vardı? -2-
19.01.2015
Hrant Dink cinayetiyle Ergenekon arasında nasıl bir ilişki vardı?
18.01.2015
Gezi’nin “kullanışlı aptalları”
18.01.2015
Ey özgürlük, senin adına ne cinayetler işleniyor
13.01.2015
Şer eksenine karşı hayr ekseni…
10.01.2015
Muhammed için Ahmed’i ve Mustafa’yı vurmak ya da...
08.01.2015
Tatava yapma, New York mafyasına bas geç…
06.01.2015
“Kimsenin atıfetini istemiyorum”
04.01.2015
PEGIDA Türkiye şubesi ne zaman açılacak?
03.01.2015
Kuveyt’te gazetecilik yapmanın keyfi üzerine…
31.12.2014
2014 yılında ne olmadı?
30.12.2014
Kaçırdığınız şey…
27.12.2014
“Tehlike’nin farkında mısınız”dan “Girilen tehlikeli yollara”
25.12.2014
Silahsız bir hareketin silahları
23.12.2014
Sana hâlâ yalan söylüyorlar şakirt!
21.12.2014
Sana yalan söylüyorlar şakirt!
18.12.2014
Ferşad’ın babası kimdi ve ne yapmıştı?
16.12.2014
Paralel devletin çekilmiş en net fotoğrafı…
13.12.2014
İklim nasıl değişti ve Akdeniz oldu?
09.12.2014
Kafamda bir tuhaflık-2
07.12.2014
5816
05.12.2014
Toparlanın gitmiyorlar
04.12.2014
“Yasakoyucunun takdir alanına elatma olur”
02.12.2014
“Bize Ankara hükümeti verin”
30.11.2014
Karanlıkta parıldayan yıldız
28.11.2014
Ya meczupluk ya demokrasi
27.11.2014
Saksı değiller
24.11.2014
Dersim özür sırası
20.11.2014
''Belki inanılmaz gelecek ama''
18.11.2014
Siz bakmasanız da olur
16.11.2014
Biz seni unutmak için…
13.11.2014
İstanbul’un doğusunda bitmeyen oyun
10.11.2014
Yolumuz düştü Hacıbektaş’a…
08.11.2014
Küçük Kara Balık yola devam ediyor
05.11.2014
ABD’ye değil, Barışa Bak
03.11.2014
Genç (Amerikalı) subaylar rahatsız…
02.11.2014
Amerikan elçisinin bu makale için Hariciye’ye müracaatı beklenebilir
01.11.2014
Beyaz atlı sekülerler gelmeyecek Aysel Hanım!
30.10.2014
Hepiniz oradaydınız be…
28.10.2014
PKK’nın içinden ‘Chucky’yi çıkarmak…
26.10.2014
Amber taşından çıkan dersler…
22.10.2014
Yandash medyadan haberler…
21.10.2014
Bildiğiniz gibi değil
19.10.2014
2000 yıllık hesaplaşmanın mağduru olan bir korseci…
17.10.2014
Failleri meçhulleştirmek…
15.10.2014
'Tükürüğümüzle boğarız’ın dönüşü…
13.10.2014
Hacıyatmaz
11.10.2014
PKK’nın Cadı Avı…
09.10.2014
Elinizdeki o benzin bidonunu yavaşça yere bırakın…
07.10.2014
Türkiye’nin PYD’ye desteğinin açık delili
05.10.2014
Isn’t it a b…
02.10.2014
Bir kapatıp açsanız
30.09.2014
Kuru derelerde boğulmadan…
28.09.2014
46 yıl önce gelen bir mektuba cevap…
23.09.2014
“Sözde rehin tutulan” gerçekler…
21.09.2014
Yaslı gittik, şen geldik
18.09.2014
Hacı Bayram-ı Veli’ye 100 yard uzakta…
16.09.2014
Dağları bombalayarak IŞİD biter mi?
14.09.2014
İyi şanslar Gudrun Hanım…
13.09.2014
“Allah Bizimle” ama…
08.09.2014
“Enteresan bir yapı” hakkında…
06.09.2014
Tamam, bakmıyoruz…
03.09.2014
Ankara’daki paralel Pleasantville
02.09.2014
Savaş bitti teğmen!
31.08.2014
Medeniyet dediğin…
29.08.2014
Alışırsınız, alışırsınız...
28.08.2014
13 yıllık bir Benjamin Button hikâyesi
25.08.2014
Kandil dağından bile görünen marjinallik…
24.08.2014
Köşk’ün duvarına asılan son tablo…
21.08.2014
Almanlar bizi dinleyince…
18.08.2014
Yeni Türkiye’de yaşama rehberi
18.08.2014
Siyah beyaz bir film gibi biraz…
15.08.2014
Ahmet Davutoğlu neden iyi bir Başbakan adayıdır?
13.08.2014
Acımadı ki…
10.08.2014
Bir Cumhuriyet Prensesi’nin İntiharı
09.08.2014
Çok affedersiniz…
06.08.2014
Geriye bir tek uçak bileti kalmıştı…
04.08.2014
Ve rahmetullahi ve berekatühü…
03.08.2014
Ve aleyküm selam…
31.07.2014
Kullanışlı aptallık-4S
27.07.2014
Lüzumundan fazla münevver…
26.07.2014
“Allah’ına kurban” sesleri arasında bir frak sohbeti
21.07.2014
"Venezuela kadar olamadık…"
20.07.2014
Radara takılan yalanlar…
18.07.2014
Birlikte dans edelim mi?
16.07.2014
Kımıl zararlıları üzerine…
14.07.2014
Bir karınca ile ağustos böceği hikâyesi
13.07.2014
Bak ben gülüyor muyum diktatör!
11.07.2014
Pasta için Marie Antoinette
09.07.2014
Bir aydın sınıfının ölümü
08.07.2014
Benim cici Müslümanım
06.07.2014
Gelin Hanım/Damat Bey AKP’li çıkınca…
04.07.2014
Öteki Türkiye’den haberler…
02.07.2014
Filmin katarsis anı...
29.06.2014
Ayasofya’da bir Ramazan gecesi…
27.06.2014
Güneş gözlüklerinizi takın…
24.06.2014
Mavi gazetenin ağızlarda bıraktığı biftek tadı…
22.06.2014
Öngören cumhuriyet
20.06.2014
Muhalefetin çatı adayı aslında kimdir?
17.06.2014
IŞİDmeyen kalmasın: İşte o deliller
15.06.2014
İpek Hanım’ın bir çiftliği var…
14.06.2014
“Aman Ali Rıza Bey, ağzımızın tadı kaçmasın”ın sonu…
12.06.2014
Bugün, 11 Haziran 2014. Çözüm süreci hâlâ devam ediyor
09.06.2014
Savaş için son nesil...
09.06.2014
Uçakların kendilerini evlerinde hissettikleri havaalanı…
07.06.2014
Bilderberg komplolarını çökerten davetli listesi…
04.06.2014
Hamasete karşı ehliyeti savunmak…
03.06.2014
Nefret etme ne olur…
01.06.2014
31 Mayıs Gerici Ayaklanması
30.05.2014
Her ağacın kurdu özünden olur
28.05.2014
Bu aşırı sağ bir yerlerden tanıdık ama…
27.05.2014
Cevdet Bey ve oğulları ve kapıcıları…
25.05.2014
Yassıada’daki Fenerbahçe
24.05.2014
Ya Allah, Bismillah’la açılan Ford fabrikası…
22.05.2014
Müstahak mısınız?
20.05.2014
Sakallılar ve Marx…
18.05.2014
Aşırı nefretten kaynaklanan ölümler…
17.05.2014
Dik dur ve eğil!
15.05.2014
Varsa…
13.05.2014
Herkesi kucaklayan cumhurbaşkanı; Hello Kitty!
11.05.2014
Bir gecede cahil olan ordinaryüs profesörün hikayesi…
10.05.2014
Korkma, titre…
07.05.2014
Özgür olmayan basında bir gün…
05.05.2014
Özgürlük Evi’nde kısa bir gezinti…
02.05.2014
Polise atılan Swarovski taşları…
30.04.2014
Size yalan söylediler Herr Gauck!
29.04.2014
Cesur adım sırasında bekleyen…
27.04.2014
Gömlek
25.04.2014
Hatırlayalım ki unutabilelim
24.04.2014
AK Parti, 1 Mayıs’ta Taksim’e!
22.04.2014
Beyaz Türk sahillerine vuran bir armut hakkında…
19.04.2014
Tasfiye nedeniyle zararına satışlar…
17.04.2014
Heyecanlı bir abiye küçük bir hatırlatma…
16.04.2014
Kahır ve elem dolu bir siyaset mühendisliği hikâyesi
15.04.2014
“Türkiye’nin jeopolitik önemi”nin geri dönüşü
13.04.2014
Çankaya İlköğretim Okulu yine bildi
11.04.2014
Beraber yürüdük biz bu yollarda vs. Gül döktüm yollarına
07.04.2014
Ergenekon Ansiklopedisi’nden bir madde…
06.04.2014
En kuvvetli ‘Turbun büyüğü’ adayı…
04.04.2014
İmparatorluğun çöküşünü izlediniz
02.04.2014
30 Mart 2014: Kazananlar ve kaybedenler
30.03.2014
Tatava yapınca üzerine basılıp geçilmiş bir kadının hikâyesi…
28.03.2014
Bir balkon konuşmasına ne dersiniz?
26.03.2014
Hülooooğğ
23.03.2014
Altın Nesil’in ayarı düşük çıkınca…
21.03.2014
Mahrem Hizmetler’e giriş…
19.03.2014
Düşününce insanın gerçekten ‘yüreği ağzına geliyor’
17.03.2014
Şehzade Mustafa’nın son isteği: Oy Ver!
16.03.2014
“Ölümsüz”, “asla unutulmayacak” gençlerin hikâyesi…
14.03.2014
hukumetdustumu.com
10.03.2014
Davaları kim boruya çevirdi?
09.03.2014
‘Oy demek ırz demektir, ırzımızı korumayalım mı?’
07.03.2014
Hüseyin Albay’ı ‘yargıdan’ kurtarmak…
05.03.2014
Koyun sürüleri vs çakal sürüleri
03.03.2014
O kadar…
02.03.2014
Bir cinayetin çok tuhaf ve vahim hikâyesi
28.02.2014
TÜBİTAK nasıl sıfırlandı?
27.02.2014
Başbakan’ı çeteye boğdurmak…
24.02.2014
Güzelim TC’yi bir muhaberat devletine çevirmek…
21.02.2014
Merve ile Safa arasında bir yerde…
18.02.2014
Peki o kayıtta devlet ne diyor?
16.02.2014
Sağ kruris iç altı kısımda 3 adet 0.2 santimetre sıyrık
14.02.2014
‘İrşad İmparatorluğu’
12.02.2014
Siz bu hallere düşecek medya mıydınız?
10.02.2014
Bir cisim yaklaşıyor
09.02.2014
Oksimoronlar aptallara karşı...
07.02.2014
Alenen savaş kışkırtıcılığı!
05.02.2014
Kullanışlı bile olmayan bir aptallık üzerine…
03.02.2014
279.889 kişinin hakkına girmek…
02.02.2014
İtalyanca “Adaletin bu mu dünya” nasıl denir?
01.02.2014
O şövalyeler beyaz atlarına binip gelmeyecek...
29.01.2014
Devlet ve cemaat işlerini birbirinden ayırmak…
27.01.2014
Veli Küçük’ü bile isyan ettiren ırkçılık…
26.01.2014
TÜSİAD: Muz ve Ananas Üreticileri Birliği
22.01.2014
Bırakınız geçsinler!
21.01.2014
‘Hepimiz Hrant’ız’ bence ne demektir?
19.01.2014
Her taşın altında olmasa da...
18.01.2014
Nasıl ‘Kafes’lendik?
16.01.2014
Cehalet Perdesi’ni indirmek…
13.01.2014
Suriye’nin Dostları, Açık Toplum’un Düşmanları
12.01.2014
Pazar komploları
11.01.2014
Filmin sonunda Bruce Willis de ölü çıkınca...
08.01.2014
Devlet resmen özür dilemeli
06.01.2014
Bir ‘kumpas’ın hikâyesi…
05.01.2014
Montesquieu’nün terliği
01.01.2014
2013’ten 2014’e ne kaldı?
30.12.2013
Dokuz
29.12.2013
Beyaz tavşanı takip et…
27.12.2013
"Allahümme ecirna min şerrin istihbarat!"
20.12.2013
Yaralı, tepeden tırnağa herkes yaralı…
18.12.2013
Siyaseti savunma zamanı
17.12.2013
Paralel devlet artık hatta karışabilir mi?
15.12.2013
Bu fotoğrafın ne tarafında kaldınız?
13.12.2013
Şantajcı demokratlar
11.12.2013
Peki, gazetecilik mahkemesi de tahliye kararı verir miydi?
09.12.2013
Rus istihbaratı bizim medyayı nasıl kullandı?
08.12.2013
Mandela Milli Barış Ödülümüzü neden reddetti?
06.12.2013
İstihbarat savaşlarıyla 7 yılda katiller kaçarken...
05.12.2013
Yaptığına şantaj denir, böyle habere montaj denir
04.12.2013
Gazeteciliğin fişini çekmek...
02.12.2013
Ölüm döşeğinde bile esirgenen takdir hakları
01.12.2013
Başına gelmeyen kalmamış bir “bitirme planı”nın hikâyesi
29.11.2013
Gayretullah’a dokunma, yanarsın…
27.11.2013
Başbakan’ın hakkı Başbakan’a, Hocaefendi’nin hakkı Hocaefendi’ye…
25.11.2013
Yeni bir Orta Doğu kurulur ve Türkiye orada yerini alır
24.11.2013
Pek hayırlı bir persona non grata vakası
20.11.2013
Işınla onları Scotty
19.11.2013
Korkmayın, gerekirse ablamız kurban olsun size…
18.11.2013
Teslim olun, bu bir barıştır!
17.11.2013
Zamanın ruhu Diyarbakır’dan bir kez daha geçti
15.11.2013
Benzer versus Türkiye
13.11.2013
AKP iktidarının Şivan Perwer’in özel hayatına müdahalesi
13.11.2013
Vealeykümselam
11.11.2013
Yeter Hanım’dan harika bir mantı tarifi
10.11.2013
Atatürk’ün cenazesinde ölen Paul...
08.11.2013
Fatih-Harbiye artık o kadar uzak değil
07.11.2013
Arkadaşlar, aramızda NSA tarafından dinlenmeyen var mı?
03.11.2013
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkaramadığında...
30.10.2013
Kemalizm 4S
28.10.2013
Bir tuğgeneral öldürüldü, bir devlet rutin dışına çıktı
25.10.2013
Aman ne olur oylar bölünmesin
23.10.2013
Washington’un kaleydoskopundan görülmeyen…
21.10.2013
52 yıllık mutlu evliliği bitiren bir aldatma hikâyesi
20.10.2013
Merkez medya ‘merkez’e!
19.10.2013
Simit sat, onurlu yaşa gazeteci!
15.10.2013
Vatandaşın etinden sütünden derisinden faydalanan devletin sonu
13.10.2013
Varlığını armağan etmiş genç bir adamın hikayesi
11.10.2013
Büyük okyanusları aşıp, kuru derelerde boğulmak…
09.10.2013
Resmî Gazete’nin bile gerisine düşmek…
08.10.2013
Türkiye'de bir kelebek kanat çırptığında...
06.10.2013
No country for old liberals*
04.10.2013
Kandil’e havadan Hannah Arendt kitapları atmak
02.10.2013
Ovada siyasetin önündeki engelleri kaldıran mıntıka temizliği
30.09.2013
Başımıza geçirilen o beyaz çuvaldan kurtulacağımız gün
29.09.2013
Çılgın Türkler bize kaldı yadigâr
27.09.2013
İşte “o kafa” demokratikleşme paketini açıklayacak
25.09.2013
Laikler demokrat olabilecek mi?
23.09.2013
Hakkaniyetten ayrılanı nasıl kurt kaptı? -2-
22.09.2013
Hakkaniyetten ayrılanı nasıl kurt kaptı? -1-
19.09.2013
Bir bayrağın altında dört çocuk
17.09.2013
Dedemin gazetesi nasıl benim gazetem oldu?
12.08.2013
Küçük Ergenekon Hikayeleri
04.07.2013
Altın buzağıya dönüş
09.06.2013
#direndemokrasi
28.04.2013
Tarafım belli olsun diye...
18.04.2013
Sakil medyaya rağmen...
16.04.2013
83 gündür ölmeyen insanlar için...
14.04.2013
Ne bölünemedin be Türkiye...
08.04.2013
Artık o taşın altında 126 el daha var
02.04.2013
Kürtlerin Enver Paşalarla imtihanı
28.03.2013
Barış hasar raporu (2)
24.03.2013
Barış hasar raporu (1)
21.03.2013
Hayırlı Perşembe
19.03.2013
Yolda kalan Mezopotamya Ekspresi’ne...
14.03.2013
Koster Cihangir’e de uğrayabilir mi
07.03.2013
Ne sevimli bir diktatörümüzdün...
05.03.2013
Vurun barışa!
03.03.2013
Tam Bağımsız Türkiye için CIA’den destek...
28.02.2013
Edirne’ye Enver gireceğine Bulgar girsin- 2013
26.02.2013
Cemreden önce Angela düştü
24.02.2013
Gülümseyin, Orhan Pamuk...
17.02.2013
Özel Kuvvetler- Hizmete Özel
14.02.2013
Mr. Oslo’nun dediği oluyor
10.02.2013
Darbecilerimizi affedebilir miyiz
07.02.2013
Dünyaya rezil mi olduk
05.02.2013
49,5’tan sınıfta kalmak
25.01.2013
‘Katiller bulunsun, hesap sorulsun’un Kürtçesi neydi
24.01.2013
‘Katiller bulunsun, hesap sorulsun’un Kürtçesi neydi
20.01.2013
‘Oo sen de başımıza dert olacaksın’
17.01.2013
Böyle buyurdu Zeitgeist
15.01.2013
Birlik ve beraberliğimize kasteden milliyetçiler...
10.01.2013
Vebali büyük olur
06.01.2013
Her Bijî Erdoğan
03.01.2013
Kandil Apo’yu dinler mi
01.01.2013
Güneş gözlüklerinizi takın...
30.12.2012
Gençlik demokrasiyi sevmiyo...
25.12.2012
Uludere nasıl Roboski oldu
23.12.2012
Şu çılgın Mayalar
20.12.2012
Türk solunun Taraf karın ağrısı üzerine
18.12.2012
Mission not accomplished(*)
06.12.2012
Kıyamet kopmazsa...
04.12.2012
Öcalan’ı hapisten MİT mi kurtarmıştı
02.12.2012
‘Tabancayı alacağım, ben de onları öldüreceğim’
29.11.2012
Biz ‘Muhteşem Yüzyıl’ı tartışırken neler oldu neler...
27.11.2012
Kanunî’nin kulağını çekmek
22.11.2012
Türkiye’nin bütün ‘loser’ları toplandık
20.11.2012
Işık, daha fazla ışık...
18.11.2012
Bir Cumhuriyet Prensesi’nin intiharı
15.11.2012
Kore filmlerinin zararları üzerine...
13.11.2012
Yaptığına şantaj denir, böyle aşka montaj denir
11.11.2012
Bana Atatürk’ünü söyle...
06.11.2012
Kasımda barış başkadır
04.11.2012
Google’dan çıkan derin devlet
01.11.2012
Bırakın, Öcalan konuşsun
30.10.2012
Bu değil, bu da değil, daha farklı bir Cumhuriyet...
28.10.2012
Bir itiraf: İmroz’u nasıl Gökçeada yaptık
25.10.2012
Bırakın cumhuriyetlerini kutlasınlar...
23.10.2012
Eyvah müzakereler başladı
21.10.2012
Yarın 22 ekim
18.10.2012
Demokratik ‘yırtma’ planı: AB’ye bi kapağı atarsak...
16.10.2012
‘Filipin demokrasisi’ bile yaptı, biz de yaparız
14.10.2012
Liberal Kemalizm’e ihtiyaç var mı
11.10.2012
Üzgünüm, ben hâlâ o ışığı görüyorum
09.10.2012
‘1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti sona erecek’
07.10.2012
Miss Turkey: Savaşa Hayır
04.10.2012
Kestirmeden Kemalizm
02.10.2012
Alparslan yaşasa oyunu AK Parti’ye verir miydi
30.09.2012
Kimse kızmasın, Balyoz’u yazdım
27.09.2012
Demokrat kesilen kaplan
25.09.2012
Anne bunu PKK’lılar bile yapmaz
23.09.2012
Dinle, Balyoz konuşuyor
20.09.2012
Angelina Jolie’nin ülkemizde oynadığı oyunlar
18.09.2012
Yedi adımda Kürt sorununa çözüm
16.09.2012
Ortada konuşulmayan tek büyük şey var Aysel Hanım...
13.09.2012
Hakkâri’den bir e-mailiniz var
11.09.2012
Tesadüfen savaşın önüne çıkan İzmirli üç çiftçi
09.09.2012
‘Kalabalığın coşkun tezahürlerine artık mani olunamadı’
06.09.2012
Bu cuma camilerde Obama için para toplansın
04.09.2012
PKK Türkiye’yi 90’lara davet ediyor
02.09.2012
İçinden Ortadoğu geçen bir aşk hikâyesi
30.08.2012
Yetenek-sizsiniz PKK
28.08.2012
Peki,sakallı Che'nin Bolivya'da ne işi vardı
26.08.2012
‘Çocuklar öldürüldü, Kürt sorununu çöz’ün ahlaksızlığı üzerine...
23.08.2012
1, 3, 11, 12
21.08.2012
Gerillayla bayramlaşma kaçıncı gün
19.08.2012
Son bayram kartı atıldığında…
16.08.2012
kckadalet@yahoo.com
12.08.2012
Arabayı ata koşturmak...
09.08.2012
Bir diaspora örgütü olarak PKK
07.08.2012
Beyaz Türkleri dağdan indirmek
05.08.2012
Küçük Ülkü’sünü bile mutlu edemeyen cumhuriyet
31.07.2012
Cumhuriyet’in son muhafızı PKK
26.07.2012
Kürtler mutlu olursa...
24.07.2012
Çirto ve virtonun vatanı
22.07.2012
Affet bizi Sinan Usta!
19.07.2012
La ilahe’den illallah’a
17.07.2012
Katillerimiz artık eşittir
12.07.2012
Adı Esadoviç olsaydı...
11.07.2012
Milli sığlıktan stratejik derinliğe
05.07.2012
Mahkeme, Yalçın Çakmak için helal süt emmiş bir örgüt arıyor
03.07.2012
PKK’nın Kürt sorunu
01.07.2012
Hayyal es Taksim
24.06.2012
Ey barış senin adına ne cinayetler işleniyor
19.06.2012
Bak açıklayabilirim...
17.06.2012
Bir gün gerçek adıyla çağırılırsa belki...
14.06.2012
Onun mahkemesi var, özel mi özel
12.06.2012
Tesadüfen barış gelebilir
07.06.2012
Tarihte kasetin rolü...
03.06.2012
Bize her şey artık sizi hatırlatmıyor
31.05.2012
Kibrit çöpü, sabun, çivi, tavuk teleği, ayakkabı çirişi, şiş, tığ, süpürge çöpü, çıra...
29.05.2012
Komplo sevicilik
24.05.2012
Büyük okyanusları aşıp, Uludere’de boğulmak
22.05.2012
Mahmud ile Yezida, bir de kalaşnikof
20.05.2012
Anıtkabir defterini imzalayan gerillalar
17.05.2012
Kupamızı vermiyorlar Baş(ba)kanım!
13.05.2012
Çıktık açık alınla Jean-Jacques Rousseau’dan
10.05.2012
Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz komplolar
06.05.2012
Hiç yanlışsız, hep mağdur
03.05.2012
‘Bana solcular adam öldürdü dedirtemezsiniz’
01.05.2012
‘Bayönder’
29.04.2012
Takashi Kadota Kürt sorununu çözebilir mi
26.04.2012
Ünlü Efendiler...
19.04.2012
28 Şubat’tan tutuklu ‘sır küpü’nün hikâyesi
17.04.2012
Demirel o nikâha niye gitmedi
15.04.2012
Tanklarını kışlaya geri çek Esed
12.04.2012
Miloseviç’in suçu neydi
10.04.2012
Kalaşnikof bile iflas etti ama...
08.04.2012
Türkiye’nin yeni ana muhalefet partisi: İran
05.04.2012
Bu ülkede her şey olabilirsiniz ama rezil olamazsınız(*)
03.04.2012
YGS birincisi Antik Yunan’dan çıkabilir
27.03.2012
Yeni Suriye İstanbul’da kuruluyor
25.03.2012
Cumhuriyetin dört ayaklı mağduru
22.03.2012
Bir ülke ateşin üstünden atlıyor
20.03.2012
Hayvanlar iktidara yürüyor...
15.03.2012
Eyvah, İslamcı ulusalcılar
13.03.2012
MİT’le Emniyet Oslo’da görüşsün
11.03.2012
“Korkaksınız siz”
08.03.2012
Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum
04.03.2012
Parolası: Çevik, işareti: Bir
28.02.2012
Teşekkürler Çevik Bir
26.02.2012
28 Şubat’ın son formu
22.02.2012
‘Sessiz devrimler’ de evlatlarını yer
19.02.2012
Nato’nun babası
14.02.2012
I see cemaat people
12.02.2012
‘O adamla bir daha görüşme baba’
07.02.2012
Ya gazetecilere özgürlük ya yakarız bu gazeteleri
05.02.2012
Esad’a cevap hakkı
29.01.2012
Sizi 1000 TL’lik eleştirebilir miyim Sayın Başbakan
26.01.2012
Fail-i meçhuldü, gizli zamir oldu
24.01.2012
Tane tane tekâmül
22.01.2012
Siz Agos’a değil, Hürriyet’e yürüyün...
19.01.2012
‘Dink’i öldürdüler hiçbir s... olmadı, hepsi kahraman oldu çıktı a... k..’
15.01.2012
O kule yüzünden az kalsın darbe oluyordu
12.01.2012
Demokrat asker yok, demokratik sistem var
10.01.2012
Başbuğ iyiymiş, ordusu kötüymüş
08.01.2012
Beraber yürüdük İlker Başbuğ’la
05.01.2012
Şüphesiz bunda düşünenler için ibretler vardır
03.01.2012
2029’da yapacaksınız ama çok geç olacak
01.01.2012
Kürtleri kaybediyoruz
29.12.2011
MR’da görünen savaş suçu
27.12.2011
Sadece siz siyaset yapmayın diye Ümit Hanım
25.12.2011
Ülkesinin yetimine veda
22.12.2011
Pyongyang’ın taşına bak, gözlerimin yaşına bak
15.12.2011
PKK’nın Diyarbakır Cezaevi: Bekaa
13.12.2011
Hey AKP, cemaat senin için şöyle böyle demiş
11.12.2011
Pensilvanya’ya mı gidiyorsun?
08.12.2011
Biden, Boğaz’da Tülin Şahin’e ne dedi?
04.12.2011
Bu ülkenin kalıbına...
01.12.2011
Mor dağlara ne zaman duman çökecek?
29.11.2011
Hâlâ iyi şeyler oluyor
27.11.2011
Dersim’den sadece devlet mi özür dileyecek
24.11.2011
Peki, Dersimli niye CHP’li oldu
22.11.2011
İYİ ŞEYLER OLUYOR
20.11.2011
Adil olmak gerçekten çok zor bir zanaat
17.11.2011
Mısır’ın devrimci Kıvanç Tatlıtuğ’u geliyor
15.11.2011
Arapları sırtından vurmak...
10.11.2011
De facto diktatör: Atatürk
08.11.2011
Dik durmak
06.11.2011
Türkiye’nin en etkisiz 10’u
04.11.2011
Valla, bu anayasa biraz zor gibi
03.11.2011
Keşke Hatice Belgin de tutuklansaydı
01.11.2011
Benim cici PKK’m
30.10.2011
Alternatif Cumhuriyet Bayramı kutlaması
27.10.2011
88 yıl sonra kutlanacak ne kaldı
25.10.2011
Durun, siz kardeşsiniz...
20.10.2011
Şimdi ben anneme ne söyleyeceğim
18.10.2011
Soldan sola savrulmak…
16.10.2011
Altın Portakal’ın suyunu çıkarmak...
13.10.2011
Söz, devlet sözü
11.10.2011
Meşal Temo’yu kim öldürdü
09.10.2011
Nobel Tevekkül Ödülü...
06.10.2011
10 soruda KCK
02.10.2011
Büyük Türkiye milletinin ilk milletvekili
29.09.2011
Protokoller, yalanlar ve tape kasetleri
27.09.2011
Sarı kabloyu kesmeyince...
25.09.2011
Mağrur olma Türkiye, senden büyük...
22.09.2011
Bu dağlarda da gezme Ceylan
20.09.2011
19 Ocak 2007’deki o telefon görüşmesi
18.09.2011
Müslüman ulusalcılar
15.09.2011
İsviçre barışı neden çöktü
13.09.2011
İsyan Ahlakı, Sorumluluk Ahlakı
11.09.2011
Çingene kız şaşkınlıkla size bakıyor
08.09.2011
İç muhasebe komisyonu raporu
06.09.2011
Kürtlerin Ertürk Yöndemleri
04.09.2011
Cumhurbaşkanı ‘Face’ten arkadaşım
02.09.2011
Milli Barış Günü kutlu olsun...
30.08.2011
Aradığınız e-muhtıraya artık ulaşılamıyor...
28.08.2011
Sarı lacivert bir iktidar hikâyesi…
25.08.2011
Barışı barışseverlerden kurtarmak
21.08.2011
Türk Solu’nun kurucu babası
18.08.2011
Partiya Karkeran Suriye
17.08.2011
Haram aylarda savaş
14.08.2011
Ramazan’da savaş oyunları
11.08.2011
Bana emperyalizmin bir oyunu mu bu
09.08.2011
İstikrar sürsün, statüko büyüsün
04.08.2011
Şaşırıyorum, o halde varım
02.08.2011
Genelkurmay’da bir gün
31.07.2011
Sanal ‘Bir Numara’ kim
28.07.2011
Ziya Paşa bu habere çok sevinecek
24.07.2011
Özgürlükçü faşizm
21.07.2011
Diyarbakır Bingazi olur mu
19.07.2011
Ölümden öte bir köy var...
17.07.2011
14 Temmuz Darbesi
14.07.2011
PKK bugün ne işe yarar
12.07.2011
Resmen şike
07.07.2011
Hoop!
06.07.2011
Fedakâr oğlan
03.07.2011
33 aydın, 33 köylü, iki garson, iki katil
30.06.2011
Ölenleri geri getirecek yasal değişiklik...
28.06.2011
Oktay Ekşi’nin önlenemez yükselişi
26.06.2011
Son bakış...
23.06.2011
‘Barış olmazsa yakarız bu ülkeyi’
22.06.2011
Endişeli yüzde elli...
14.06.2011
O sözü söyledi
12.06.2011
Çankaya İlköğretim Okulu’nda sandıklar açıldı
09.06.2011
Hayaldi gerçek olsun
07.06.2011
Kimmiş ‘enayi’
05.06.2011
21 oyum olsaydı...
02.06.2011
Bir savaşın anatomisi
31.05.2011
Memlekete demokrasi lazımsa onu da biz getiririz
29.05.2011
No mos karişeyamos en B los meseles del hükümet
26.05.2011
PKK-devlet İsviçre Görüşmeleri
24.05.2011
Bir milliyetçi vardı, canı sıkıldı
22.05.2011
232 sayfalık kâğıt parçası
19.05.2011
Ana... dediniz, gerisini de getirin
18.05.2011
Başbakan’ın direksiyon hâkimiyetine emanet
15.05.2011
Ah şu seçim şarkılarının gözü kör olsun...
12.05.2011
Eurovision’a sadakat şerefimizdir
10.05.2011
İki devlet iki PKK
08.05.2011
Git kendini daha da çok ‘sevdirmeden’
05.05.2011
Soğuk savaş bitti. Türkler ve Kürtler; sizin için de Yazdır
01.05.2011
Bir ekmek lütfen ama taze, çıtır çıtır ve laik olsun Yazdır
26.04.2011
Gandi’ye küfrettiren politik çaresizlik
21.04.2011
Bu anayasayı alacağız, başka yolu yok
19.04.2011
Unutalım gitsin
17.04.2011
Çılgın Proje: Yeni bir cumhuriyet kurmak
14.04.2011
Ergenekon silah bıraktı
10.04.2011
HZ:2011-1’in iki numarası
07.04.2011
E: Hiçbiri, F: Hepsi
03.04.2011
Üç hoparlörlü hoca
31.03.2011
İşin Öz’ü: Dokunan yanar
29.03.2011
Ölümüne Fener/Cimbom!
27.03.2011
Hafıza-i beşer Kemalizm ile de malûl olunca...
24.03.2011
Doğu’nun çifte standardı
22.03.2011
Ben bakarken olmaz
20.03.2011
Jandarma’nın Assange’ı
13.03.2011
Askerle solculuk oynamanın 40. yılı
10.03.2011
Yedinci ok
08.03.2011
Onlar nasıl ‘Ergenekoncu’ olabildi
06.03.2011
Bu toprağın en has çocuğuna veda
03.03.2011
100’üncü yıldönümü hesaplaşması
02.03.2011
986 yıl kala 28 Şubat bitti
01.03.2011
Kürt Süheyl Batumlar
27.02.2011
PKK postmodern bir dine dönüştü
25.02.2011
Kaddafi’nin rüyası Libyalıların kâbusu
24.02.2011
Ne güzel diktatörümüzdün sen Albay Kaddafi...
17.02.2011
Orda bir Şirince var uzakta...
15.02.2011
Ya Mübarek konuşursa
13.02.2011
Onlar devrildi, biz model olduk
07.02.2011
Mısır’ın hikâyesi
07.01.2011
Devlet ve Öcalan bu dilde konuşuyor
01.12.2010
Genelkurmay niye başkanlık
28.10.2010
Bir numaralı sanık değil bir numaralı tanı(dı)k
27.10.2010
Hrant Dink’ten ihbar mektubu
21.10.2010
Endişelenme, utan!
19.10.2010
Bana Kemalistler sergi bastı dedirtemezsiniz
14.10.2010
Ben yapmadım miki yaptı
13.10.2010
Kusturicam size bu portakalı...
07.10.2010
Bikini sorunu
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan MARMARA YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GÜNÜN YAZARLARI
Günün Yazarları


Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive