Osman CANBookmark and Share

Almanya Anayasa Mahkemesi Kararı: Hükümet, kamu imkanlarını kullanırken tarafsız davranmalı!


23.06.2020 - Bu Yazı 993 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Alman Anayasa Mahkemesi, hükümet üyelerinin, başbakan veya bakanların kamu yetkilerini kullanırken tarafsızlık ilkesine uygun davranmaları gerektiği, kamusal imkân ve araçların siyasi partiler yarışının aracı haline getirilemeyeceği ve bu ilkenin sadece seçim zamanlarında değil, seçimlerin olmadığı zamanlarda da dikkate alınması gerektiği yönünde yeni bir karara daha imza attı (2 BvE 1/19). Dün yayınlanan bu kararı, siyasetin anayasanın açıkça yasaklamadığı her türlü tasarrufta bulunma hakkı/yetkisi olmadığını, aksine demokrasi-hukuk-ahlak üçgeninde cereyan etmesi gereken bir ameliye olduğunu, Anayasa Mahkemelerinin içtihatlarıyla anayasanın sadece lafzını değil, aynı zamanda objektif manasını ve iradesini de yaşattığını göstermesi nedeniyle, geniş bir şekilde özetleyerek paylaşmak istedim:

Başvuru aşırı sağ AfD (Altenative für Deutschland-Almanya için Alternatif) partisine aittir ve organ uyuşmazlığı başvurusu şeklinde yapılmıştır. Alman Haber Ajansı’nın (dpa) İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile 14.9.2018 tarihinde yaptığı basın röportajı, ajansın izniyle İçişleri Bakanlığının internet sitesinde yayınlanmıştır. Röportajda “AfD devlete karşıdır. Bin kez demokrat olduklarını söyleyebilirler… Devletimiz için çok tehlikeliler…” gibi ifadeler geçmektedir. Röportajın sonunda da “©Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, 2018” (Bakanlığın resmi etiketi) yazısı yer almaktadır.

AfD, kendilerini devlete ve demokrasiye karşı gösteren bu röportajın Bakanlığın sitesinde yayımlanması işlemiyle Anayasanın 21. Maddesinin 1. Fıkrasının 1. Cümlesinde yer alan fırsat eşitliği hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür (§1 vd).

Mahkeme tedbiren durdurma talebini 30.10.18 tarihinde reddetmiştir (§8), ancak başvurunun kabul edilebilir bulunduğunu tespit etmiştir (§35). Mahkemeye göre siyasi partiler anayasal statüleri gereği organ uyuşmazlığında başvuru ehliyetine sahiptir (§36). Bakanlıkça röportajın Bakanlığın sitesinde yayınlanması başvuruya konu edilebilir bir işlemdir (§37).

Başvuran partinin, kendisi hakkında olumsuz yargı ve değerlendirmelerin bulunduğu bir açıklamanın Bakanlığın kaynakları kullanılarak yayınlanması siyasi mücadelenin meşru sınırlarını aşan bir işlem olduğu şeklindeki yaklaşımı baştan temelsiz değildir (§38).

Mahkeme, Bakanlığın, ortada somut bir seçim yarışının bulunmadığı ve açıklamanın AfD’nin Parlamento grubuyla ilgili olduğu, bu nedenle de fırsat eşitliğini zedeleyen bir yönünün bulunmadığı şeklindeki itirazını, siyasi partilere ilişkin fırsat eşitliği ilkesinin seçimlerin olmadığı zamanlarda da devletin tarafsızlığını zorunlu kıldığı gerekçesiyle, geçerli görmemiştir (§39, krşl. BVerfGE 148, 11, 25 §46).

Mahkeme, Bakanlığın, sitede yayınlamayla AfD’nin hakkının ihlal edilmediği düşüncesinde olmasını tekrarlama tehlikesi olarak değerlendirmiş ve röportajın siteden kaldırılmış olduğu savunmasını dikkate almamıştır (§41).

Mahkemenin ihlal gerekçeleri şu şekilde özetlenebilir:

Anayasanın 21. Maddesinin 1. Fıkrasının 1. Cümlesinde öngörülen siyasi partilerin anayasal statüsü, partilerin siyaset yarışında eşit haklara sahip olarak katılma hakkını güvence altına alır. Devlet organlarının siyaset yarışındaki partilerin lehine veya aleyhine taraf tutucu etkide bulunmaları bu ilkeyle bağdaşmaz. Hükümet kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğinde dahi devlet organlarının tarafsızlığı ilkesine saygı göstermelidir. Aynı şey Bakanlık görevini yerine getiren bir Bakan için de söz konusudur; ancak bu durum, Bakan olan siyasetçinin Bakanlık görevini yerine getirmediği durumlarda siyasi mücadele yapmasına engel değildir. Bir hükümet üyesinin açıklamasının bu kapsamda kalıp kalmadığı hususu her bir somut olayın şartlarına göre ele alınmalıdır (§43).

Anayasanın öngördüğü özgürlükçü demokraside tüm devlet iktidarı, egemenlik, halktan doğar ve seçimler, oylamalar ve yasama, yürütme ve yargı özel organları tarafından kullanılır. Anayasanın 20. Maddesinin 2. Fıkrası anlamında demokratik meşruiyeti, seçimler ve oylamalar serbest olduğunda sağlayabilir. Bu sadece oy kullanmanın zorlamadan ve meşru olmayan baskılardan uzak olmasıyla değil, aynı zamanda, seçmenlerin kanaatlerini ve kararlarını özgür ve şeffaf bir düşünce oluşumu sürecinde oluşturmaları ve vermeleriyle sağlanır (§45).

Parlamenter demokrasilerde demokratik siyasi iradenin oluşumunda siyasi partilerin varlığı hayatidir. Anayasanın 21. Maddesi, siyasi partileri halkın siyasi iradesini özgürce oluşturmasını sağlayan zorunlu anayasal kurumlar olarak tanımak suretiyle buna işaret etmektedir. Siyasi partiler özgürce kurulan, toplumda ve siyasal alanda köklenen yapılar olarak, devlete ait olmaksızın devletin kurumsallaşmış sahasına tesir ederler. Partilerin devlet ve toplum arasında özel bir aracılık işlevi vardır. Demokrasinin, seçmenlerin siyasal yönden eylemde bulunabilecek gruplar halinde örgütlenmesine ve siyasal işleyişi etkilemesine imkân sağlaması nedeniyle siyasi partilere ihtiyacı vardır (§45).

Siyasi iradenin anayasanın zorunlu kıldığı şeffaflıkta oluşumunu sağlamak için, siyasi partilerin mümkün olan her şekilde, eşit haklara sahip olarak siyaset yarışına katılabilmesi gerekir. Anayasa siyasi partilere sadece kuruluşta ve siyasi irade oluşumuna katılımda özgürlük tanımaz, aynı zamanda bu katılımın eşit haklar ve fırsatlar temelinde gerçekleşmesini zorunlu kılar (§46).

Siyasi partilerin kamuoyu ve halk iradesinin oluşumuna katılma hakkı, devlet organlarının bir siyasi partinin lehine veya aleyhine etkili olduğu durumda ihlal edilmiş olur. Gerçi halkın siyasi iradesinin oluşumuyla devlet organlarının iradesinin teşekkülünün günden güne karmaşık bir etkileşim içinde olduğu inkâr edilemez. Devlet organlarının davranışları seçmenlerin kanaat ve irade oluşumunu etkileyebilme potansiyeli ne kadar yüksekse, siyasi figürlerin kamusal fonksiyonları itibariyle devlet organlarındaki iktidar güçlerini koruma veya değiştirme amacı doğrultusunda halkın irade oluşumunu etkilemesi de o ölçüde yasaktır. Devlet organları herkese hizmet etmek ve tarafsız davranmakla yükümlüdür. Seçim mücadelelerinde devlet organlarının taraf tutması devletin tarafsızlık yükümüne aykırı olduğu gibi halkın seçimler ve oylamalarda ortaya çıkması gereken iradesinin selametine de zarar verir (§47).

Sadece seçim zamanlarında değil, seçim zamanları dışında da partilerin fırsat eşitliği ilkesi devletin tarafsızlığını zorunlu kılar. (BVerfGE 140, 225 [227]; 148, 11 [25]). Zira halkın siyasi iradesinin oluşum süreci sadece seçim yarışıyla sınırlı olmayıp, aksine süreklilik arz eder (§48).

Diğer anayasal organlarla birlikte Federal Hükümetin uhdesinde bulunan devleti yönetme görevi, toplumu bilgilendirme ve aydınlatma yetkisini de içermektedir. Bu, demokratik toplumsal yaşamda temel uzlaşıyı canlı tutmak, vatandaşların siyasal iradenin oluşumuna sorumluluk bilinciyle katılımını sağlamak ve mevcut sorunların çözme yeterliliğine kavuşturmak için aynı zamanda bir anayasal zorunluluktur (§49).

Bununla birlikte, Federal Hükümete ait otorite ve kamusal kaynaklar üzerindeki tasarruf yetkisinin, siyasi partiler yarışını ciddi şekilde bozma ve demokratik siyasi irade oluşumunun halktan devlet organlarına doğru işleyişini tersine çevirme riski yaratacak şekilde kalıcı etkiler bırakabileceği de dikkate alınmalıdır (§50).

Anayasanın öngördüğü anlamda özgürlükçü demokratik bir siyasal sürecin parçası olarak, her ne kadar Hükümet faaliyetlerinin siyasi yarıştaki partilerin seçilme şansı üzerinde etki doğurduğu kabul edilse de, kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma yetkisini kullanırken bir siyasi partiyle kendini özdeşleştirmesi ve tasarruf yetkisine sahip olduğu kamusal kaynakları ve imkanları bir siyasi partinin lehine veya aleyhine kullanması da anayasal açıdan yasaktır. Bu nedenle aydınlatma çalışmasının meşru sınırı, siyasi rekabet içindeki siyasi partiler veya siyasetçiler için reklam veya aleyhe etkinin başladığı yerde biter. Anayasanın fırsat eşitliği kuralı, hükumetin bilgilendirme ve aydınlatma çalışmalarını, hükümet partilerini destekleme veya muhalefet partileriyle mücadele fırsatı olarak kullanmasına izin vermez (BVerfGE 44, 125 [148 vd]; 63, 230 [243]; 148, 11 [28]).

Bu açıklamaların ışığında Hükümet kendi politikalarına yönelik saldırıları karşılama hakkına sahip olsa da, hassas ve nesnel davranmalıdır; Hükümet kendi faaliyetleriyle nesnellik ilişkisi içinde olmayan hatalı veya küçük düşürücü ifadelerden sakınmalıdır. Nesnellik Federal Hükümetin tüm görevlerinde olduğu gibi aydınlatma ve bilgilendirme görevi için de geçerlidir (§52-53).

Hükümet üyesi ve parti siyasetçisi fonksiyonları genelde iç içe geçebilir ve ayrım yapmak zorlaşabilir. Ama Hükümet üyelerinin siyasi mücadelede, rakip siyasi partilerin sahip olamayacağı Hükümet/Bakanlık imkân ve araçlarını kullanmaları ihlal bir ihlaldir (§56).

Buna karşı, tarafsızlık ilkesinin Hükümet açıklamaları için de geçerli olmasının Bakanların parlamenter sorumluluklarını yerine getirmelerini zayıflatacağı ve Hükümet faaliyetlerinin depolitizasyonuna yol açacağı eleştirilerinin ileri sürülmesi haklı değildir. Böyle bir gerekçe, Hükümetin ve üyelerinin tarafsızlığının, siyasal program ve tedbirler hakkında bilgilendirmeyi, aynı şekilde nesnel olmak şartıyla saldırılara ve ithamlara cevap vermeyi engellemediği gereğini göz ardı etmektedir.

Ayrım için her bir olayın kendine özgü koşulları dikkate alınmak şartıyla şu hususlara bakılabilir (§58-64):

  • Bakanın açıklamalarında açıkça Bakanlığıyla ilişkili kaldığı veya açıklamaları sadece yönettiği Bakanlığın tedbirleri veya programlarıyla ilişkili olduğu durumda Bakanlık fonksiyonuyla hareket edildiğini kabul etmek gerekir. Bakan açıklamalarını resmi yayınlar, basın açıklamaları ve resmi internet sayfaları üzerinden veriyorsa yine Bakanlık fonksiyonundan söz edilmelidir. Devlet sembolleri veya egemenlik belirtileri yahut resmi mekanların kullanımı Bakanlık fonksiyonuyla ilişkiyi ortaya koyar. Yine sorumluluğu Federal Hükümet tarafından kısmen de olsa üstlenilmiş yahut Bakanın sırf Bakan sıfatıyla dahil olduğu etkinlikler Bakanlık otoritesinin kullanımıyla ilgilidir.
  • Buna karşın bir Bakanın parti siyaseti bağlamında davrandığı durumda siyasal yarış etkinliğinden bahsedilmelidir. Parti kongrelerinde veya etkinliklerindeki ifadeler halkın demokratik iradesine katılımında fırsat eşitliğini bozmaz, zira buralarda kişi parti politikacısı olarak algılanır.
  • Medya programlarındaki tartışmalar, tartışma forumları ve röportajlar gibi genel politik tartışmalarda hassas bir değerlendirmeye ihtiyaç vardır. Hükümet üyesi hem bir Bakan hem de politikacı olarak, hatta bazen birey olarak konuşabilmektedir. Bu ortamlarda Bakan sıfatının kullanılması, kamusal otoritenin kullanıldığını kanıtlamaz.
  • Gazete röportajları sadece Hükümet üyelerinin değil, Hükümet partileriyle rakip siyasi partilerin de sahip olduğu bir imkandır. Kiminle röportaj yapılacağı kararı da ilgili basın kuruluşunun kendi sorumluluğundadır. Bu bağlamda Hükumet üyelerine daha fazla talep olması da özgürlükçü demokrasi işleyişinde siyaset yarışının katlanılması gereken hallerindendir. Bir Bakan sadece Bakanlık işleriyle sınırlı röportajlar vermek zorunda da değildir. Ancak bir röportajdaki ifadesi için Bakanlığına bağlı bir otoriteyi spesifik bir tarzda kullanıyorsa, bu durumda tarafsızlık kuralıyla bağlıdır.

Mahkeme digitalleşme süreciyle genişleyen iletişim imkanları nedeniyle tarafsızlık ilkesinin kullanım alanını daraltması gerektiği görüşüne de katılmamaktadır. Zira tam da bu digitalleşme imkanları devlet organlarının seçmenlere etkide bulunmak suretiyle siyasi partilerin siyasi irade oluşum sürecine eşit hakka ve fırsatlara sahip bir şekilde katılmasını zedeleme riski doğurmaktadır. Bu imkanları muhalefet partilerinin de kullanabiliyor olması, Bakanlıkların internet sitesi gibi kamusal imkanların tüm partilere eşit bir şekilde açık olmadığı ve devletin bu digital kanallara tarafgirce etkide bulunarak hükümet partileri lehine ilave avantaj sağlayabileceği gerçeğini değiştirmemektedir. Fake news (yalan haberlerin) yayılmasının kabul edilemezliğiyle eş zamanlı olarak tarafsızlık kuralını gevşetme durumunda ortaya çıkabilecek ayırt etme zorluklarından bağımsız olarak, siyasal mücadele internette cereyan ettiğinde ve devlet organları tarafgir bir şekilde dahil olduğunda bile anayasanın güvence altına aldığı siyasi iradenin oluşumuna eşit katılım zedelenmiş olacaktır (§65).

Facebook Yorumları

reklam
23.06.2020
Almanya Anayasa Mahkemesi Kararı: Hükümet, kamu imkanlarını kullanırken tarafsız davranmalı!
20.06.2020
Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları için çıkış yolu var mı?
20.06.2020
TBMM’nin Tükenişi-Berberoğlu Vakası
24.4.2019
31 Mart Seçimleri: Sorunun yapısal temelleri
18.1.2017
Anayasal düzenin temel tercihlerine dokunulmuyor
1.7.2015
Sokak ve demokrasi
27.6.2015
Kurucu Meclis ve “Kurucu Hükümet”
13.6.2015
Restorasyon mu dediniz?
6.6.2015
Anayasa Mahkemesi kararı ve dini nikâh
3.6.2015
Sistem tartışmalarında yine usule dair
30.5.2015
Başkanlık ve yargı II
27.5.2015
Başkanlık sistemi ve yargı -1
23.5.2015
Yabancı düşmanlığında son perde
20.5.2015
Başkanlık sistemi ve kuvvetler ayrılığı
16.5.2015
Başkanlık tartışmasında usule dair
13.5.2015
Kötülüğün kaynağı Kenan Evren; öyle mi?
9.5.2015
Parlamenter sistemin krizi: İtalya örneği
6.5.2015
Başkanlık sistemi cumhuriyetçidir
29.4.2015
Anayasa Mahkemesi ve paradigma değişimi
25.4.2015
Yargının toplumsallaşması
22.4.2015
23 Nisan’a saygı ve CHP seçim beyannamesi
18.4.2015
Yeni sisteme zorlama mı?
15.4.2015
Mevcut sistem ile yola devam?
11.4.2015
Türk tipi başkanlık
8.4.2015
Aslolan adalettir, sistemin adı değil
01.04.2015
Başkanlık sistemi ve etkinlik
28.03.2015
Başkanlık sistemi ve bilinilirliği
18.03.2015
Parti kapatma ve anayasa değişikliği II
16.03.2015
Parti kapatma ve anayasa değişikliği
07.03.2015
CHP kapatılabilir mi?
25.02.2015
İç güvenlik: Tartışmanın doğru zemini
21.02.2015
Linç ve etkin hukuk sistemi
14.02.2015
Anayasayı askıya almak mı dediniz?
07.02.2015
Direnme hakkı?
04.02.2015
Hastalık normal değil, ilaç da III
31.01.2015
Hastalık normal değil,ilaç da...2
24.01.2015
Hastalık normal değil, ilaç da...
21.01.2015
TÜBİTAK ve TİB soruşturmaları
17.01.2015
İfade özgürlüğü ve karikatür meselesi
14.01.2015
Paris saldırıları-Analitik tutum ihtiyacı
10.01.2015
Paris saldırıları üzerine
07.01.2015
Anayasa Mahkemesi ve Başkan’ın gölgesi
31.12.2014
Yeni bir yıla, yeni bir geleceğe
27.12.2014
Meclis Araştırma Komisyonu ve Yüce Divan
24.12.2014
Şu Interpol ve Kırmızı Bülten meselesi
17.12.2014
17 Aralık süreci
13.12.2014
Anayasa Mahkemesi ve Seçim Barajı - IV
10.12.2014
Anayasa Mahkemesi ve Seçim Barajı III
06.12.2014
Anayasa Mahkemesi ve Seçim Barajı –II-
03.12.2014
Anayasa Mahkemesi ve seçim barajı
26.11.2014
Hukuk Politikası-Yargıtay’ın Tepkisi
19.11.2014
Ahmet Kaya, koca bir imparatorluğun sığdığı bir yürek
15.11.2014
Tunus’tan alınacak dersler
12.11.2014
Balyoz Davası’nın gidişatı
08.11.2014
Ölümcül kimliklerden arınmaya ve hayata
05.11.2014
Parti devleti?
29.10.2014
PKK ve nihilizm
22.10.2014
Çözüm sürecinde iki farklı yaklaşım mı?
18.10.2014
Tarafsız yargı ve bir 27 Mayıs hatırlatması
15.10.2014
HSYK seçimlerinin ardından
11.10.2014
Amaç hak ve özgürlük olmayınca...
08.10.2014
AYM'nin saygınlığı ne ile sağlanı
04.10.2014
Anayasa Mahkemesi ve takdir sorunu
01.10.2014
HSYK: Zırhlar neyi korumalı?
27.09.2014
HSYK: Oyunun iki temel kuralı daha var
24.09.2014
Adli yılı açılış konuşması: Öktemgiller sahne alıyor
20.09.2014
Adli yıl açılış konuşmaları: Militanlaşma
17.09.2014
Gezi (Çarşı) ve darbe suçu
13.09.2014
Adli yıl açılış konuşmaları: Paradigma inşası
10.09.2014
Adli yıl açılış konuşmaları: 27 Mayıs sonrası
06.09.2014
Adli yıl açılış konuşmaları: Devam
03.09.2014
Yargı yılı açılış konuşmaları
30.08.2014
Tarihsel süreç ve küçük bir hikaye
28.08.2014
Adli yıl açılışı ve normalleşme
23.08.2014
Davutoğlu’nu öne çıkaran etkenler
20.08.2014
Başbakanlık tartışması-Devam
16.08.2014
Başbakanlık düşer mi?
13.08.2014
Tespit, sorumluluk, onay ve uyarı
09.08.2014
AGİT Ön Raporu
06.08.2014
Millet egemenliğini yine kullanamıyor
02.08.2014
İrade hırsızlığı
30.07.2014
HSYK kararı (Devam)
26.07.2014
Anayasa Mahkemesi’nin HSYK kararı
23.07.2014
Filistin neyin faturasını ödüyor?
16.07.2014
Ortadoğu ve tarafsızlık
12.07.2014
Vizyon belgesi
09.07.2014
Samsun ve Erzurum’un anlamı
05.07.2014
Yeni bir başlangıç
28.06.2014
Kötü yargının yıkıcı sonuçları II
25.06.2014
Hatalı yargılamanın yıkıcı sonuçları –I-
21.06.2014
12 Eylül, Balyoz ve tarihi bir gün
18.06.2014
Zweig’lar ölmemeli
11.06.2014
Sisi’nin yemini ve Mısırlı yüksek yargıç
07.06.2014
1982 Anayasası’nın genel eğilimi
04.06.2014
Çözüm süreci: Yüz yıllık parantez kapanıyor
31.05.2014
AİHM Kararı, AYM ve bir anekdot
28.05.2014
Avrupa Parlamentosu seçimleri
24.05.2014
Soma’nın görünür kıldığı psikoloji
21.05.2014
Suç işleme ayrıcalığı
17.05.2014
‘Çizmemi çıkarayım mı sedye kirlenmesin!‘
14.05.2014
Yargı-siyaset ilişkisinde norm ve normal
10.05.2014
Meclis ve idari yargı
07.05.2014
Üç dönem kararının sonuçları
03.05.2014
Muhafazakâr devrimcilik
01.05.2014
Gauk’un isyanını önemsemek lazım
26.04.2014
Tarihi ıskalamış bir konuşma
23.04.2014
Yarı-Başkanlık mı?
19.04.2014
Savcılık kurumunu tartışma zamanı
16.04.2014
Yeni Anayasa Mahkemesi yeni vesayet?
12.04.2014
30 Mart ve AB süreci
09.04.2014
30 Mart seçimleri ve Ortadoğu
05.04.2014
Twitter kararı
02.04.2014
Demokrasi kazandı vesayetçilik ağır yaralı
29.03.2014
İhanetin başarı şansı yok
26.03.2014
Memleketin sahibi kim?
22.03.2014
Volia-Twitter
19.03.2014
Yerel olmayan yerel seçim
16.03.2014
Berkin‘ler ölmesin ama nasıl?
12.03.2014
Tahliyeler, ÖYM‘ler ve manzara
08.03.2014
Başbuğ kararı ne diyor?
05.03.2014
Yeni AYM eski oyunlar
01.03.2014
Toplum hafızası, topluma karşı tuzak
26.02.2014
Siyaseti resetleme hamlesi
23.02.2014
Yeniden MİT Yasası
19.02.2014
Rejimin adı ne?
15.02.2014
Güncellenen Behemoth
12.02.2014
Hakim kararı olmadan asla!
08.02.2014
İnternet mahremiyet ve denge
05.02.2014
Allah rızası için!
01.02.2014
ABD'de yargı: Hikmet 'Cüppe'de değil!
25.01.2014
Türkiye burjuvazisi ve demokrasi
22.01.2014
Dert başka
18.01.2014
Hapishaneler çemberi
15.01.2014
Mesele yargı değil ki?
12.01.2014
Demokrasi yoksa yargı yoktur
08.01.2014
Ahlak adına ahlaksızlık; kutsal adına kirlilik
25.12.2013
‘Kayıt dışı’ operasyonlar ve siyasetin sorumluluğu
18.12.2013
Bireysel başvuru ve tehlikeli meydan okumalar
04.12.2013
Darbe düzeninin iki kötülüğü
27.11.2013
Umarım bundan sonra anlarlar
20.11.2013
Aynalı odanın sihri bozulurken
13.11.2013
Cumhuriyet Cumhuriyetçi ideoloji
06.11.2013
Cumhuriyet demokratikleşirken etiketle uğraşmak
30.10.2013
90 yıl sonra laikleşen Cumhuriyet
23.10.2013
Molla Google kepenk kapatma ve Türkiye
09.10.2013
Zamane entelektüel
02.10.2013
Demokratikleşmeye hazırlık paketi
25.09.2013
Sorumsuz özgürlükçülük ve SİYASETİN SORUNU
18.09.2013
Darbelerin meşruiyet temeli olarak demokratik değerler
11.09.2013
Uluslararası düzen demokratikleştirilmeli
04.09.2013
Komediye tahammül gerek
28.08.2013
Küresel düzen demokratikleşmeli
21.08.2013
Jesse Jackson’ın gözyaşları boşuna mıydı?
14.08.2013
Anadilde eğitim yasak mı?
07.08.2013
Behemotlaşmadan Leviathan’ı yenmek
24.07.2013
Gezi Ruhunu Behemoth’a üflemek
17.07.2013
Baraj sorunu ve kaderin bir cilvesi
26.06.2013
Mesele piar meselesidir Melisçiğim, muhteva değil. Bilmem anlatabildim mi?
19.06.2013
İhtiyaç duyduğumuz ama duymak istemediğimiz şey DEMOKRATİKLEŞME
12.06.2013
Demokratikleşmede ilk test
29.05.2013
Başkanlık sistemine siyasal kültürümüz mü engel?
22.05.2013
Başkanlık Sistemi: Yeni bir başlangıç için meşru bir tercih
15.05.2013
Başkanlık sistemi: Daha fazla milli egemenlik!
01.05.2013
Başkanlık sistemi Devlet ne işe yarar?
03.04.2013
Millet Sözleşmesini keşfediyor!
27.03.2013
Demokratikleşmenin domino etkisi
20.03.2013
Anayasanın ilk üç maddesine dokunmak suç!
13.03.2013
4’ncü Yargı Paketi nihai çözüm olamaz
20.02.2013
Kurucu irade kimin iradesi?
13.02.2013
Yargı önerileri ve yeniden beyhude tartışmalar
30.01.2013
Çözüm sürecindeki iyimserliğin asıl nedeni
23.01.2013
Çözüm sürecindeki iyimserliğin nedeni
09.01.2013
Kuvvetler Ayrılığının Mantığı ve Geleceği
02.01.2013
Yeni yıl eski aktörler ve kuvvetler dengesi
27.12.2012
Kuvvetler ayrılığı tamam peki hangi kuvvetler?
19.12.2012
Yassıada Mahkemesi bir ‘çete’, kararı ‘suç aleti’dir!
12.12.2012
İdeolojik yargının hedefi demokratik siyasettir
05.12.2012
Ombudsman ve vicdan muhasebesi
21.11.2012
YÖK’te Gül’ün Adı değil fazlası değişmeli!
26.09.2012
Yeni mimari proje ve siyasal inşa
19.09.2012
Yapısal değişim Yeni Türkiye’nin anahtarı
12.09.2012
Ekonomik mucizeden yapısal değişime AK Parti
05.09.2012
Siyasal diyaloğun kurumsallaşması
29.08.2012
‘Orta’lar ve ‘vole’ler
22.08.2012
Terörün hedefi ya da Türklere de özgürlük
15.08.2012
Statüko değişiyor
08.08.2012
Özkök, Başbuğ ve yapısal bir sorun
01.08.2012
Kimlikler ‘Ölümcül Kimlikler’
25.07.2012
Yeni Anayasada kilit kavram Ademi merkeziyetçilik
18.07.2012
Basın özgürlüğü ve Yeni Anayasa
11.07.2012
Mısır’da Anayasa mücadelesi, kim kime gıpta edecek?
04.07.2012
ÖYM’ler üzerine birkaç not ve bir tehlike
27.06.2012
Yapısal dönüşüm olmadan işimiz zor
20.06.2012
Artık Yetki de Sorumluluk da siyasi aktörlerde
13.06.2012
Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri’ne ihtiyaç var mı?
06.06.2012
Gündelik siyaset neye işaret?
30.05.2012
27 MAYIS
23.05.2012
Darbe kardeşliğinden demokrasi kardeşliğine
16.05.2012
Bir Başkanlık sistemi örneği Güney Kore
09.05.2012
Avrupa’da dolaşan hayalet ve Fransa seçimleri
02.05.2012
Adalet Hanım’dan Mektup Var
25.04.2012
Darbeciler kadar anayasadan anlamak!
18.04.2012
28 ŞUBAT ve üniversite
11.04.2012
‘Yetmez ama evet’in ‘Yetmez’ ve ‘Evet’i
04.04.2012
12 Eylül davası
28.03.2012
‘Limit’ yerine ‘Kapasite’
21.03.2012
Demokratikleşmede limit aşıldı mı?
16.03.2012
Sivas davası kararı: Anayasal düzenin teşhisi!
14.03.2012
Şık, Şener ya da siyasal alanın genişlemesi?
07.03.2012
28 Şubat neyin ifadesi?
22.02.2012
MiT krizinden ne öğrendik?
15.02.2012
MİT krizinin yapısal ve hukuksal boyutu!
08.02.2012
Olympos tanrılarının dönemi kapanıyor ve insanoğlunun çağı başlıyor
01.02.2012
Hollandalı Türkiyeliler endişeli!
25.01.2012
Boykota Fransa’nın gurur duyduğu ‘Milliyetçilik’le başlasak!..
18.01.2012
Kadim Anayasa ve yol ayrımı
12.01.2012
Bir paradigma çöküyor
04.01.2012
Uludere felaketi ve tarihi bir fırsat
28.12.2011
2012 Demokratik İnşa Yılı Olsun!
21.12.2011
MİLİTAN YARGI: Yüzyıllık anayasal düzenin özeti
14.12.2011
YÖK’te yeni dönem zor ödevler
07.12.2011
Şike yasası ve veto gerekçeleri
30.11.2011
Dersim ve Kemalizm tartışması anayasa tartışmasıdır
23.11.2011
Kemalizm’e referans gülünç Gerçeğe dönelim!
16.11.2011
Atatürk Atatürkçülüğün/Kemalizmin dışında değil!
09.11.2011
Yeni Anayasa’ya doğru olası riskler
02.11.2011
KCK davası ve siyasette meşruiyet kaybı
26.10.2011
VAN DEPREMİ ve Türkiye’nin normal’i
19.10.2011
AB İlerleme Raporu neden heyecan yaratmadı
12.10.2011
Başkalarının hayatını yaşamak
10.10.2011
'Sessiz devrim'
05.10.2011
'Sessiz devrim'
28.09.2011
Zorunlu askerlik zorunlu mu?
21.09.2011
Bebekten katil üreten sistem değişirken, vicdan da rahatlatılmalı
14.09.2011
Otuz model araç ile uzay yolculuğuna çıkılamaz
07.09.2011
Kürt siyasal hareketi ve yıkıcı muhaliflik
31.08.2011
Yargı ve Kürt sorunu
24.08.2011
Anayasalar ve Kürt sorunu
20.08.2011
Egemenlik millete aittir ama ‘bekçiler’ tarafından kullanılır
10.08.2011
Askeri vesayete makyaj çabası
03.08.2011
Generaller gitti demokrasi bayramı geldi, öyle mi?
27.07.2011
Devlete meydan okuma mekanı olarak Meclİs!
20.07.2011
Aynur’u protesto masum değil!
13.07.2011
Yemin krizi
07.07.2011
Boykot: Siyasetin çocukluk hastalığı
29.06.2011
Yeni Meclis kurucu iktidar yetkisi kullanmalı!
22.06.2011
Stockholm değil Ankara Sendromu!
08.06.2011
Kenan Evren’e kızmayın!
01.06.2011
27 Mayıs karanlığı yeni Anayasa’nın anahtarıdır
25.05.2011
Bir subayın alternatif tarih serzenişi Darbe ve Eğitim
18.05.2011
İfade özgürlüğünün yolu vesayetin tasfiye edilmesi
11.05.2011
Vesayet sisteminde açılmış küçük bir gedik YÖK Kanunu’nda İptal!
04.05.2011
Kedi ile kedinin resminin farkı ya da Anayasa’nın ideolojisi neye hizmet eder?
27.04.2011
Türkiye toplumu artık aklını kullanma cesareti gösteriyor
13.04.2011
Yeni anayasa, bir sistem dönüşümünü esas almalı
06.04.2011
Değiştirilemez maddeler aslında güler yüzlü totaliterlik maskesi
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan MARMARA YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GÜNÜN YAZARLARI
Günün Yazarları


Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive