Ümit KIVANÇBookmark and Share

Pusuda bekleyen zedelenmiş narsisizm


30.09.2020 - Bu Yazı 487 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Faşizmin savaşta yenilişinden 14 yıl sonra, Theodor W. Adorno, Viyana’da konuşuyordu. Pırıltısını kendisine kazandıran ne varsa Nazilerin ayakları altına iştiha ve şehvetle serip, bir sopa da kendi kaparak, ruhunun iç düşmanı bellediği kısmını kendi elleriyle paramparça etmiş, şimdi tek eli böğründe, öbür eli kopmuş, hevesi kursağında kalmış Viyana’da. Bu kadar çok Avusturyalı neden Nazi üniformalarına bayılmış, Büyük Kötülük’ün parçası olmaya can atmıştı?

1959’da, faşizm resmen yenileli henüz on dört sene olmuşken, siyasî rejim olarak yararı-zararı, işlerliği-verimsizliği bakımlarından değil, insanların algılayışı, sindirmesi ve onunla kurdukları ilişki bakımından demokrasinin olabilirliğini tartışıyordu filozof. Yeryüzündeki insan nüfusunun bir bölümünü imhası elzem zararlılar olarak damgalayıp bu toptan yok etme işine bilfiil girişenlerin basbayağı başarıya ulaşması, kitlelerin geniş katılımıyla döndürülen katliam ve aşağılama çarklarının, anca faşistlerin savaşta alt edilmesiyle durdurulabilmiş oluşu henüz çok taze tecrübeydi. Belki sindirilip bilgi haline bile getirilememişti, dehşet duygusundan sıyrılıp. Adorno belli ki, buna rağmen sağduyulu olmaya, yaşanan fecaatin tekrarlanmaması için yapılabileceği tasarlamaya çalışanlar arasındaydı. 

Demokrasi ve yeniyetmeler

Toplumun ekonomik ve siyasî hayatı için demokrasinin yararı konusu bir yana, demeye getiriyordu, esas meselenin nerede yattığını sezmiş olarak: “…demokrasi henüz, insanların onu gerçekten kendi öz davaları olarak algılamaları, kendilerini politik süreçlerin özneleri olarak idrak etmeleri ölçüsünde yerleşmiş değildir. (…) [P]olitik erginliklerinin ifadesi olarak insanların kendileriyle özdeşleştirilmemektedir.” (Metis Yayınları’ndan, Şeyda Öztürk ve Tarhan Onur’un çevirileriyle çıkan, Yeni Sağ Radikalizmin Veçheleri -İstanbul 2020- kitabından aktarmayı sürdürüyorum.)

Toplumu oluşturan bireylerin “kendilerini politik süreçlerin özneleri olarak idrak etmeleri”, gerçekte Marx’ın tanımladığı komünizm hedefinin odağında yeralır. Her şeye kâdir parti bürokratları olmaya heveslendikleri andan itibaren sosyalistlerin unuttukları, unutturdukları hakikat. “Demokratik merkeziyetçilik” kisvesi altında -parti, dernek, örgüt, her seviyede- yönetilenlere ait her türlü irade ezilir ve bütün belirleyicilik kudreti tepede, tek elde toplanırken, insanlığın özgürlük ve selamet umudu olmaktan bizzat sahiplenenleri eliyle çıkarılan “resmî sosyalizm”, içinde “demokrasi” geçen her türlü kavrama düşman bir kültür yarattı. Bu yüzden komünizmin -siyasî bakımdan- gerçekte demokrasinin mümkün en geniş sınırlarına varması, en derin köklere kavuşması olarak tarif edilmesi âdetâ yasaklandı. Oysa mesele bireylerin kendilerini “politik süreçlerin özneleri” olarak görebildiği, bunu fiilen yaşayabildiği bir toplum durumu ile, yöneten-yönetilen ilişkisi ile topluca özgürleşmeydi. Bu nedenle, tek tek insanlar olarak demokrasi ile ilişkimiz hakkında konuşmak, doğrudan sosyalizmin olabilirliği ile de ilgili, can alıcı iş. 

Uzunca bir pasajı bölerek aktaracağım. Tasvir edilenin 1959 yılı Avrupa’sı olduğuna inanmakta güçlük çekeceksiniz.

“Biz adam olmayız!” yalancı hükmü bizde de pey yaygındır, bildiğiniz üzre. Gerçi son dönemde, bizzat toplumumuzun fertlerinin kendilerinden yakınması anlamına gelen bu düsturu daha seyrek işitiyoruz. Zira Diriliş Ertuğrul dönemine girdik ve artık ne kusurumuz kabahatimiz, ne eksiğimiz varsa erdem ilan ettik. Defolarımıza tapıyoruz. Yine de, ortalıkta fazla telaffuz edilmese de bu sözle murat edilen şeyin zihinlerin derinliklerinde yaşadığını, işlevini sürdürdüğünü sanıyorum. Nedir işlevi? Söyleyeni sorumluluklardan kurtarmak. “Biz adam olmayız”ı ortaya sürünce, bunu söyleten her ne ise ondan kaçınma yükümlülüğünden kurtuluyoruz. (Bu arada, “adam” deyip duruyorum; kadınlar kızmasın, klişe böyle. Zaten bu lafın sarf edildiği dangıllık durumlarında kastedileni hoyrat bir erkek olarak tasavvur etmek daha çok yakışıyor.)

Bunun 1959 yılında Adorno’nun uğraştığı meselelerle ne alâkası var?

Hamlığından ideoloji yaratmak

“İnsan Almanya’da Almanlar arasında, Almanların demokrasi için henüz yeterince olgun olmadıkları türünden garip açıklamalara rastlar sık sık,” diye anlatıyor filozof. “Herhangi bir zorbalık eylemi sırasında suçüstü yakalanan yeniyetmelerin, ‘teenager’ grubundan olduklarını ileri sürerek işin içinden sıyrılmaya çalışmaları gibi, bunlar da kendi hamlıklarından bir ideoloji yaratmaktadırlar.”

Adorno sanki bugün kullanalım diye birtakım formüller uzatıyor! “Kendi hamlığından ideoloji yaratmak”… Demek ne kadar evrensel bir kötü alışkanlık bu. “Bu akıl yürütme tarzının garip gülünçlüğü”, diyor Adorno, “bilinçteki çarpıcı bir çelişkiyi belgeliyor.” Anlatılanın bizim hikâyemiz olduğuna dair şüphemiz kaldıysa, “bilinçteki çarpıcı çelişki”yi duyar duymaz bunu da siliyoruzdur herhalde. Bu sağlam bilgiyle zamâne ruhuna yaklaşabiliriz: “Kendi safdilliklerini ve politik hamlıklarını böylesine bıçkınca ortaya atan insanlar, bir yandan da kendilerini çoktan kendi kaderlerini belirleyebilecek ve özgürlük içinde toplumu düzenleyebilecek politik özneler olarak duyumsuyorlar.” İtiraz edilecektir. Ancak kudreti tek elde toplayabilsin diye kendi şahsiyeti ve mümkün bütün eylemini tek-adamın başarısına vakfetmek, maneviyatının manivelasını senin adına başkasına yapılabilecek zulme bağlamak ve bu icraatı yapacak olana ne istiyorsa sunmak, bütün bunları yaparken tatmin olmak, “politik özne” dendiğinde hayal ettiğimizi karşılamasa da pekâlâ bir tür politik öznelik.

Kendini baştan kadük eden şu yeniyetme tarzı “politik öznelik”in sınırları ve bu sınırlılık halinin yolaçtıkları üzerine Adorno, “kendilerini politik özneler olarak duyumsuyorlar” dedikten sonra şunları söylüyor: “Öte yandan da, buna koşullar nedeniyle katı sınırlar konmuş olduğunun ayırdına varıyorlar. Bu sınırlara kendi düşünceleriyle nüfuz edemeyince de, aslında kendilerinin maruz kaldığı bu olanaksızlıktan ya kendilerini ya dünyanın büyük figürlerini ya da başkalarını sorumlu tutuyorlar.” Bütün bunları haleti ruhiye tasvir ve tarifleri ya da teşhisleri olarak okuyorum.

Ve niyeyse, yaşadıklarımızı anlayabilmemiz için filozof biryerlerden bize ulaşıp kulağımıza fısıldamaya çalışıyor gibi hissediyorum. Buyurun size, bireylerin politik özne olabilmesinin zihinsel-ruhsal dinamikleri tartışılırken aradan avcumuza sıkıştırılıveren, bugünün dünyasının -özellikle Türkiye’sinin- salgın yönetme politikalarına dair anlamlı anahtarlar. Sahibininin bile cebinde taşıdığını fark etmeksizin kullandığı anahtarlar: “Bugün egemen olan ideoloji de zaten, insanların çeşitli nesnel durumların eline düştükleri ölçüde, üstesinden gelemedikleri ya da üstesinden gelemeyeceklerini sandıkları bu güçsüzlüğü öznelleştirmelerini sağlamaktadır. ‘Her şey adamına göre değişir’ safsatasına dayanarak, koşullardan kaynaklanan her şey insanlara maledilmekte, böylelikle koşullar yine dokunulmadan kalmakta, rahat bırakılmaktadır.” Bu noktada Adorno’yla birlikte biz de demokrasi konusuna dönüyoruz: “Felsefe diliyle söylersek, halkın demokrasiye yabancılığında, toplumun kendi kendine yabancılaşması yansımaktadır, diyebiliriz.”

Otoriteye düşkünlük

Hem toplumsal hem bireysel varoluş tarzı olarak demokrasiye uzaklık -“sosyal mesafe” mi desek?- ister istemez, yine varoluş tarzı olarak otoriterliğe yatkınlık, hattâ bağımlılık gibi tanımlarla anabileceğimiz insan halini konu etmeyi gerektiriyor. Adorno, otoriteye düşkünlük özelliğinin “hiç de politik-ekonomik ölçütlerle atbaşı gitmediğini” ortaya koyan araştırmalarından sözediyor. Ve bu teşhise uyan kimseler hakkında bulabildikleri ortak yönleri şöyle bir sıralıyor: “…daha çok, güç-zayıflık ekseninde tanımlanan bir düşünme tarzı, donukluk ve tepki gösterme yetersizliği, konvansiyonellik, konformizm, kendi üzerine düşünme yetisinin güdüklüğü ve sonuçta da genel bir deneyim yeteneksizliği gibi kişilik özellikleri…”

Herhalde biz, böyle kişilik özellikleri geliştiren “eğitsel” mekanizmalara sahip olup olmadığımızı düşünmeliyiz. Aile? “Millî Eğitim”? Din kültürü? Hangisi bireylerde ne tür özelliklerin gelişmesine uygun ortam yaratıyor? Hangisi bunları bizzat geliştiriyor? Bulacağımız cevapların bizi hoşnut edeceğini sanmıyorum -“e” şıkkı çıkacak: hepsi. Adorno’nun şu tesbiti de, siyasî kolaycılığı üslûp edinmiş okuryazar zevata dokunacaktır: “Otoriteye bağımlı karakterler kendilerini, herhangi bir özel içeriğe gerek duymadan, ne olursa olsun yalın somut erkle özdeşleştirirler.” Belki bu yüzden, birbirine taban tabana zıt olması beklenecek kültürel çevrelere mensup insanlarımızın ortak yönleri bu kadar fazla. Olabilir mi? 

Ancak Adorno buradan, faşizme müsait “millî karakter” tesbiti çıkarmayı doğru bulmuyor. “Her adım başı”, otoriteye bağımlı karakterlere rastlamanın “ne dünyanın aslında kötü olmasıyla ne de Alman ulusal karakterinin güya ayırıcı özellikleriyle ilgisi var” diyor. Bir adım daha atarak, otoriteye düşkünlüğün fiilen içinde yaşanan bir ortam haline gelebilmesi için somut, pratik iktidar ilişkileri ağının gerekliliğine, işaret ediyor, “iktidar aygıtının kumanda manivelasıyla çoktan bağlantılı… yardakçılar ve takipçiler”den sözediyor. 

Elbette daha çok, faşizm ortamında yaşamayı bu kadar çok insanın neden tercih ettiğiyle uğraşıyor. Demokrasiyi içten benimsemeyiş meselesiyle niye uğraşıyorsa ondan. Bizim de uğraşmamız gereken sebepten.

Şunu hatırlatıyor: “…kendi yandaşlarının birçoğu için bile bu anlamı taşımakla birlikte, Nasyonal Sosyalist rejimin korku ve ıstıraptan başka bir anlama gelmediği de bir yanılsamadır. Sayısız insan faşizm altında hiç de öyle kötü yaşamamıştır.” Totaliter-faşizan kudret sahiplerinin hedef tercihlerinin gerçekte toplumsal desteğe yönelik, ince ayarlı politikanın ürünü olduğuna işaret ediyor: “Terörün sivri ucu, yalnız azınlıktaki ve görece iyi tanımlanmış gruplara yöneltilmişti.

Destek beklenen, kuşatılan ve kucaklanan, tâbiyet karşılığında bütüne ait olmanın güvenliği, sıcaklığı hissettirilen geniş kesimlerse, onsuz kendilerini var edemeyecekleri otoriteyi bir tür ebedî nizama erişmişliğin alâmeti ve yegâne garantörü sayıyorlardı. Sayıyorlar. Sayarlar.

Kılıç ve börek tepsisi

Şimdi bizim gözümüze saçma ve başarısızlığa mahkûm görünen, gerçeklerle bağdaşmadığı apaçık belli olan, bu yüzden sahibini başarısızlığa sürükleyeceğini varsaydığımız eylemlerin -meselâ bütün olarak hâlihazırdaki “Türk dış politikası”-, destekçi kitle nezdinde hiç de böyle görülmediği ve -maalesef- görülmeyeceği konusunda ısrarla uyarıyor Adorno. Kurulan hikâyeye bir defa inanıldığında, uğranan yenilgiler “tek tük… rastlantısal” başarısızlık anları gibi görülüyor. Adorno’nun “bütünün gidişatı” dediği, bizim propagandacıların dilinden düşmeyen “büyük resim”, her türlü tekil başarısızlığı umursamamayı sağlayabiliyor. Öyle kuvvetle öğüten, soğuran, istenmeyen parçayı başarıyla yok eden bir ideolojik-duygusal mekanizma var ki ortada, 2. Dünya Savaşı’nın resmen bitişinin üzerinden on beş yıl bile geçmemişken, filozofa “Nasyonal Sosyalizme hâlâ duyulan canlı sempatiden sözettirebiliyor! Bu duyguyu taşıyanların, diyor Adorno, “…‘her şeyin pekâlâ başka türlü de olabileceğine, aslında yalnızca hatalar yapıldığına ve Hitler’in düşüşünün de, dünya tininin sonunda yine de düzelteceği bir dünya-tarihsel rastlantı olduğuna’ kendisini ve başkalarını inandırmak için pek fazla keskin zekâya gereksinimi yoktur”.

Hitler düşmeden de, benzer akıl yürütme süreçlerinin her türlü olmazı nasıl olur kılabildiğini her seferinde daha büyük şaşkınlıkla izleyebiliyoruz. 

Sebeplerden biri, bir elde kılıç, bir elde börek tepsisi, haykıra böğüre Diriliş Ertuğrul izleyenin kendinden geçişinde yatıyor: “Öznel bakımdan ele alırsak, Nasyonal Sosyalizm insanların ruhunda kolektif narsisizmi artırıyor, ulusal kibri ölçüsüzlüğe yükseltiyordu.” Hepimiz görüyor, izliyoruz, pek “haber” sayılmaz. Ancak bundan sonrası öyle değil. Adorno, “Bu kolektif narsisizm,” diyor, “Hitler rejiminin yıkılışı yüzünden, olabilecek en ağır biçimde yaralanmıştır. Ama bu zedelenme, bireyler yaralanmanın bilincine daha varamadan ve onunla hesaplaşamadan, yalın gerçeklik düzeyinde gerçekleşmişti. Üstesinden gelinememiş geçmiş söyleminin isabetli toplumsal-ruhbilimsel anlamı da budur işte.

Adorno, Freud’a dayanarak, “kolektif özdeşliklerin parçalandıkları yerde” ortaya çıkması beklenen “o panik”in yaşanmamış oluşuna işaret ediyor ve şöyle diyor: İnsanlar “kolektif benliğimiz dağıldı” diye panik yapmadıysa “o özdeşlikler ve narsisizm hiç de ortadan kalkmamıştır, tersine bilinçdışında için için yanarak ve bu nedenle özellikle güçlü bir biçimde sürmektedir”.

Acaba türlü sağlıksızlığın kaynağı olan, zedelenmesi bir yana, zedelenme ihtimalleri karşısında bile nöbetler geçirdiğimiz “özdeşlikler”imiz ve “kolektif benliğimiz” hakkında düşünmeli miyiz? (Bu, Kürtleri ayrıca da ilgilendiren bir mesele midir?) Zira “otoriteye düşkünlük”ten bugünsözederken, hemen her konuda yaptığımız üzre, sözü alan kendini değil karşısındakini kastediyor. Oysa bütün bu söylenenlerin, bazı düzeltmeler, eklemeler-çıkarmalarla, uygulanabileceği, ortak yönlerinin mi benzemezlerinin mi daha fazla olduğu tartışmalı hasım grupların ülkesi burası.

Bu yazıyı hacim bakımından rakip kitaba dönüştürmeden, son bir parçalı alıntıyla bitireyim. Adorno’nun “paranoid çılgınlık sistemi olarak milliyetçilik” diye tarif ettiği hayat karartıcı olgu üzerine konuşmak başka sefere kalsın. 

Adorno, “Hitler sayesinde toparlanıp birarada tutulan kolektif”in, “apaçık afetle karşı karşıyayken bile dağılmamış, birbirini tutmuş ve o gizli silahlara (ki aslında karşı taraf sahipti bu ‘gizli’ silahlara) ilişkin söylentiler gibi boş umutlara sıkı sıkıya tutunmuş” olduğuna dikkat çekiyor:“Zedelenmiş kolektif narsisizm tamir edilmek için pusuda bekler ve önce, geçmişi bilinçte narsistik isteklerle örtüşmeye götürecek her şeye el atar, sonra da o zedelenme hiç olmamış gibi yapabilmek için gerçekliği bile ona göre biçimlendirir.”

Umarım, filozofun elli-altmış sene önce söylediklerini aktarmakla, ruhsal hastalıklarımızın tâ o zamandan, üstelik başka hasta üzerinden teşhis edilmiş olduğuna dair ufak bir ışık çakabilmişimdir.

Facebook Yorumları

reklam
2.10.2020
Aferin
30.09.2020
Pusuda bekleyen zedelenmiş narsisizm
25.09.2020
“Kendini bilinçlenmekten alıkoyma telaşı”!
22.09.2020
Virüs beklesin, vurun Marksiste!
17.09.2020
İhtimali sevmek
14.09.2020
Yanlış teşhis, tehlikeli akrabalık
9.09.2020
“İktidar beyin hasarına yolaçıyor”
8.09.2020
Eski rejim, yeni rejim
1.09.2020
Solcuların gözünden Belarus - 2
30.08.2020
Solcuların gözünden Belarus - 1
29.08.2020
Aman! Boy abdestini ihmal etmesin…
27.08.2020
Siyaset, gerçekler, Abdullah Gül-2
25.08.2020
Siyaset, gerçekler, Abdullah Gül - 1
19.08.2020
Belarus’ta yaşananlar
28.07.2020
Sanal kişiliklerimiz…
27.07.2020
Kılıca kazılı, bombaya yazılı
20.07.2020
Siyasetsiz siyaset/2: Dar alanda muhalefet
15.07.2020
“Siyasetsiz siyaset” bahsine giriş: HDP’siz muhalefet
7.07.2020
Diz çök, boynunu uzat
23.06.2020
Hayvan sevgisi, insan nefreti
17.06.2020
Kıymetli heykeller
16.06.2020
Zalimlik, şuursuzluk, affetme - 3
15.06.2020
Zalimlik, şuursuzluk, affetme - 2
14.06.2020
Zalimlik, şuursuzluk, affetme - 1
5.06.2020
Peki, sen kimi kandırıyorsun, adamım?
3.06.2020
Haklı infial yanlışın mazereti olmamalı
28.05.2020
Bir devrin, iddialarından vazgeçmesi!?
26.05.2020
Sistem ve alternatif üzerine düşünürken
19.05.2020
“Nasıl Bir Zamanda Yaşıyoruz?”
18.05.2020
Cefa ile baş etme ve bilinmezler konusu
12.05.2020
Işıldayan gülümsemeler ve karanlık sorular
6.05.2020
Selam vermeyen tanıdık
29.04.2020
Gazetecilik için ölüm-kalım dönemi
23.04.2020
Af Örgütü’nün “idamlar-infazlar” raporu
21.04.2020
Muhalefet için muhaliflik şart
16.04.2020
'Bugün' nasıl bir gün?
10.04.2020
Topluca köklü değişim mecburiyeti
8.04.2020
Vebal
6.04.2020
Medeniyet iflası: Sophie’nin seçimi
31.03.2020
Salgın hikâyeleri
16.03.2020
Nasıl bir dünyaya döneceğiz?
12.03.2020
Haber, hakikat, sosyal medya
8.03.2020
Moskova bilançosu: Yeni İdlib
3.03.2020
İktidarın alternatifi var mı? Yok!
1.03.2020
Bütün bunlar ne uğruna?
25.02.2020
Babacan dayı kötü adama dönüşmesin mi!
23.02.2020
Çıkmaz yaratma politikası
18.02.2020
O kadarı!..
9.02.2020
Doktor Li öldü
8.02.2020
Umut nereden bulunacak?
6.02.2020
Altından kalkılamaz sahiden
1.02.2020
Çuvaldız, alternatif, Kızılay
28.01.2020
Prens milyarderi hack’ledi
26.01.2020
Eşitsizlik haksızlık dünyasında yeni ideal
22.01.2020
Suriye’den Libya’ya trajedi sevkiyatı
20.01.2020
Arkamı döndüm, halt etmişim
16.01.2020
Hangi ipler hangi kazıklara bağlı?
8.01.2020
Tekinsizlik ilkesi
28.12.2019
Colani’ye göre Türkiye işgalci değil
24.12.2019
Mustafa Kemal, Libya, Osmanlı, biz...
22.12.2019
Hitler Üzerine Notlar - 3 / Taktik gaddarlık
19.12.2019
Amanın, yine dışarıdan saldırıyorlar!
18.12.2019
Hitler Üzerine Notlar - 2 / Tek-adamlığın iki kuralı
13.12.2019
Hitler Üzerine Notlar’ı okuyoruz / Giriş
6.12.2019
Oyun hamurunun ahlâkı
27.11.2019
Adam duayen, parti muayyen
21.11.2019
Ey Türk İslâmcısı!
18.11.2019
Zilletin dipsiz gölü
8.11.2019
Antalya Hatırası
6.11.2019
Yeter artık! isyanları
1.11.2019
T24 hata yapsa da egomuzu şişirsek
30.10.2019
Bağdadi operasyonu ve tuhaflıklar
22.10.2019
İD ne olacak, ne yapacak?
19.10.2019
Tek sonuç ateşkes, istikamet Moskova
18.10.2019
Severiz de kovarız da
13.10.2019
Mevcut delil durumu - 3
11.10.2019
Mevcut delil durumu - 2
10.10.2019
Mevcut delil durumu - 1
9.09.2019
Sınır çizmeye karşı sınırı taşıma
26.08.2019
Wexner’s Secret
26.08.2019
Kirli çamaşır defilesi
6.08.2019
Bayülgen, Altun’lar, ilgili yerdeki boncuklar
1.08.2019
Biat etmeyen ‘akademi’ midir?
28.07.2019
SETA’cılar, Davutoğlu ekolü ve ayıp şeyler
14.07.2019
S-400 bayramı kutlu olsun
7.07.2019
S-400 muamması: Yok artık! ihtimali
5.07.2019
“MGK’nın sivil şekli” - Cemil Çiçek forever
5.07.2019
Kıymetlendirme destanı 4 - Ağırlık
3.07.2019
Kıymetlendirme destanı 3 - Sui generis
2.07.2019
Kıymetlendirme destanı 2 - Hicap ve töhmet
21.03.2020
Muktedirin ruh hali, yurttaşın duyguları
20.03.2020
Sınırlar: Göçmen aşamaz, virüs geçer
13.07.2019
S-400 bayramı kutlu olsun
7.07.2019
S-400 muamması: 'Yok artık!' ihtimali
5.07.2019
“MGK’nın sivil şekli” - Cemil Çiçek forever
4.07.2019
Kıymetlendirme destanı 4 - Ağırlık
3.07.2019
Kıymetlendirme destanı 3 - Sui generis
1.07.2019
Kıymetlendirme destanı 2 - Hicap ve töhmet
29.06.2019
Kıymetlendirme destanı 1 - Melanet
20.06.2019
Asya mı Ortadoğu mu Avrupa mı Afrika mı?
19.06.2019
Tarihî akşamın ufkunda
12.06.2019
5G: Yeni sivil mücadele alanı
11.06.2019
Sahibini çarpan fırça yaparız!
7.06.2019
Alkolik evsizin haysiyeti
5.06.2019
Yeni denklemin güzel potansiyeli
27.05.2019
Ayartma, bağlanma, kirletme
21.05.2019
Narsisistin aynalar âlemi
9.05.2019
Seçimin katli “Allah’ın lütfu” mu?
1.05.2019
“Vilayet Türkiye”
23.4.2019
Yurttaşlık bilgisiyle hazır olay analizi
21.4.2019
Seçimlerin kritik siyasî sonuçları
18.4.2019
Mücadele düşmanı: İyimserlik polisi
14.4.2019
Çoğulcu demokrasi ve derin korkular
11.4.2019
Mikro Türkiye: Rabia Naz felaketi
31.3.2019
Siyaseti bitmiş iktidar
17.3.2019
Katliam denklemleri
15.3.2019
Açmazdaki iktidar, meçhul muhalefet
12.3.2019
'Ezanı protesto' henüz icat edilmedi
4.3.2019
Mesihler cirit atıyor
26.2.2019
Biz ihtimalini seviyoruz…
17.2.2019
Bakanlık tarafından ivedilikle!
10.2.2019
Erdoğan’ın Sivas’ta anlattıkları
8.2.2019
Brezilya: Paramiliter-mafyozo kapitalizm?
1.2.2019
Kabristanda kelepçe
30.1.2019
Kendi kuyusunu kazan kitleler
28.1.2019
Anti-emperyalist Mugabe’nin milyon doları
22.1.2019
Büşra, Kübra, Merve, takın onu tekrar çabuk!
18.1.2019
Deve gibi, fil gibi bir sıkıntı
9.1.2019
Çaycıya çerçeve boyatan müze müdürü ve…
3.1.2019
Emine Hanım’ın korkunç suçu
26.12.2018
Cevap buluyor muyuz “sorular”a?
23.12.2018
Muhalefet ve çaresizlik: Böyleyken böyle
20.12.2018
Yeniden düşünsek mi bazı şeyleri?
27.11.2018
Toplumsal patoloji
24.11.2018
Yeniden ekmek gibi ihtiyaca dönüşmek…
11.11.2018
ABD seçimleri ve 'bizimkiler'
7.11.2018
Bir ismin sergüzeşti: Ceylin
3.11.2018
Kaşıkçı cinayetinde gelinen nokta
31.10.2018
Trump’ta 'bir baba bulmuş' - 2
30.10.2018
Trump’ta 'bir baba bulmuş' - 1
29.10.2018
Kaşıkçı’nın kaybedilmesi / 4: Akıllı saat?
24.10.2018
Kaşıkçı’nın kaybedilmesi / 3: Tavırlar
23.10.2018
Kaşıkçı’nın kaybedilmesi / 2: Kokular
22.10.2018
Kaşıkçı’nın kaybedilmesi 1: O gün
19.10.2018
İçeride tiranlık, dışarıda Vahşi Batı
10.10.2018
Şımarık zengin çocuğunu kızdırdılar
9.10.2018
Bildiğimiz devlet neye dönüşüyor?
8.10.2018
Aynadaki aksine bir bak, göreceksin ne geçmiş ne istikbal durur yerinde
30.9.2018
Bazı AKP’liler kavrayamamış, ya biz?
9.9.2018
Üçlü zirve: Makas açılıyor
3.9.2018
İdlib savaşı başlıyor
30.8.2018
Kabil’in soyu
26.8.2018
Yönetenlerin yasayı takmadığı yeni dönem
24.8.2018
Bayram yürüyüşü
21.8.2018
Muhalefet ve bazı sinir bozucu olgular
9.8.2018
Adnan Oktar operasyonu ve sorular - 10
8.8.2018
Adnan Oktar operasyonu ve sorular - 9
7.8.2018
Adnan Oktar operasyonu ve sorular - 8
6.8.2018
Ona vuramıyor musun, vur bize!
5.8.2018
Adnan Oktar operasyonu ve sorular - 7
4.8.2018
Adnan Oktar operasyonu ve sorular - 6
3.8.2018
Adnan Oktar operasyonu ve sorular - 5
2.8.2018
Adnan Oktar operasyonu ve sorular - 4
1.8.2018
Adnan Oktar operasyonu ve sorular - 3
31.7.2018
Adnan Oktar operasyonu ve sorular - 2
30.7.2018
Adnan Oktar Operasyonu ve sorular - 1
28.7.2018
Osman’a mektup - 'Ruhumu asla!'
22.7.2018
Firavunun laneti, Timur’un laneti ve öbürleri
7.7.2018
Koltuklara yerleşilirken
4.7.2018
Tarih nasıl yazılır, insan nasıl bozulur?
27.6.2018
Hayal kırıklığı, azim, haysiyet
23.6.2018
Seçim ve yeniden kuruluş
14.6.2018
'Beklenen heyecan' doğmadı, diyor Bay Selvi
9.6.2018
Ne yüzle aday oluyorsun, Selahattin?
30.5.2018
'Girişimci'
27.5.2018
Durduk yerde işgüzarlık yapanlar dışlandı
16.5.2018
Siyasî vaziyetlere bakalım…
9.5.2018
'İyi' Parti iyi mi kötü mü?
26.4.2018
Suriye artık tam anlamıyla iç mesele
20.4.2018
Muktedir dinbaz ortamları
6.4.2018
Distopya yarışında Çin önde
30.3.2018
Günümüzün Marksizmi nerede?
9.3.2018
Neden orada kalmadılar?
3.3.2018
Sıvasız evler, bayraklar
27.2.2018
Cihatçılar arası savaşta da taraf olmaya doğru
16.2.2018
Sırtlanlar hakkında temel bilgiler
11.2.2018
TSK İdlib içlerinde
31.1.2018
29-30 Ocak: Dün gece neler oldu?
30.1.2018
Hainlik
18.1.2018
Sana bakmadık, Dilek, büyük işlerle meşgûldük
15.1.2018
İdlib skandalı: Bir gece ansızın kusabiliriz
8.1.2018
Selahattin Demirtaş’ın ayrılışı
29.12.2017
Bir 'sezon finali' dökümü
20.12.2017
Ümmete muhabbet bir başka
18.12.2017
Meydandaki büyük sütun
8.12.2017
Gemi...
22.11.2017
Zarrab’ı beklerken; 3,9710
19.11.2017
Rakka’da ne oldu?
31.10.2017
'Milli irade' için salâ okunuyor
24.10.2017
Belediye başkanları ve 'Lider rejimi'
10.10.2017
Arabayı yıkatın, tozlanmış
1.10.2017
Vanderbilt tragedyası
28.9.2017
Zamk Destanı
22.8.2017
İçsavaşın şartları
14.8.2017
ABD-Kuzey Kore: Olmaz demeyelim
3.8.2017
Cumhuriyet davası: Varolmayan bir dava
1.8.2017
Turhan’ın bir lirası
28.7.2017
Cumhuriyet davasında şu ana kadar
8.7.2017
Efrin-Ankara, ABD-Rusya
30.6.2017
Sinemasız şehirler
21.6.2017
Acaba Fikri Bey’ler nasıl birileri?
15.6.2017
'Değerler'
8.6.2017
Suudîler, Katar'lar, niye böyle yapıyorsunuz?
3.6.2017
ÇıkarınYoksaSanaNe kültürü
26.5.2017
Tekme, diyorum; kargo, diyorum
12.5.2017
Turuncu saçlı biriyle resim çektireceksin, bi ferahlama gelecek bööle…
4.5.2017
Kimini zulüm uçuruyor, kimini hırs
19.4.2017
Karşı şeridi tıkamayacaksın
1.4.2017
Küçük adamlar büyük hırslar 2: 450 bin dolardan 180 derece çıkınca ne kalır?
26.3.2017
Olay Diyarbakır’da geçmektedir…
27.2.2017
Mukaddes idam ve hukuklu devlet
16.2.2017
"Şu sebeple evet diyoruz" diyemeyip de "onlar hayır dediği için" ucuzluğuna başvurunca ne demiş oluyorlar?
9.2.2017
Allah kimseyi bu hale düşürmesin
29.1.2017
Suriye El-Kaide’si kendini savunuyor…
27.1.2017
İdlib - Silahlı muhalefet Ahrar'da birleşiyor
26.1.2017
El-Bab civarında neler oluyor - bir öğrenebilsek...
23.1.2017
Gazetecilik intihara mı hazırlanıyor?
4.1.2017
Mecburiyetten konuşuyoruz
31.12.2016
IŞİD, 2 kişiyi 'Fırat Kalkanı' harekâtı için çalıştıkları gerekçesiyle idam etti
30.12.2016
Suudilerin başına ne gelir?
23.12.2016
'Ne halt ediyoruz?' diyen var mı aranızda?
21.12.2016
'Atıl kurt!'
20.12.2016
Dink davasında gelinen aşama
3.12.2016
Sürat canavarı sanıldığından tehlikeli
1.12.2016
Bitirim Apartmanı
28.11.2016
Tahir Elçi için
22.11.2016
Tecavüzcüyü İhya Kanunu çıkarmaya uğraşanların saflarında dalgalanma mı var?
18.11.2016
Ana akım medyanın tekliğe ve yokluğa gidişi
11.11.2016
Var mı imlâ konusunda benden sağlam kaynak?
8.11.2016
DAİŞ ile TAK aynı eylemi nasıl üstleniyor?
7.11.2016
DAİŞ yaptı ama biz PKK diyelim!?
3.11.2016
Aydın Abi bi' tanedir, en sıkışık zamanda en dar yeri gülümsemesiyle genişletebilir...
20.10.2016
Musul ve yalanla yaşamada yeni aşama
9.10.2016
Bir basit soru: Kürtler neden düşman sayılıyor?
4.10.2016
Hülâsa: O iyi insandır, siz kötüsünüz
1.10.2016
Haydin savaşa, haydin savaşa!
22.9.2016
Suriye’de El-Kaide meselesi ve Ankara
16.9.2016
Şiddetin soluğu
1.9.2016
Buyum, bu kadarım, ne yapayım…
24.8.2016
Cerablus - Türkiye bizzat savaşın içinde
14.8.2016
Kim bu darbenin lideri, başarılı olsaydı kimler kurulacaktı makam arabalarına, Saray'a, Meclis'e?
8.8.2016
Türkiye nasıl görünüyor?
30.7.2016
Darbe girişimine katılanların hepsi Gülen teşkilatından ibaret değil
13.7.2016
Bahoz Erdal haberi inandırıcı mı?
11.7.2016
Her şehirde birkaç “Pankisi Mahallesi” hayal mi?
3.7.2016
Şaka sandılar
21.6.2016
Dil dediğin nedir ki...
10.6.2016
IŞİD'in Halep'in kuzeyinde sıkışması demek, kaçacakları tek yer Türkiye demektir!
23.5.2016
Millet Meclisi'ni havaya uçurmak üzeresiniz, bunda gülünecek ne var?
15.4.2016
Muhalifler bile
9.4.2016
Gazetecilik burada ölürken dünyada canlandı
4.4.2016
Bir şekilde, bir yerde, bir zaman
23.3.2016
Sizinkiler yapmış, aman saklayın!
18.3.2016
Seçim öncesi HDP’ye ‘bağımsız girin’ diyen AKP, şimdi onları Meclis’ten atıyor
10.3.2016
Otuz kere kapatırsan olur!?
8.3.2016
Niye'ler, keşke'ler, Haber Nöbeti
2.3.2016
Şu üç soruyla uğraşsak?
18.2.2016
Bir defa daha, akıldışılık üzerine
17.2.2016
Dış politikada da aynı düstur: Kürt anasını görmesin
10.2.2016
Yolunda mı işler, memnun muyuz inşallah?
5.2.2016
Resim inmez, dışarısı görünmez
3.2.2016
Toledo'da buluşalım
29.1.2016
Kötülükle kader birliği
27.1.2016
Mekanizmanın dişlileri
20.1.2016
Türkiye'nin anahtarı
16.1.2016
Sultanahmet kavşağı
5.1.2016
Sesler oradan nasıl duyuluyor
5.1.2016
"Eşcinsellere ölüm!" - bizimkiler hariç...
2.1.2016
Hasan Karakaya başarmış olarak öldü
31.12.2015
Utanabilsek her şey hallolacak
30.12.2015
Yıldönümünde Roboski vesilesiyle: Sorun sensin
25.12.2015
Elimiz iş tutmalı
23.12.2015
Bir Pazar yazısı
18.12.2015
Zalimsiniz, yaptığınız da zulüm
16.12.2015
Türkler nerede?
10.12.2015
Başkasının fotoğrafı mıdır, ayna mıdır...
8.12.2015
Kendinden bombalı yelek işine girmek
4.12.2015
Haysiyet meselesi - öyle bakalım
2.12.2015
Sen hedef yap, öldüren bulunur
30.11.2015
Her şeyi anlamak istiyor musunuz?
26.11.2015
Rus uçağını düşürmek gerekli miydi?
25.11.2015
"Ortadoğu karamsarlığı"
19.11.2015
IŞİD-DAİŞ'e Batı'dan niye katılıyorlar?
18.11.2015
Suriye pasaportuyla intihar eylemi
13.11.2015
Yeni aşama: Kopuşa doğru...
10.11.2015
Yüce Yargı'nın kadınlarla savaşı
6.11.2015
Bir sürü tedirgin kuşlar
3.11.2015
Ne yapılacak, mücadele edilecek
30.10.2015
Nefretten mi neden bilmem...
28.10.2015
Hrant'ı Akyürek'le Yılmazer mi öldürdü?
23.10.2015
İşte yerli ve millî: Beyaz Toros
21.10.2015
Yeni Şafak "söz söyleyin" diyor, söyleyelim
16.10.2015
Yalanları temizlemek kolay da sonra ne olacak?
15.10.2015
Bir dakikacık saygı gösteremeyenler
13.10.2015
Alçaklığın bugünkü, dünkü, evvelsi günkü... tarihi
9.10.2015
Utanmamız da mı yok?
7.10.2015
Söz söylenmeyecek yerde birkaç söz
2.10.2015
Sıra
30.9.2015
Öldürmek ve öldüren niye sorun değil?
25.9.2015
Roller değişti, kurban biziz
23.9.2015
Yerli ve millî - Son kalkışma
18.9.2015
Trajik olamayan bir karakter
15.9.2015
Barış, öncelikle siyasî bir talep değil
10.9.2015
Bildiklerimiz, bilmediklerimiz
3.9.2015
Allah'tan haber almak, peygamber adına konuşmak
1.9.2015
Millet-i hakime ve devlet Kürtlere ne diyor?
27.8.2015
Muhtarlara Hitap'ta şeytan kovma anları
26.8.2015
Bu ne bilgi, ah, bu ne tecrübe!
21.8.2015
Erdoğan'la aynı cephedesin, TC_Aysun
18.8.2015
Ey millet-i hakime, haberler fena
13.8.2015
Tekzip yiyen Sultan Murad medeniyeti
12.8.2015
Memnun muyuz millet?
7.8.2015
Askerin ne düşündüğünü yeniden sorarken...
4.8.2015
Öldürmek yetmiyor, cenazelere zulmedelim
3.8.2015
Onlar gülmeyecekse ne için uğraşıyoruz?
31.7.2015
Kafka, Samsa, böcek, biz
29.7.2015
Darbe ve toplumsal desteği
24.7.2015
Bataklık insanları
21.7.2015
Devletten şüphelenmeyen bizden değildir
17.7.2015
Çöken yalnız Yunanistan değil
15.7.2015
Türk basını: Bir devlet kurumu
13.7.2015
Büyük Suriye meselesi veya Faris'in küçük öyküsü
10.7.2015
Siz de geçip bi bu taraftan bakın hele
7.7.2015
Ey Syriza, ayaklar baş mı olsun!
3.7.2015
Ne güzel komşumuzdun sen Devlet Bey...
30.6.2015
Kürtler ve TC'nin iki büyük handikapı
25.6.2015
Çünkü ben aptalım
24.6.2015
Zorunlu bir açıklama
23.6.2015
Acı hakikatleri köşeyazarınızdan öğrenin
18.6.2015
Şeyh Said Seriyyeleri
16.6.2015
İzin verme Diyarbakır, artık vuramasınlar sana
11.6.2015
Telafi sınavı: '90'lar reloaded
11.6.2015
Karanlık günde aydınlık yüzler
9.6.2015
Savaştan buraya insanlık macerası
6.6.2015
İçim rahat, teşekkür ederim
4.6.2015
Zehirli karanlıkta temiz kalınmaz
3.6.2015
Siz gidin, biz onları oyalarız!
2.6.2015
Bir tedavi yolu bulduk, bırakmayalım
29.5.2015
"Kürtler nerede?" - "Yine cenazedeyiz."
26.5.2015
İşçiler diye birileri vardı, hatırladık mı?
22.5.2015
30'a 40'a bakmayın derim ben şahsen
20.5.2015
Saldırdıkları, çoğulcu-demokratik istikbalimiz
17.5.2015
İffetli kadına bu yapılır mı?
14.5.2015
Bir söz, bir tekme
13.5.2015
Hayır ölmedi, bünyemizde yaşıyor
7.5.2015
"Seçime giderken" araştırması - Bazı tesbitler
6.5.2015
Diyanet'ten tokat gibi cevap!
5.5.2015
Aşağılık davranış - aşağılık insan
4.5.2015
Zalimler için kaderin fotoğrafı
30.4.2015
Kıbrıs meselesi kimindir, niye muhalefetin değildir?
28.4.2015
Cumartesi gecesi ateşi
23.4.2015
Kötü haber, müesses nizam: HDP kalıcı
22.4.2015
Fair play'in Türkçesi var mıdır?
17.4.2015
Devletin belgeleri - bizim belgelerimiz
14.4.2015
Papa'ya yakışmamış, ama size yakışıyor
10.4.2015
Küstahlığı seviyoruz, pişkinliğe tapıyoruz
7.4.2015
"Güvenilir kaynak"tan Yemen tesbitleri
02.04.2015
Acep ne iştir, anlayacağız
01.04.2015
Yemenli'nin gözünde
01.04.2015
Ey yaprak, ne oluyor öyle kıpır kıpır!
27.03.2015
Kürdün katırı
24.03.2015
Yeni kamplaşma bildik eski formülle mi olacak?
21.03.2015
Ben beceriksizlik yaptım diye hakikat değişmeyecek
19.03.2015
Bir yanda aziz millet, öbür yanda BOP'lar moplar
18.03.2015
TC klasiği: İnsandan ömür çalmak
17.03.2015
Zulmün bu kadarı fazla, zulmün bu kadarına ortak olmak fazla!
16.03.2015
Ölüm de yalnızlık da durduramıyor şımarıklığı
13.03.2015
Ya o güzide kuruma şey olursa?!..
10.03.2015
Tavır "duruş" oldu, siyaset kimlik gösterme
26.02.2015
Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim..?
25.02.2015
Davutoğlu rekora koşuyor: Binbir gaf birarada
21.02.2015
Cemaat'ten özeleştiri ve yeni Kürt politikası
20.02.2015
Medeniyet olayı patladı, fena yenildiniz, hoca
17.02.2015
Kadın-erkek, din, tesettür - bazı sorular
15.02.2015
Tecavüzün cezası
14.02.2015
Özgecan'ı öldürdüler
13.02.2015
Putin mi zayıf Batı mı? - ilginç bir görüşme
12.02.2015
Kalbiniz yok, beyniniz cılk
11.02.2015
Kendini onaylama, hayat amacı olamaz ki!
09.02.2015
Akif Bey, Matmazel'e karşı
07.02.2015
Eski Mısır'da Mevlevi etkisi!
06.02.2015
Yüzleşme, affetme-affedilme ve ukde
04.02.2015
Banka meselesi de bir başka tuhaflık değil mi?
03.02.2015
Agos nedir, ne işe yarar?
29.01.2015
İktisatçılarla liberallerin Syriza telaşı
27.01.2015
Hrant'ın Arkadaşları kadar taş düşsün kafanıza
22.01.2015
Cehennem varolsun, başka şey istemiyorum
20.01.2015
19 Ocak ve 2015 - Utanç verici işler
13.01.2015
12 Ocak 2014, saat 03:30
12.01.2015
Hayat Bumedyen hakkında öğrenebildiklerim
09.01.2015
Katliamı savunmak, katliam savunmaktır
07.01.2015
Geerdink'in başına gelen, bizim içimizden dökülen
06.01.2015
Pan-İslâmcı'nın Macera Kılavuzu
31.12.2014
"İyi seneler" diyebilmek güzel olurdu
29.12.2014
Roboski neyin adı?
16.12.2014
Cemaat hakkında üç yazı
11.12.2014
Cinayeti Cemaat'e yıkma tezgâhı
06.12.2014
Osmanlıca, AKP'den çok daha önemli konu
02.12.2014
Türkiye'den Kobani'ye saldıran IŞİD'e hükümet yardım etti mi?
01.12.2014
Esnafı milis yapmaya daha önce de kalkmıştı
28.11.2014
Onları niye savunamayız?
20.11.2014
Amerika'ya damga vuran Müslümanlar meselesi
19.11.2014
Al o "keşfi", turşusunu kur
04.11.2014
Ermenek katliamının kısa hikâyesi
02.11.2014
Ürünün neyse sen de osun
01.11.2014
Sabahın ilk saatleri...
30.10.2014
İtibar mitibar problemleri
29.10.2014
Belki de sahiden kader bağları..?
28.10.2014
Ermenek kazası - Bilebildiklerimiz
27.10.2014
Kobanê'ye ilişkin yeni kirli planlar
20.10.2014
Savaş izlemek - Kaş yapayım derken göz çıkarmak
13.10.2014
Veli Paşa göreve - yüzde elli seninle!
10.10.2014
Misafirler ve delikanlılar
08.10.2014
Biden meselesi bundan ibaret işte
06.10.2014
Biden özür diledi - yani?
04.10.2014
Bêrivan ölmedi, Kobanê'de bile değildi, ama ne çare...
02.10.2014
Çözülme süreci
01.10.2014
Çözüm sürecine yasal dayanak - tam da şu anda!?
30.09.2014
Sınır kapısında ne oluyor? - Geceyarısı esrarı
29.09.2014
Şşş, baksana, bunlar sahiden gazeteci mi?
29.09.2014
Öbür büyük mesele: Türklerin geleceği
26.09.2014
Türkiye'ye "aracı" konumu mu? - Bir işaret
25.09.2014
Rehineler meselesinde yeni sorular
22.09.2014
Bir tahmin: Türkiye'ye
20.09.2014
Diren Kobanê ...kim..? seninle?
19.09.2014
Zirvenin karanlığı
17.09.2014
Koton'un özür borcu var, hem de çok
16.09.2014
Karar ver, cevap ver bu katiller Müslüman mı
13.09.2014
Kötülüğün minik masum halleri
12.09.2014
Toplantıda var, imzası yok - flaş diye buna derim
11.09.2014
Zizek de İslâm'ın gerçekliğinden bîhaber, anlaşılan
08.09.2014
Bu Kürt takıntısıyla yeriniz bellidir
05.09.2014
Sophie'nin seçimi - 2014!
04.09.2014
Sahih adın ne, Etyen?
01.09.2014
Öz'ün masal dünyasında saklı hakikat
01.09.2014
Gri Hat'ta gazetecilik
18.08.2014
Demokrasi Yılmaz Özdil'i kapsar mı?
12.08.2014
Önümüzdeki maçlara nasıl hazırlanmalı?
09.08.2014
"İslâm Devleti" için yeni evre: ABD'ye karşı
08.08.2014
Hakikat aramanın lüzumuna dair bir açıklama
07.08.2014
Af edersiniz - Etmeyiz!
05.08.2014
Cinayeti gördüysen, "cinayeti gördüm" diyeceksin
04.08.2014
Niçin Demirtaş'ı seçmeli?
30.07.2014
Başbakan Hrant Dink suikastı için
29.07.2014
"Hepsi Rumların, s.ktir olun gidin diyecekler!"
28.07.2014
Cemaat ile aynı dünyada mı yaşıyoruz?
24.07.2014
Faşizm macerasına doğru -
21.07.2014
Haaretz'de Gazzeli'nin açık mektubu
17.07.2014
"Kürtler Gezi'de vardı-yoktu" meselesi
15.07.2014
Ramazan'da Suriyeli katletmek orucu bozar mı?
13.07.2014
Ne hoş insanlarla paylaşıyoruz ortamı
11.07.2014
O ekmek bir çarpacak ki sizi!
10.07.2014
Ekmel Bey'in elinde Türksolu
07.07.2014
Erkan'a karşı Sakarya'nın kurtuluşu
03.07.2014
Evde Yoklar
30.06.2014
Cemaat dışarıdan nasıl görünüyor?
27.06.2014
Kazım için bir film...
19.06.2014
Radikal ve benim Radikal maceram
14.06.2014
IŞİD Karaman'ı ne zaman alır?
11.06.2014
Ekonominin unsurları/2 - Bireysel Girişimci
10.06.2014
Tacizciyi kollayan Diyanet güya açıklama yapmış
09.06.2014
TÜBİTAK raporu - Bir hezimet daha
08.06.2014
Sosyal medya fenomeni olarak Şırnak kazası
06.06.2014
Çocuklarmış - haydi oradan, alçaklar!
05.06.2014
Günlerden gün, gecelerden gece...
03.06.2014
Sokağa dehşet salma projesi
30.05.2014
İslâm bilirkişisinden tahakküm manifestosu
28.05.2014
Sen kimsin de Allah senin için madencileri öldürecek?
25.05.2014
Silah milah diyen, aslında ne diyor?
23.05.2014
Eskisini deprem halletti, yenisinin hakkından maden faciası gelecek
21.05.2014
Alman'ın gazetecisi bi Karagül değil
19.05.2014
Cehenneme yürüyüş
16.05.2014
Soma kazasında öğrenebildiklerimiz
15.05.2014
Madencilik diye bir şey...
11.05.2014
İslâmcının sıçrattığı, dine leke sürmez mi?
05.05.2014
Türk basını, hakikat, iktidar
03.05.2014
Kötülük de kendini böyle gösteriyor işte
27.04.2014
Türk solu ve 24 Nisan: ÖDP örneği
25.04.2014
Devletin 24 Nisan açıklaması üzerine
23.04.2014
Yılmazer'i izliyorum, gözlerim açık
22.04.2014
Korku filmi böyle korkunç değildir
18.04.2014
Bir gazeteci olarak hayatım / Marquez
16.04.2014
"Utanılacak hal"in sözlük anlamı
13.04.2014
Hepsi bizim olabilirdi,
10.04.2014
Seymour Hersh ve My Lai katliamı
04.04.2014
CHP, sen nesin?
03.04.2014
Her şey de kapkara değil
02.04.2014
İyilik kazanamadı çünkü aday değildi
22.03.2014
Şey noktasında da sıkıntı var
19.03.2014
Bizim geçmişimize bir şey olmaz, sizin geleceğinize oldu bile
27.02.2014
"Çürütecek ayrıntı", bizzat çürük
21.02.2014
Adım adım, didik didik Kabataş olayı
18.02.2014
Kabataş meselesi/3 - Serbest uçuş halleri
17.02.2014
Kabataş meselesi/2 - Sis, pus, hamaset arasından...
15.02.2014
Kabataş meselesi - Yangında ilk okunacak
09.02.2014
Karagöz'den Pinokyo'ya TV tartışmaları
02.02.2014
Sopranos'un yerlisi neden olmaz?
28.01.2014
Vatan hainleri listemin küçük macerası
26.01.2014
Galiba Haşhaşi de benim Yezid de
20.01.2014
Hrant'a gelince kavgayı keserler
09.01.2014
Kim yaptı, belliymiş işte...
30.12.2013
Derin muhafazakâr toplum mühendisliği
20.12.2013
Oğlan yakalandığı için biz de yakalanmış sayıldık…
05.05.2012
Hoşçakalın
28.04.2012
Yorulmayın Bülent Bey, yasaklayın gitsin
21.04.2012
Bir arkadaşım meseleyi şöyle anlatabiliyordu
07.04.2012
12 Eylül’ü ne yüzle yargılayacağız
31.03.2012
Avrupalılar’dan hiç farkımız yok vallahi
24.03.2012
Milleti hâkime kibri, aklı da ezip geçiyor
17.03.2012
Ben piçim de, siz nesiniz?
10.03.2012
Bizde iyimserlik de anca felaketten çıkar
25.02.2012
Valla biz demiyoruz, devlet kendi söylüyor
18.02.2012
‘Gülen hareketi’nin meşruiyet sorunu
11.02.2012
Hem Cemaat’e hem Ergenekon’a çalışıyoruz
04.02.2012
Liberalin de raconu var sanıyorduk
28.01.2012
Ankara’nın dehlizi, içine çekti sizi
21.01.2012
Riyanın Allah’ı
14.01.2012
Saraykapı’dan Uludere’ye
07.01.2012
Demirel gelsin; orijinali varken niye yani?
31.12.2011
Beddua
24.12.2011
Sarkozy de kim oluyor, biz kendimize bakalım
10.12.2011
Sabaha da bişeyciğimiz kalmaz valla
03.12.2011
Dersim örtüsünün altından neler çıkar
26.11.2011
Koz vermeyelim poz verelim
19.11.2011
Van’da felâket ötesi vaziyet
13.11.2011
Bazılarımız da deprem yardımıyla ilgilense
05.11.2011
Ah, bi anlayabilsem size de anlatırdım
29.10.2011
Cenab-ı Hak’kın olan bitene katkısı var mı
22.10.2011
Demokrasiye veda sürecinin başında
15.10.2011
Maneviyat önderleri ve Fatih’in Heron’ları
08.10.2011
Bu sefer de konumuz ‘izansızlık’ olsun
01.10.2011
Siyasî tavır olarak ‘terbiyesizlik’
24.09.2011
Cevaplar buldum sorulara
17.09.2011
Başbakan meşgûl, katilleri unutuverdi
10.09.2011
Gazete kâğıdı ve zoraki ambulans
03.09.2011
Yüceliğin direk veya insan olarak tezahürleri
27.08.2011
Muhayyeltürkî serisinden...
20.08.2011
Hazırlop özgürlüğün dayanılmaz kofluğu
13.08.2011
‘Piyasalar’ derken?
06.08.2011
Hızlandırılmış kurs istiyorum
30.07.2011
Müsamerenin yeni temsilinden önce
23.07.2011
Bu meselede aciz kaldım, susuyorum
16.07.2011
Yoksa... yoksa... her şey yalan mıydı
09.07.2011
Olmuyor Ali Bulaç, artık çok geç
02.07.2011
Alçaklık tarihinde önemli bir gün
01.07.2011
83 14’e göndermese herşey hallolacaktı
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan MARMARA YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GÜNÜN YAZARLARI
Günün Yazarları


Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive