Osman CANBookmark and Share

Mesele Rektörlük Seçimi Değil: Kaybediyoruz, Hepimiz!


9.01.2021 - Bu Yazı 2230 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Üniversitelere rektör atama rejimi ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebiliyor. Vakıf veya özel üniversiteleri bir yana bırakırsak, demokratik ülkelerde kamu üniversitelerinin özerkliği ve üniversitenin bilimselliğinin korunması rektör atama veya seçme rejiminin belirlenmesinde dikkate alınan kriterlerden. Bu nedenle de seçim gibi demokratik usuller öne çıkmaktadır. Hemen belirtelim ki, rektörlük bizdeki gibi çok cazip de değil. Makam aracı veya saray benzeri lojmanları yok; üniversite öğretim üyelerinin kaderi hakkında karar verme güçleri, buna güç demek de doğru değil, buradaki üniversitelerle kıyaslanamayacak düzeyde düşük. Bu nedenle siyasetçilerin ilgi alanına girmez, daha doğrusu yürütme iktidarının müdahale alanı sayılmaz. Akademik kadrolar üniversite kavramının anlam ve amacına uygun olarak görevlerini yerine getirirken, bunun dışında siyasetle ilgilenmelerine, siyasi partilere üye olmalarına engel çıkarılmamakta, üniversite kampüsleri, salonları siyaseti, toplumsal yaşamı ilgilendiren her konunun özgürce müzakere edildiği mekanlara dönüşmektedir. Partizanlıktan uzak bir şekilde elbette… Üniversite sadece kitabi, teknik ve uzmanlık bilgilerinin öğrenildiği/öğretildiği bir mekan değil, bir yaşam alanıdır. Kampüslerin kapısında polis veya güvenlik görevlisi bulunmaz, amfilerde derse katılmak için öğrenci kimliği ibrazı da gerekli değildir.

Rektörlük idari bir görev, akademik değil. Üniversiteyi dışarıda temsil eder, üniversitenin stratejik gelişiminden sorumlu, Üniversite senatosunun başkanı ve nihayetinde akademik kadronun idari yönden amiri. Batı demokrasilerinde çok cazip olmadığından rektörlük seçimleri de haber değeri taşımaz. Öyle ki çoğu zaman üniversite içinde dahi dikkati çekmeyebilir. Üniversite özerkliği, kurullarının özerkliği, öğretim üyelerinin akademik özgürlükleri ve nihayetinde öğrencilerinin özgürce eğitim alıyor olmasıyla tamamlanmakta, özgürlük ve özerklik ilişkisi, yetki ve sorumluluk dengesi yaratmakta ve üniversiteleri bilimsel rekabette ileri seviyelere taşımaktadır. Rektörlüğün merkezi bir güç odağı olmasını engelleyen husus aynı zamanda özgürlük-özerklik ilişkisinde ortaya çıkan yetki-sorumluluk dengesidir.

Bizde rektörlük, yukarıda özetlenen demokratik üniversite tasarımıyla ilgili bir makam değil. Tasarımı farklı, çünkü bizim anayasal ve hukuksal düzlemimizin tasarımı çok farklı. Bizde rektörlük tasarımı ülkemizin egemenliğin kullanımına dair temel kurgunun dışında değil: Merkezi kontrol eden her şeyi kontrol eder; kontrol etmeli ki var olabilsin! Bu nedenle katı merkeziyetçilik ve hiyerarşi bu ülkenin normalidir. Ülkede güç nasıl Ankara’da ve sonrasında tek kişide/grupta temerküz ediyorsa, Üniversitelerde de böyle olacaktır. Üniversiteler sağ iktidarlar için ayrıca sorun olarak görüldüğü için, güç temerküzünün sağlandığı üniversitenin aynı zamanda özerkliğinin olmaması gerekir ki, üniversitelerin kontrolü mümkün olsun. 27 Mayıs öncesindeki öğrenci hareketleri, darbeden 22 gün önce gerçekleştirilen ve ağırlıklı olarak öğrencilerin etkin olduğu 555K eylemi, 1971 öncesi ve nihayetinde 1980 öncesindeki öğrenci eylemleri, muhafazakarlığın baskın olduğu siyasal kadrolar bakımından Üniversitelerin sorun olarak görülmesini sağlıyor. Bu bir sorun olduğu için de kontrol edilmesi gerekiyor.

1982 Anayasasıyla üniversite özerkliği kaldırıldı. Üniversiteler Yüksek Öğretim Kurumuna (YÖK) bağlandı. Akademik faaliyetlere ilişkin düzenlemeler sıkılaştırıldı, akademisyenlere ve öğrencilere ilişkin disiplin kuralları sertleştirildi. Bir bakıma Cumhuriyetin kuruluşunda da belirli ölçüde kendini hissettiren militarizasyon, 27 Mayıs, 12 Mart ve nihayet 12 Eylül ile tamamlandı diyebiliriz.

Bütün kurumlar militarize edilirken aynı disiplin içinde üniversiteleri de eşgüdümlü hale getirmek gerekiyordu. Sol hareket dışında pek rahatsızlık uyandırmayan bu uygulama, 80’lerin sonunda başlayan başörtüsü yasakları nedeniyle muhafazakarların duyarlılık geliştirmesine ve özerklik konusuyla ilgilenmelerine yol açtı. Ancak bu duyarlılık ambivalent (ikircikli ve kararsız) idi. Başörtüsüyle ilgili sorunun, genel bir çoğulcu ve katılımcı sistem tasarımı yerine, “başörtüsüyle sınırlı” bir şekilde çözülmesiyle birlikte kayboldu ve12 Eylül reflekslerine dönüldü. Daha önce Anayasanın engel olduğu söylenen, hatta bu gerekçeyle uğruna Anayasa değişikliğinin bile -Anayasayı çiğneme pahasına- iptal edildiği başörtüsü yasağı hiç bir yasal düzenlemeye gerek kalmadan çözümlendi. Çözümün anahtarı başta YÖK olmak üzere üniversite yönetimlerinin süreç içinde değiştirilmesi, diğer bir ifadeyle kadrolaşmaydı. 15 Temmuz’un sunduğu tarihi fırsat, AKP yönetimi için süreç içinde değişimi bekleme zorunluluğunu ortadan kaldırdı. Anayasaya aykırı OHAL KHK’larıyla rektörlük seçim usulü kaldırılarak Cumhurbaşkanınca doğrudan atama usulü benimsendi. Güç temerküzü daha da derinleşti. Beğenmediğimiz YÖK’ün yetkisi bile, Rektör adaylarının bilimsel ve kurumsal gereklerle ilgisi olmayan, sadece adaylık koşullarını taşıyıp taşımadığına dair şekli bir incelemeyle sınırlı kaldı.

Siyasal islamcılığı ve son dönemlerinde irrasyonel bir muhafazakarlığı temsil eden AKP’nin üniversitelerle kurduğu ilişki, Türkiye’nin siyasi tasarımı nedeniyle her bir siyasal grupta da gözlemlenebileceği üzere, kadrolaşma, ele geçirme ve denetleme ilişkisidir.

Bu bir yandan siyasal hareketin psikolojisinde yer alan ötekinden kaynaklanan tehdit (algısı) karşısında kendini korumanın yolu olarak tahakküm inşa etme ihtiyacını ifade eder. Tehdit algısını üç eksende tespit edebiliriz:

İlk olarak, üniversite öğrencisi dinamik ve sorgulayıcıdır. Kimi zaman ergenlik sonrası geleneksel olana bazen dürtüsel meydan okuyucudur. Dünyayı, sistemleri, üstyapıları, altyapıları vs değiştirme inancını taşıdığı için her halükarda muhafazakarlık düşüncesi açısından çok da olumlu karşılanmayacak özelliklere sahip olabilir. Üniversite öğrencisi risktir. 80 öncesi üniversite gençliği eylemleri ile Gezi eylemleri zihin dünyasında yan yana geldiğinde, üniversite gençliğinin AKP kadroları ve karar vericileri için varoluşsal bir tehdit olarak görülmemesi mümkün değildir. İkinci olarak öğretim üyeleri ve üniversitenin kurumsal kimliği, evrensel geçerliliğe sahip bilgi ve analizle, diğer bir ifadeyle yanlışlanması güç verilerle kendini ifade ettiği için (ki bu konuda tablo çok da parlak değil), bu da AKP iktidarının gittikçe anakronikleşen siyaset yapma biçimi için varoluşsal tehdittir. Üçüncü olarak üniversitenin elit olması, ki Boğaziçi elit üniversite olarak kabul edilir ve elit üniversite kavramı elitizmle ilgili olmayıp seçkinlik ve saygınlıkla ilgili olarak tüm dünyada kullanılmaktadır, mevcut iktidar sahipleri için kişiliğe ve öz saygıya yönelik varoluşsal bir tehdit anlamına gelir. Zira elitlik, bu kesim için Osmanlı modernleşmesiyle başlayıp Cumhuriyet dönemiyle derinleşen modernist hegemonya karşısında bir aczi, yetersizliği, değersizliği, dolayısıyla aşağılık kompleksiyle malul derin bir kimlik krizini hatırlatır. Daha özelde AKP yönetiminin bir türlü inşa edemediği “kültürel iktidar” konusundaki başarısızlığının da hatırlatıcısıdır. Bu nedenle orantısız bir kızgınlık yaratır; zira olağan sayılabilecek bir kızgınlığa, kendisine duyduğu, ancak bununla yüzleşmek yerine muarızına yansıttığı kızgınlık da eşlik eder. Bu kızgınlığa kendilerine haksız olduklarını hatırlatan vicdan baskısının ağırlığı da ekleyince sonuç ağır olur.

Diğer yandan iktidar mücadelesinde bir çaresizliğe de işaret ediyor. Zira rasyonelliğini bütünüyle kaybetmiş bir iktidar, ancak kamu kaynaklarını kuralsızca dağıtmasıyla, daha dramatik bir ifadeyle, finans kaynaklarının yanında aynı zamanda kamuya ait makam ve pozisyonların, yetkinlikler yönünden mecburiyet hissetmedikçe, kendisine sadık olabilecek kişilere dağıtarak ayakta kalabilir, ömrünü biraz uzatabilir. Bu nedenle partili veya partisiz, pek çok kişi bir yandan AKP yöneticilerinin yalnız olmadığını hissetme ihtiyacını karşılamak, diğer yandan varoluşsal tehditlere karşı durmak üzere kamusal pozisyonlara yerleştirilecektir. Bu kaçınılmaz. Son dört yılda yapılan atamalarda bu eğilim gittikçe güçleniyor. Rektörlüğe atanan kişilerin bilimsel niteliği, bu ilişkide önemini kaybediyor. Zira atayan için atamanın gerekçesi nitelik değildir; aksine nitelik atamanın kılıfına dönüşüyor. Bunun atananlar bakımından da çok ağır olduğu tartışmasız.

Yöneticilerin ve kolluk kuvvetlerinin son yıllarda itiraz ve eleştirileri kişisel olarak algılaması, bu algıya göre yasama, yürütme ve yargı politikalarını biçimlendirmesi bir ara sonuç; kolluk kuvvetlerinin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyen, itirazlarını toplu şekilde dile getirmek isteyen kişilere, Boğaziçili öğrencilere reva gördüğü ölçüsüzce müdahale ise semptomatiktir ve şaşırtmıyor.

Nihai sonuç ise sadece Boğaziçi Üniversitesinin, öğretim üyeleri ve öğrencilerinin değil, bilimin ve Türkiye’nin kaybediyor olmasıdır. Çürüme ve yozlaşma tsunami dalgası gibi tüm kurumlarda yıkıma yol açıyor. Bu coğrafyada yaşayan herkes, bu ülkenin her bir yurttaşı, yöneticiler ve onları destekleyenler de dahil olmak üzere kaybediyoruz, birlikte kazanabilecekken…

Facebook Yorumları

reklam
9.01.2021
Mesele Rektörlük Seçimi Değil: Kaybediyoruz, Hepimiz!
20.07.2020
Affet, Sevgili Adalet Ağaoğlu!
12.07.2020
Avukatlık Kanunu Değişiklik Teklifi
23.06.2020
Almanya Anayasa Mahkemesi Kararı: Hükümet, kamu imkanlarını kullanırken tarafsız davranmalı!
20.06.2020
Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları için çıkış yolu var mı?
20.06.2020
TBMM’nin Tükenişi-Berberoğlu Vakası
24.4.2019
31 Mart Seçimleri: Sorunun yapısal temelleri
18.1.2017
Anayasal düzenin temel tercihlerine dokunulmuyor
1.7.2015
Sokak ve demokrasi
27.6.2015
Kurucu Meclis ve “Kurucu Hükümet”
13.6.2015
Restorasyon mu dediniz?
6.6.2015
Anayasa Mahkemesi kararı ve dini nikâh
3.6.2015
Sistem tartışmalarında yine usule dair
30.5.2015
Başkanlık ve yargı II
27.5.2015
Başkanlık sistemi ve yargı -1
23.5.2015
Yabancı düşmanlığında son perde
20.5.2015
Başkanlık sistemi ve kuvvetler ayrılığı
16.5.2015
Başkanlık tartışmasında usule dair
13.5.2015
Kötülüğün kaynağı Kenan Evren; öyle mi?
9.5.2015
Parlamenter sistemin krizi: İtalya örneği
6.5.2015
Başkanlık sistemi cumhuriyetçidir
29.4.2015
Anayasa Mahkemesi ve paradigma değişimi
25.4.2015
Yargının toplumsallaşması
22.4.2015
23 Nisan’a saygı ve CHP seçim beyannamesi
18.4.2015
Yeni sisteme zorlama mı?
15.4.2015
Mevcut sistem ile yola devam?
11.4.2015
Türk tipi başkanlık
8.4.2015
Aslolan adalettir, sistemin adı değil
01.04.2015
Başkanlık sistemi ve etkinlik
28.03.2015
Başkanlık sistemi ve bilinilirliği
18.03.2015
Parti kapatma ve anayasa değişikliği II
16.03.2015
Parti kapatma ve anayasa değişikliği
07.03.2015
CHP kapatılabilir mi?
25.02.2015
İç güvenlik: Tartışmanın doğru zemini
21.02.2015
Linç ve etkin hukuk sistemi
14.02.2015
Anayasayı askıya almak mı dediniz?
07.02.2015
Direnme hakkı?
04.02.2015
Hastalık normal değil, ilaç da III
31.01.2015
Hastalık normal değil,ilaç da...2
24.01.2015
Hastalık normal değil, ilaç da...
21.01.2015
TÜBİTAK ve TİB soruşturmaları
17.01.2015
İfade özgürlüğü ve karikatür meselesi
14.01.2015
Paris saldırıları-Analitik tutum ihtiyacı
10.01.2015
Paris saldırıları üzerine
07.01.2015
Anayasa Mahkemesi ve Başkan’ın gölgesi
31.12.2014
Yeni bir yıla, yeni bir geleceğe
27.12.2014
Meclis Araştırma Komisyonu ve Yüce Divan
24.12.2014
Şu Interpol ve Kırmızı Bülten meselesi
17.12.2014
17 Aralık süreci
13.12.2014
Anayasa Mahkemesi ve Seçim Barajı - IV
10.12.2014
Anayasa Mahkemesi ve Seçim Barajı III
06.12.2014
Anayasa Mahkemesi ve Seçim Barajı –II-
03.12.2014
Anayasa Mahkemesi ve seçim barajı
26.11.2014
Hukuk Politikası-Yargıtay’ın Tepkisi
19.11.2014
Ahmet Kaya, koca bir imparatorluğun sığdığı bir yürek
15.11.2014
Tunus’tan alınacak dersler
12.11.2014
Balyoz Davası’nın gidişatı
08.11.2014
Ölümcül kimliklerden arınmaya ve hayata
05.11.2014
Parti devleti?
29.10.2014
PKK ve nihilizm
22.10.2014
Çözüm sürecinde iki farklı yaklaşım mı?
18.10.2014
Tarafsız yargı ve bir 27 Mayıs hatırlatması
15.10.2014
HSYK seçimlerinin ardından
11.10.2014
Amaç hak ve özgürlük olmayınca...
08.10.2014
AYM'nin saygınlığı ne ile sağlanı
04.10.2014
Anayasa Mahkemesi ve takdir sorunu
01.10.2014
HSYK: Zırhlar neyi korumalı?
27.09.2014
HSYK: Oyunun iki temel kuralı daha var
24.09.2014
Adli yılı açılış konuşması: Öktemgiller sahne alıyor
20.09.2014
Adli yıl açılış konuşmaları: Militanlaşma
17.09.2014
Gezi (Çarşı) ve darbe suçu
13.09.2014
Adli yıl açılış konuşmaları: Paradigma inşası
10.09.2014
Adli yıl açılış konuşmaları: 27 Mayıs sonrası
06.09.2014
Adli yıl açılış konuşmaları: Devam
03.09.2014
Yargı yılı açılış konuşmaları
30.08.2014
Tarihsel süreç ve küçük bir hikaye
28.08.2014
Adli yıl açılışı ve normalleşme
23.08.2014
Davutoğlu’nu öne çıkaran etkenler
20.08.2014
Başbakanlık tartışması-Devam
16.08.2014
Başbakanlık düşer mi?
13.08.2014
Tespit, sorumluluk, onay ve uyarı
09.08.2014
AGİT Ön Raporu
06.08.2014
Millet egemenliğini yine kullanamıyor
02.08.2014
İrade hırsızlığı
30.07.2014
HSYK kararı (Devam)
26.07.2014
Anayasa Mahkemesi’nin HSYK kararı
23.07.2014
Filistin neyin faturasını ödüyor?
16.07.2014
Ortadoğu ve tarafsızlık
12.07.2014
Vizyon belgesi
09.07.2014
Samsun ve Erzurum’un anlamı
05.07.2014
Yeni bir başlangıç
28.06.2014
Kötü yargının yıkıcı sonuçları II
25.06.2014
Hatalı yargılamanın yıkıcı sonuçları –I-
21.06.2014
12 Eylül, Balyoz ve tarihi bir gün
18.06.2014
Zweig’lar ölmemeli
11.06.2014
Sisi’nin yemini ve Mısırlı yüksek yargıç
07.06.2014
1982 Anayasası’nın genel eğilimi
04.06.2014
Çözüm süreci: Yüz yıllık parantez kapanıyor
31.05.2014
AİHM Kararı, AYM ve bir anekdot
28.05.2014
Avrupa Parlamentosu seçimleri
24.05.2014
Soma’nın görünür kıldığı psikoloji
21.05.2014
Suç işleme ayrıcalığı
17.05.2014
‘Çizmemi çıkarayım mı sedye kirlenmesin!‘
14.05.2014
Yargı-siyaset ilişkisinde norm ve normal
10.05.2014
Meclis ve idari yargı
07.05.2014
Üç dönem kararının sonuçları
03.05.2014
Muhafazakâr devrimcilik
01.05.2014
Gauk’un isyanını önemsemek lazım
26.04.2014
Tarihi ıskalamış bir konuşma
23.04.2014
Yarı-Başkanlık mı?
19.04.2014
Savcılık kurumunu tartışma zamanı
16.04.2014
Yeni Anayasa Mahkemesi yeni vesayet?
12.04.2014
30 Mart ve AB süreci
09.04.2014
30 Mart seçimleri ve Ortadoğu
05.04.2014
Twitter kararı
02.04.2014
Demokrasi kazandı vesayetçilik ağır yaralı
29.03.2014
İhanetin başarı şansı yok
26.03.2014
Memleketin sahibi kim?
22.03.2014
Volia-Twitter
19.03.2014
Yerel olmayan yerel seçim
16.03.2014
Berkin‘ler ölmesin ama nasıl?
12.03.2014
Tahliyeler, ÖYM‘ler ve manzara
08.03.2014
Başbuğ kararı ne diyor?
05.03.2014
Yeni AYM eski oyunlar
01.03.2014
Toplum hafızası, topluma karşı tuzak
26.02.2014
Siyaseti resetleme hamlesi
23.02.2014
Yeniden MİT Yasası
19.02.2014
Rejimin adı ne?
15.02.2014
Güncellenen Behemoth
12.02.2014
Hakim kararı olmadan asla!
08.02.2014
İnternet mahremiyet ve denge
05.02.2014
Allah rızası için!
01.02.2014
ABD'de yargı: Hikmet 'Cüppe'de değil!
25.01.2014
Türkiye burjuvazisi ve demokrasi
22.01.2014
Dert başka
18.01.2014
Hapishaneler çemberi
15.01.2014
Mesele yargı değil ki?
12.01.2014
Demokrasi yoksa yargı yoktur
08.01.2014
Ahlak adına ahlaksızlık; kutsal adına kirlilik
25.12.2013
‘Kayıt dışı’ operasyonlar ve siyasetin sorumluluğu
18.12.2013
Bireysel başvuru ve tehlikeli meydan okumalar
04.12.2013
Darbe düzeninin iki kötülüğü
27.11.2013
Umarım bundan sonra anlarlar
20.11.2013
Aynalı odanın sihri bozulurken
13.11.2013
Cumhuriyet Cumhuriyetçi ideoloji
06.11.2013
Cumhuriyet demokratikleşirken etiketle uğraşmak
30.10.2013
90 yıl sonra laikleşen Cumhuriyet
23.10.2013
Molla Google kepenk kapatma ve Türkiye
09.10.2013
Zamane entelektüel
02.10.2013
Demokratikleşmeye hazırlık paketi
25.09.2013
Sorumsuz özgürlükçülük ve SİYASETİN SORUNU
18.09.2013
Darbelerin meşruiyet temeli olarak demokratik değerler
11.09.2013
Uluslararası düzen demokratikleştirilmeli
04.09.2013
Komediye tahammül gerek
28.08.2013
Küresel düzen demokratikleşmeli
21.08.2013
Jesse Jackson’ın gözyaşları boşuna mıydı?
14.08.2013
Anadilde eğitim yasak mı?
07.08.2013
Behemotlaşmadan Leviathan’ı yenmek
24.07.2013
Gezi Ruhunu Behemoth’a üflemek
17.07.2013
Baraj sorunu ve kaderin bir cilvesi
26.06.2013
Mesele piar meselesidir Melisçiğim, muhteva değil. Bilmem anlatabildim mi?
19.06.2013
İhtiyaç duyduğumuz ama duymak istemediğimiz şey DEMOKRATİKLEŞME
12.06.2013
Demokratikleşmede ilk test
29.05.2013
Başkanlık sistemine siyasal kültürümüz mü engel?
22.05.2013
Başkanlık Sistemi: Yeni bir başlangıç için meşru bir tercih
15.05.2013
Başkanlık sistemi: Daha fazla milli egemenlik!
01.05.2013
Başkanlık sistemi Devlet ne işe yarar?
03.04.2013
Millet Sözleşmesini keşfediyor!
27.03.2013
Demokratikleşmenin domino etkisi
20.03.2013
Anayasanın ilk üç maddesine dokunmak suç!
13.03.2013
4’ncü Yargı Paketi nihai çözüm olamaz
20.02.2013
Kurucu irade kimin iradesi?
13.02.2013
Yargı önerileri ve yeniden beyhude tartışmalar
30.01.2013
Çözüm sürecindeki iyimserliğin asıl nedeni
23.01.2013
Çözüm sürecindeki iyimserliğin nedeni
09.01.2013
Kuvvetler Ayrılığının Mantığı ve Geleceği
02.01.2013
Yeni yıl eski aktörler ve kuvvetler dengesi
27.12.2012
Kuvvetler ayrılığı tamam peki hangi kuvvetler?
19.12.2012
Yassıada Mahkemesi bir ‘çete’, kararı ‘suç aleti’dir!
12.12.2012
İdeolojik yargının hedefi demokratik siyasettir
05.12.2012
Ombudsman ve vicdan muhasebesi
21.11.2012
YÖK’te Gül’ün Adı değil fazlası değişmeli!
26.09.2012
Yeni mimari proje ve siyasal inşa
19.09.2012
Yapısal değişim Yeni Türkiye’nin anahtarı
12.09.2012
Ekonomik mucizeden yapısal değişime AK Parti
05.09.2012
Siyasal diyaloğun kurumsallaşması
29.08.2012
‘Orta’lar ve ‘vole’ler
22.08.2012
Terörün hedefi ya da Türklere de özgürlük
15.08.2012
Statüko değişiyor
08.08.2012
Özkök, Başbuğ ve yapısal bir sorun
01.08.2012
Kimlikler ‘Ölümcül Kimlikler’
25.07.2012
Yeni Anayasada kilit kavram Ademi merkeziyetçilik
18.07.2012
Basın özgürlüğü ve Yeni Anayasa
11.07.2012
Mısır’da Anayasa mücadelesi, kim kime gıpta edecek?
04.07.2012
ÖYM’ler üzerine birkaç not ve bir tehlike
27.06.2012
Yapısal dönüşüm olmadan işimiz zor
20.06.2012
Artık Yetki de Sorumluluk da siyasi aktörlerde
13.06.2012
Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri’ne ihtiyaç var mı?
06.06.2012
Gündelik siyaset neye işaret?
30.05.2012
27 MAYIS
23.05.2012
Darbe kardeşliğinden demokrasi kardeşliğine
16.05.2012
Bir Başkanlık sistemi örneği Güney Kore
09.05.2012
Avrupa’da dolaşan hayalet ve Fransa seçimleri
02.05.2012
Adalet Hanım’dan Mektup Var
25.04.2012
Darbeciler kadar anayasadan anlamak!
18.04.2012
28 ŞUBAT ve üniversite
11.04.2012
‘Yetmez ama evet’in ‘Yetmez’ ve ‘Evet’i
04.04.2012
12 Eylül davası
28.03.2012
‘Limit’ yerine ‘Kapasite’
21.03.2012
Demokratikleşmede limit aşıldı mı?
16.03.2012
Sivas davası kararı: Anayasal düzenin teşhisi!
14.03.2012
Şık, Şener ya da siyasal alanın genişlemesi?
07.03.2012
28 Şubat neyin ifadesi?
22.02.2012
MiT krizinden ne öğrendik?
15.02.2012
MİT krizinin yapısal ve hukuksal boyutu!
08.02.2012
Olympos tanrılarının dönemi kapanıyor ve insanoğlunun çağı başlıyor
01.02.2012
Hollandalı Türkiyeliler endişeli!
25.01.2012
Boykota Fransa’nın gurur duyduğu ‘Milliyetçilik’le başlasak!..
18.01.2012
Kadim Anayasa ve yol ayrımı
12.01.2012
Bir paradigma çöküyor
04.01.2012
Uludere felaketi ve tarihi bir fırsat
28.12.2011
2012 Demokratik İnşa Yılı Olsun!
21.12.2011
MİLİTAN YARGI: Yüzyıllık anayasal düzenin özeti
14.12.2011
YÖK’te yeni dönem zor ödevler
07.12.2011
Şike yasası ve veto gerekçeleri
30.11.2011
Dersim ve Kemalizm tartışması anayasa tartışmasıdır
23.11.2011
Kemalizm’e referans gülünç Gerçeğe dönelim!
16.11.2011
Atatürk Atatürkçülüğün/Kemalizmin dışında değil!
09.11.2011
Yeni Anayasa’ya doğru olası riskler
02.11.2011
KCK davası ve siyasette meşruiyet kaybı
26.10.2011
VAN DEPREMİ ve Türkiye’nin normal’i
19.10.2011
AB İlerleme Raporu neden heyecan yaratmadı
12.10.2011
Başkalarının hayatını yaşamak
10.10.2011
'Sessiz devrim'
05.10.2011
'Sessiz devrim'
28.09.2011
Zorunlu askerlik zorunlu mu?
21.09.2011
Bebekten katil üreten sistem değişirken, vicdan da rahatlatılmalı
14.09.2011
Otuz model araç ile uzay yolculuğuna çıkılamaz
07.09.2011
Kürt siyasal hareketi ve yıkıcı muhaliflik
31.08.2011
Yargı ve Kürt sorunu
24.08.2011
Anayasalar ve Kürt sorunu
20.08.2011
Egemenlik millete aittir ama ‘bekçiler’ tarafından kullanılır
10.08.2011
Askeri vesayete makyaj çabası
03.08.2011
Generaller gitti demokrasi bayramı geldi, öyle mi?
27.07.2011
Devlete meydan okuma mekanı olarak Meclİs!
20.07.2011
Aynur’u protesto masum değil!
13.07.2011
Yemin krizi
07.07.2011
Boykot: Siyasetin çocukluk hastalığı
29.06.2011
Yeni Meclis kurucu iktidar yetkisi kullanmalı!
22.06.2011
Stockholm değil Ankara Sendromu!
08.06.2011
Kenan Evren’e kızmayın!
01.06.2011
27 Mayıs karanlığı yeni Anayasa’nın anahtarıdır
25.05.2011
Bir subayın alternatif tarih serzenişi Darbe ve Eğitim
18.05.2011
İfade özgürlüğünün yolu vesayetin tasfiye edilmesi
11.05.2011
Vesayet sisteminde açılmış küçük bir gedik YÖK Kanunu’nda İptal!
04.05.2011
Kedi ile kedinin resminin farkı ya da Anayasa’nın ideolojisi neye hizmet eder?
27.04.2011
Türkiye toplumu artık aklını kullanma cesareti gösteriyor
13.04.2011
Yeni anayasa, bir sistem dönüşümünü esas almalı
06.04.2011
Değiştirilemez maddeler aslında güler yüzlü totaliterlik maskesi
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan MARMARA YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GÜNÜN YAZARLARI
Günün Yazarları


Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive